Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het handelen van het CDA Grave is verankerd in onze springlevende kernwaarden. Deze kernwaarden zijn:

 Gerechtigheid          Solidariteit          Rentmeesterschap          Gespreide verantwoordelijkheid

In ons verkiezingsprogramma voor de bestuursperiode 2018-2022 zullen deze kernwaarden te allen tijde leidraad zijn voor onze politieke koers, onze politieke overwegingen en gemeentelijke besluitvorming. Indachtig deze kernwaarden zullen wij  gezamenlijk met onze inwoners onze programma doelstellingen realiseren.

Verkiezingsprogramma CDA voor de periode 2018-2022:

Het “wij” van het CDA is dát wat wij willen hooghouden en versterken: wij geloven in het “wij” van de verenigingen, wij geloven in het “wij” van de gemeenschappen in de dorpen, de stad en de wijken, wij geloven in het “wij” als het om sociale cohesie en maatschappelijke samenhang gaat. Kortom, wij geloven in samen!

Samen sta je sterk! Dat geldt als we samen als één Land van Cuijk kunnen optrekken, gezamenlijk invloed hebben op grote samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van de zorg, het regelen van de brandweer en onze veiligheid. Als één Land van Cuijk hebben we een stem bij de provincie en zijn we herkenbaar als regio die er toe doet! Als één Land van Cuijk zijn we aanspreekpartner voor economische ontwikkelingen zoals bedrijfsvestigingen, het realiseren van banen en mobiliteit.

Samen zorg je ook voor sterke gemeenschappen met een eigen identiteit. Het CDA pleit al jaren voor zeggenschap van inwoners over hun eigen leefomgeving. Dit heeft ertoe geleid dat nu het thema “kerndemocratie” hoog op de agenda staat. “Kerndemocratie” is een instrument dat burgerparticipatie verbindt aan het bestuur en daarmee ook realisatie en uitvoering van de aangebrachte ideeën mogelijk maakt. Het CDA wil werken aan een structuur waar binnen gemeenschappen invloed, budget en zeggenschap kunnen krijgen om hun eigen lokale leefomgeving vorm te geven.


Wonen & Leefbaarheid:

Als je kijkt naar de sterke regio’s in het Land van Cuijk dan zie je dat de economische as grofweg ligt tussen Boxmeer en Uden. De N264 verbindt de industrieterreinen van Boxmeer, Cuijk, Haps, Mill en Uden. Ten zuidoosten van deze as ligt een sterke agrarische functie met verbindingen naar de foodsector in Veghel. In het westen ligt de groene long De Maashorst. Als vanzelf kom je dan op de kracht van Grave en zijn kerkdorpen, een geweldig leefklimaat, actief verenigingsleven en een hoge kwaliteit van wonen tussen Cuijk en Grave. In onze visie zou daarop de focus moeten liggen en moeten we proberen deze kracht te versterken.

Met de dorpen kunnen we nadenken over de kracht van hun gemeenschap zoals die door de jaren heen is gevormd. Faciliteer voor ieder dorp unieke capaciteiten, b.v. woningsplitsing voor startende gezinnen en om betaalbare woningen voor gezinnen met kinderen te realiseren, kindvriendelijke straten en openbare ruimten gecombineerd met een buitenschools kind-centrum dat ook het vervoer van en naar school regelt. Het toelaten van grotere bedrijfsruimten bij privé woningen om aantrekkelijk te zijn voor start-ups. Alternatieve woonvormen mogelijk maken en zo als dorp aantrekkelijk zijn voor creatieve en spirituele inwoners. De ligging van Grave ten opzichte van de universiteitsstad Nijmegen biedt kansen om in te zetten op het aanbieden van studentenwoningen en woonplekken voor jongeren. Met de focus op zorg dient Grave ook in de woonbehoeften van ouderen te voorzien. Het CDA zal alert zijn op de woningbouw visie en daarin  pleiten voor dit specifieke woningaanbod.

Het CDA kiest er nadrukkelijk voor om de kerkdorpen te betrekken bij het thema ‘leefbaarheid’, bijvoorbeeld via de dorpsraden en visiegroepen. Daar waar mogelijk en wenselijk moeten plaatselijke voorzieningen met elkaar worden verbonden en de gemeente moet daarbij een sterkere faciliterende rol spelen. Een goed voorbeeld daarvan zouden de toekomstige functies van de kerkgebouwen in de kerkdorpen kunnen zijn. Deze kerken zijn beeldbepalend en opgebouwd door de gemeenschap en moeten bewaard blijven voor de toekomst.


Onderwijs:

Onze regio heeft te maken met krimp. Krimp heeft als effect dat het in standhouden van lokale voorzieningen  een voortdurende uitdaging is. Onderwijsvoorzieningen en voor-en naschoolse opvang kunnen als gevolg van krimp onder druk komen te staan. Het CDA zet zich in om deze educatieve voorzieningen op realistische wijze voor de lokale gemeenschappen als basisvoorziening te bewaren.


Senioren:

Tot op steeds latere leeftijd willen bewoners actief betrokken blijven bij de gemeenschap en maatschappij. Als CDA vinden wij het deelnemen aan de maatschappij noodzakelijk en zullen participatie blijvend stimuleren en ondersteunen. Hierbij hebben wij nadrukkelijk oog voor de snelheid van de ontwikkeling van de (digitale) maatschappij en de snelheid waarmee onze senioren de nieuwe (digitale) maatschappij zich eigen kunnen maken.


Jongeren:

Grave en de regio hebben te maken met het wegtrekken van jongeren. Met een aantrekkelijk woonklimaat en met voor jongeren toegankelijke voorzieningen is het CDA van mening dat we het ‘ontgroenen’ van onze gemeenschappen beheersbaar kunnen houden en jongeren perspectief kunnen bieden. Het CDA  streeft naar een bestuursstructuur waarin jongeren zelf kunnen meepraten, initiatieven kunnen nemen en realiseren. Dit moet vorm krijgen in de “Kerndemocratie”. Het moet niet alleen bij meepraten blijven!


Zorg en welzijn:

Zorg is in onze visie een essentiële kwaliteit voor het versterken van het leefklimaat. Bastion van Zorg moet een speerpunt blijven voor onze gemeente. Met Catharinahof, de Mariëndael residentie, Visio, het Stoofhuis, het AZC en een groot aantal zorgaanbieders binnen onze gemeente, ligt de focus op het zorgaspect van onze gemeenschap. Daarbij horen ook woningen die voor deze specifieke doelgroepen geschikt zijn.

Extra aandacht vraagt het CDA voor de mensen die dreigen de aansluiting te verliezen in deze steeds ingewikkelder wordende maatschappij. Is ons sociale vangnet wel voldoende sterk? Wij zetten, ook voor het omzien naar elkaar, in op de “kerndemocratie” waarin we als sterke gemeenschappen ook de zwakkeren de helpende hand bieden. Aandacht vraagt het CDA voor het probleem van ‘stille armoede’ in onze gemeenschap. In onze ogen is er gerichtere hulp nodig met daar waar mogelijk inzet van lokale initiatieven, zoals Grave Helpt en de lokale kerkgemeenschappen.


Veiligheid:

Bij een goede leefomgeving is veiligheidsgevoel een belangrijke voorwaarde. Als gevolg van het, in onze regio in het bijzonder, toegenomen drugsgebruik door jongeren zal een extra inspanning moeten worden geleverd op het terugdringen van het gebruik en de criminele randverschijnselen van drugs zodat onze jeugd veilig en onbezorgd kan opgroeien. We zien dat in de sfeer van preventie en handhaving, maar ook in het aanspreken van de verantwoordelijkheid van ouders. Verder zouden we graag zien dat de gemeente rondom dit thema meer de verbinding met de scholen legt.

Het toenemende verkeer zorgt voor toenemende veiligheidsrisico's. Doorgaand sluipverkeer door onze dorpen en de stad moet worden tegengegaan. Het duurzaam veilig maken van de N324 is een eerste stap, die naar ons idee moet worden aangevuld van het terugdringen van het doorgaande vrachtverkeer op de N321. Onze wegen moeten veilig zijn voor onze inwoners!


Cultuur:

Met historisch Grave en de aandacht voor de cultuurhistorie van onze vestingstad zijn goede stappen gezet. Ontwikkelingen in het Arsenaal en op de plaats van het Palazzo zijn noodzakelijk en kunnen bijvoorbeeld als congrescentrum bijdragen aan een leefklimaat met optimale voorzieningen. De schouwburg in Cuijk en het Graafs Museum zijn regionale voorzieningen die ook regionale steun verdienen. Cultuur is geworteld in de samenleving.

We moeten zuinig zijn op onze Gilden, harmonieën, Graaft Voort, onze carnavalsverenigingen, Stichting Kinderfolklore, de Graafse koren, Heemkunde vereniging, Kunst in het Kerkje en de overige van de meer dan 30 cultuur gerelateerde verenigingen in onze gemeente. Ook deze verenigingen moeten participeren in de “kerndemocratie” en mede de identiteit van hun gemeenschap vormgeven.


Recreatie en toerisme:

Met de Kraaienbergse plassen, het Raamdal, het fietsknooppunten netwerk, de Maas, de prachtige natuur om ons heen en Grave “De” vestingstad van het land van Cuijk hebben we geweldige kansen te benutten. Het Regionaal Bureau Toerisme Land van Cuijk begint zijn vruchten af te werpen en wij verwachten dan ook dat bij de komende evaluatie deze organisatie op eigen benen zal kunnen staan. Sinds de introductie van de E-bike is in heel Nederland een trend waarneembaar waarbij het gebruik van de fiets recreatief toeneemt. Dit is een extra kans voor het Land van Cuijk om zich te profileren als ultiem fietsgebied. Het Land van Cuijk moet zich inzetten om het merk van onze regio verder te versterken.

Economie:

Voor Grave is een volledig autovrije binnenstad nog een brug te ver. Het CDA kiest voor een transitie van “autowinkelen” naar “fietswinkelen”. Maak geleidelijk auto parkeerplaatsen geschikt voor fietsparkeren. Vooral in de weekenden en bij evenementen zal er zo op den duur minder “blik” in de binnenstad aanwezig zijn en op de plaats van 1 autoshopper kunnen 4 fietsshoppers een plek in de binnenstad vinden. Het CDA wil in deze periode een discussie starten met onze inwoners, belangen vertegenwoordigers en ondernemers over de inrichting van de binnenstad. Centraal staat daarbij de volgende vraag: “Hoe kunnen we de begaanbaarheid van de straten in de binnenstad verbeteren zonder afbreuk te doen aan de historische uitstraling van onze monumentale binnenstad?” Met het verdwijnen van de reclamebelasting kan in samenwerking met de ondernemerskoepel ZLTO, Graveon en Centrum Management een fonds worden opgericht ter promotie van alle ondernemers van de gemeente Grave. Dit fonds zou gevuld kunnen worden uit de OZB op bedrijfsgebouwen.

Het CDA constateert dat er leegstand is op winkelgebied en dat Grave niet bekend staat als een gemeente met een aanlokkelijk ondernemersklimaat. Het CDA zal zich hard maken om nieuwe ondernemers goed te faciliteren bij de start en voortzetting van hun onderneming. Hierbij richten wij ons op het versnellen van procedures en vergunning aanvraag trajecten, het herkenbaar positioneren van het ondernemersloket en het realiseren van een gezond ondernemersklimaat.

Het CDA kiest voor het direct starten met de realisatie van het glasvezelnetwerk. Het is een van de voorwaarden om economie en ook leefbaarheid te stimuleren.


Mobiliteit:                                                                                                

Met de 33 dorpen en één stad in het Land van Cuijk is de mobiliteit tot in de haarvaten van de samenleving, een complexe taak. Door vervoersbehoeften in de dorpen te combineren, b.v. het vervoer van scholieren ook in te zetten voor andere vervoerstaken in het dorp. Coöperatieve vormen en leenautosystemen kunnen door de bewoners worden uitgewerkt. Tevens zou daarbij de inzet van b.v. bestaande organisaties op het gebied van mobiliteitssystemen voor onze gemeente kunnen worden verkend. Om ook het gebruik van de fiets of E-Bike te stimuleren stelt het CDA voor om in het Land van Cuijk een snelfiets netwerk te realiseren en aan te sluiten op initiatieven in de regio. Creëer lang-parkeerplekken net buiten het historisch centrum en de mogelijkheid voor kort-parkeren voor mensen die echt in het centrum moeten zijn. Creëer aansluitpunten voor E-bikes zodat mensen hun fiets op kunnen laden en veilig kunnen stallen. Een zorg van onze inwoners is openbaar vervoer. Het CDA Grave zal bij de provincie blijven pleiten om het huidige aanbod op peil te houden en te optimaliseren, b.v. om ook het station in Wijchen op te nemen in de route Grave Nijmegen. Voor het CDA is het onverteerbaar dat een weg met een provinciale doorvoer functie dwars door het monumentale centrum van Grave loopt. Het CDA wil geen zwaar vrachtverkeer op de N321, en bij de herschikking van de provinciale verkeersroutes, geen provinciale doorvoer functie meer voor de weg van Cuijk naar Grave!


Duurzaamheid:

Klimaat is één van de belangrijkste thema’s op onze planeet. De energietransitie, de omschakeling naar een energievoorziening gebaseerd op duurzame energiebronnen, is in volle gang en vraagt veel. Het CDA heeft als pijler rentmeesterschap, of meer modern gezegd het ‘goed zorgen voor onze aarde met het oog op onze kinderen en kleinkinderen’. Dit vraagt om slimme oplossingen in deze tijd van omschakeling.

Grave zou nu al moeten inzetten om bij renovatie van de brug de Thompsonbrug om te bouwen als waterkrachtcentrale en deze energie vervolgens lokaal te gebruiken. Het CDA doet een dringend appél op onder meer de provincie om met subsidieregelingen de aanleg van zonnepanelen voor bijvoorbeeld sportverenigingen en gemeentelijke gebouwen te realiseren. Ook de gemeentelijke bedrijfsvoering moet een ambitie neerleggen om binnen 10 jaar ten minste energieneutraal te zijn. Dit soort stimulansen moeten ervoor zorgen dat het Land van Cuijk binnen één generatie geen fossiele brandstof meer gebruikt.


Buitengebied:

Het CDA pleit voor duidelijkheid in provinciale regelgeving voor onze agrarische ondernemers zodat zij in staat worden gesteld duurzaam te produceren en dat hen ook voor de lange termijn zekerheid over hun bestaan kan worden geboden. Wij willen met de middelen die o.a. door de provincie ter beschikking worden gesteld t.b.v. leegstaande gebouwen slagvaardig oplossingen realiseren. Dit zal ook de kans op gebruik van deze gebouwen voor criminele activiteiten verkleinen en het buitengebied minder kwetsbaar maken.

Vooral de snelle realisering van het glasvezelnetwerk is bepalend voor een gezonde dynamiek. Het CDA zal zich sterk maken voor het benutten van de kansen om duurzaamheid en economische belangen effectief te combineren, juist ook in het buitengebied.


Samenwerking:

Het CDA gaat er vanuit dat bij alle eerder genoemde kernthema’s de burger een grote rol moet kunnen spelen. Eén van de CDA pijlers is niet voor niets gespreide verantwoordelijkheid! Daarvoor dient het bestuur dicht bij die burger vorm te worden gegeven. Er moet meer overleg tussen de vijf gemeenteraden tot stand komen zodat er onderling vertrouwen ontstaat en dat het proces naar één Land van Cuijk als één gemeenschappelijk belang kan worden uitgewerkt.

Tot slot:

Kijk eens op een andere manier naar het Land van Cuijk. Kijk verticaal en zie één Land van Cuijk met daaronder vijf gemeenten met 33 dorpen en een stad. Kijk horizontaal en dan ontdek je:

Wij zijn één Land van Cuijk, wij zijn 32 dorpen en één stad !

Politici zijn soms net mensen. De verhoudingen in de gemeenteraad in de bestuursperiode 2010-2014 waren niet altijd positief. Wij willen in dit verkiezingsprogramma voor de volgende periode dan ook expliciet aangeven dat wij vanuit een constructieve en positieve grondhouding willen samenwerken en willen bijdragen aan het politieke debat.

Daar waar je woont, werkt en leeft ben je begaan met de omgeving en de mensen. Dat vraagt om slimme keuzes met hart voor mensen. Daar wil het CDA in de aankomende periode werk van maken.

Wij hebben hart voor de toekomst van Escharen, Gassel, Grave en Velp! Mag het CDA op uw steun rekenen?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.