22 april 2017

CDA visie Amateurvoetbal

Na vele jaren van praten over het amateurvoetbal in Helmond is het CDA blij dat de verenigingen eind 2016 met een gezamenlijke visie zijn gekomen. Deze visie is gebruikt om de gemeentelijke visie mede vorm te geven. Over de  laatst genoemde visie mogen we als politiek een uitspraak doen in de komende raadsvergadering van 9 mei.

In 2013 heeft de gemeenteraad de strategische sportvisie vastgesteld. Dit is het uitgangspunt van het CDA bij het verder vormgeven van het amateurvoetbal. De genoemde thema’s in de strategische sportvisie zijn een leven lang sporten en bewegen, sterke sportverenigingen en een goede sportinfrastructuur. Meer vertaald in CDA termen gaan we voor multifunctionele sportaccommodaties die voor velen toegankelijk zijn om georganiseerd en ongeorganiseerd te sporten. De gemeentelijke visie op het amateurvoetbal speelt daar wat ons betreft goed op in. Er zijn een drietal thema’s die we hieronder nader willen belichten.

De sportaccommodaties
Het CDA heeft altijd gepleit voor multifunctionele sportaccommodaties. We zijn blij dat de visie uitgaat van multifunctionele sportparken op de Braak en in Brandevoort. We willen uitgaan van vitale sportverenigingen die efficiënt gebruik maken van velden en publiek geld. Dit vraagt om het maken van keuzes. Er is in het amateurvoetbal momenteel een overcapaciteit aan velden en dan vooral op de Braak en aan de westkant van Helmond t.w. Warande en Houtsdonk. Voor het CDA is het geen wetmatigheid dat we perse in Helmond West een voetbalaccommodatie moeten hebben. Daarmee kunnen we instemmen met het afstoten van de sportaccommodaties waar momenteel PVV en HVV zijn gehuisvest.

Maar daarmee zijn we er niet, omdat er tegelijkertijd capaciteitsproblemen zijn op de parken Brandevoort en Molenven. Maar dan een tekort aan velden.
Het sportpark op Brandevoort kent vanaf de start al de beperkingen van de locatie, nl. Ecozone, hoogspanningskabels en de bebouwing. De opties die gepresenteerd worden, zoals een kunstgrasveld i.p.v. natuurgras en een andere competitievorm, zijn voor het CDA acceptabel. Met een verdere groei van Brandevoort willen we wel blijvend inzetten op de sportmogelijkheden in de wijk. Immers we willen als Helmond een aantrekkelijke stad blijven. In dat licht willen we het college vragen om de ontwikkelingen van de andere sportparken goed te monitoren. Met name Sportpark De Beemd zou immers het overlooppark kunnen worden van Brandevoort.
Ook voor sportpark Molenven geldt dat er een tekort is aan velden. Ook daarbij kunnen we als CDA instemmen met het voorstel en verder te onderzoeken wat de beste optie is voor het park, of een extra natuurgrasveld of een uitruil van een bestaand natuurgrasveld met kunstgras. Uiteraard gaan we er vanuit dat het college in gesprek blijft met de gebruikers van Molenven.

Overgangstermijn
Er wordt in de gemeentelijke visie gesproken over een overgangstermijn van 3 jaar om bovenstaande te realiseren. We vinden deze termijn alleszins redelijk. Als er een wil is om te gaan samenwerken dan moet je dat voortvarend ter hand pakken. Een termijn van 3 jaar is daarbij een stok achter de deur voor de verenigingen. We praten al vele jaren in Helmond over het amateurvoetbal en nu is de tijd rijp om door te pakken voor het CDA. Een langere periode is wat ons betreft vragen om vertraging en mogelijk uitstel. Temeer omdat we dan wederom diverse collegeperioden verder zijn met alle gevolgen van wisselende samenstellingen van dien.

Voetbalcoördinator
Met het realiseren van de gewenste sportparken en de verenigingen die er gebruik van gaan maken is het wenselijk er een voetbal coördinator aan te verbinden die dat proces gaat begeleiden. Ook deze coördinator zal 3 jaar worden ingezet en dat is wat het CDA betreft een goede keuze. De voetbalcoördinator speelt niet alleen een belangrijke rol bij de samenwerking van verenigingen, maar gaat ook een rol spelen bij het verder professionaliseren, zoals bij opleidingen en waarden en normen.

We zijn als CDA verheugd dat er na vele jaren van praten eindelijk een visie ligt hoe we omgaan met de sportparken in Helmond. De ontwikkeling op de Braak stemt ons gelukkig, maar ook de gemaakte keuzes voor de andere parken zijn wat ons betreft logisch en acceptabel.
We hopen dat de andere partijen nu, een jaar voor de verkiezingen, net als het CDA, keuzes durven te maken in dit dossier wat met veel emoties gepaard gaat. Uiteindelijk zullen we stappen vooruit moeten zetten en nu geen besluit is een doodlopende weg !

Thijs van Wetten
raadslid CDA Helmond

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.