8. Gemeentelijke organisatie

Continue verbeteren van de gemeentelijke organisatie; strak en sober financieel beleid

Het CDA Haaren staat voor een gemeentelijke organisatie die er is voor de inwoners en die steeds beter wil functioneren. Met als doel een goede kwaliteit van dienstverlening te bieden tegen een best mogelijke prijs. Door kennis en ervaring te delen, bereik je sneller en met minder kosten resultaat. Steeds moet worden afgewogen kan een taak beter en goedkoper zelf gedaan worden of is het verstandiger om de taak uit te besteden, of dient nauw met andere gemeenten te worden samengewerkt om de taak goed uit te kunnen voeren.

Het CDA wil dat de gemeentelijke begroting niet wordt belast met onnodige of niet te verantwoorden kosten. De inhuur van externe bureaus moet worden beteugeld.  Verder worden waar mogelijk bijdragen uit subsidies gezocht om projecten uit te voeren. De kosten voor rioolbeheer, afvalverwerking en (bouw)vergunningen worden waar mogelijk beperkt en dus lagere lasten voor de inwoners. De tarieven voor afvalinzameling mogen slechts kostendekkend zijn. De veel te hoge financiële buffer voor tegenvallers moet worden afgebouwd tot een aanvaardbaar niveau. In bezuinigings- en ombuigingsdiscussies kunnen en mogen de oplossingen niet steeds bij de voorzieningen voor de inwoners gezocht worden. Ook de kosten van het ambtelijk apparaat moeten naar beneden. Er dient hierin meer balans te komen.  Daarbij zullen doelen moeten worden gesteld die afrekenbaar zijn. Ook met betrekking tot de beoogde ambtelijke fusie met de Meierijgemeenten dient een heldere en transparante onderbouwing gegeven te worden waarop ook gestuurd kan worden. De OZB mag wat ons betreft niet meer dan trendmatig(inflatiecorrectie) verhoogd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.