02 november 2017

Begroting 2018

Vanmiddag sprak onze fractievoorzitter en tevens lijsttrekker Jan Roefs de volgende bijdrage uit in de behandeling van de gemeentebegroting 2018:

Voorzitter, dames en heren,

Voor ons ligt de begroting 2018. De laatste van deze raadsperiode. De begroting is sluitend en dat geldt ook voor de meerjarenbegroting. We hebben daarvoor de reserves aan moeten spreken. Maar dat vinden wij acceptabel, want we krijgen er veel voor terug.

Onder andere investeringen in de Centrumontwikkeling, met daarin het door ons vurig bepleitte Havenpark, Sport- en beweegpark de Braak, revitalisering van de Annawijk en op termijn de Leonardus buurt. Uitvoering van de bereikbaarheids- en de fietsagenda en afronding van het nieuwe Speelhuis. Investeringen op het gebied van onderwijshuisvesting, flankerend beleid in het kader van de bereikbaarheidsagenda en intensiveringen op het gebied van zorg en welzijn en cultuur.

Uit de inwonersenquete blijkt dat met name een veilige en schone buurt en goede zorg belangrijk gevonden worden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren, en met succes.                                                                                       

De Stadswacht is ondergebracht bij de gemeentelijke organisatie en sinds 2016 bewijst het aanvalsplan veiligheid haar waarde. Goede afspraken met politie en justitie zijn daarbij belangrijk, evenals regelmatig het beleid tegen het licht houden en waar nodig bijsturen. Wij zien een toename van het aantal buurtpreventieprojecten, die binnenkort ook via whatsapp-groepen, een belangrijke taak houden in het veilig houden van buurt en stad.                                                                                                                           

We hebben als CDA jaren gepleit voor het wijkgericht werken, samen met onze professionals, stadswacht, wijkagent, maatschappelijk werk etc.                      

Met de uitbreiding van het aantal buurtbeheerders blijft dit onverminderd een speerpunt van het CDA.

Ten aanzien van de schone buurt zijn we minder enthousiast. Onder andere vanwege bezuinigingen op onderhoud en beheer, de aanleg van extra groen en, vanwege wettelijke eisen/ andere manieren van onkruidbestrijding, ontstaat op veel plaatsen een rommelig beeld. Daarnaast kan ook het beheer van de openbare ruimte ons inziens een impuls gebruiken.                                             

We willen daarom, gesteund door een groot aantal partijen, een amendement en motie indienen om voor 2018 extra financiële middelen uit te trekken en om het beleid te herijken. Wij zien daarbij ook een rol voor de inwoners van de stad en het Stadsleerbedrijf. Graag gaan wij op korte termijn met het College in gesprek.

T.a.v. de zorg voor de inwoners in het kader van de WMO en jeugdzorg spreken wij onze waardering uit voor het beleid dat gevoerd wordt. Niet altijd gemakkelijk vanwege het veelomvattende werk en het budget, dat amper toereikend is. Vanaf 2018 zal via sociale teams kort bij mensen problemen opgepikt worden en oplossingen geboden. Het geeft de burger moed, dat uit klanttevredenheidonderzoeken blijkt dat het werk gewaardeerd wordt. Goed om regelmatig de stemming te peilen en waar nodig het beleid bij te sturen.

Ten aanzien van de participatie, het meedoen in de samenleving, worden stappen gezet. De economie trekt duidelijk aan en de inwoners van Helmond profiteren daar van. Helmond is een bruisende stad dankzij al die vrijwilligers, die een grote verscheidenheid aan verenigingen en stichtingen in stand houden. Ook Helmond als evenementenstad, groot en klein, is een begrip. Hulde daarvoor!

Toch staan er ons inziens nog teveel mensen aan de zijlijn.                                    

In het collegeprogramma is banen, banen, banen het speerpunt, maar de praktijk is weerbarstig.                                                                                         

Sterker nog; de begroting vraagt extra middelen voor het programma. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering blijft daarmee onaanvaardbaar hoog. We zien op veel terreinen een mismatch tussen de opleidingniveaus en de banen die ingevuld moeten worden. Daar ligt een belangrijke taak voor het onderwijs. Maar ook het bedrijfsleven kan door het aanbieden van stageplaatsen en door het plaatsen van bedrijfsonderdelen in de scholen een stimulerende rol vervullen.                                                             

Wij steunen het VVD amendement ten aanzien van techniekeducatie. Daarnaast zien we, dat ondanks alle inspanningen, zich weinig nieuwe bedrijven vestigen in Helmond. De aanwijzing van Brainport tot derde mainport biedt ook voor Helmond nieuwe kansen. We zullen die moeten grijpen door, vooral bestuurlijk gezien, nadrukkelijk in gesprek te blijven met Eindhoven, de regiogemeenten en de provincie. Door in gezamenlijkheid thema’s op te pakken, staan we sterker.              

Kansen die we de komende periode moeten pakken zijn o.a. een goede bereikbaarheid en doorstroming van verkeer. De economie trekt aan, de wegen stromen vol en de huidige regering heeft extra aandacht en stelt financiële middelen beschikbaar om knelpunten aan te pakken. Zoals verbreding A67, kijken naar oplossingen voor de A270 en zo snel als mogelijk de omleiding N279 uitvoeren, waarbij het CDA heeft gepleit voor, op termijn, verdubbeling met mitigerende maatregelen. Ook tijdig bestemmingsplannen op orde hebben vraagt onze aandacht, zodat we aantrekkelijk zijn en blijven voor nieuwe bedrijven.  

Ook een adequate digitale bereikbaarheid wordt steeds belangrijker. Wij ondersteunen daarom de ambitie om in de regio te komen tot een glasvezelnetwerk en wachten met belangstelling de vervolgstappen af. Binnenkort komt Europees geld beschikbaar t.b.v. gratis wifi in winkelcentra en publieke ruimten. Heeft Helmond haar subsidie-aanvraag op orde?

Kortom: Er liggen veel plannen klaar, maar het is zaak dat ze snel tot uitvoer gebracht worden. Met name in het stedelijk gebied wordt constructief samengewerkt, maar ook in de Peelregio vinden we elkaar.                                                 

Helmond moet daarbij ons inziens een voortrekkersrol blijven vervullen.

Daarbij is een sterke ambtelijke organisatie die kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen van groot belang. De reorganisatie is een ingrijpend proces, dat nog niet is afgerond. De verwachting is dat de reorganisatie nog 3 jaar duurt en het CDA verwacht van het College dat de gemeenteraad periodiek geïnformeerd wordt en jaarlijks via een transparant begrotings- en verantwoordingsproces de voortgang kan volgen. Kan de wethouder dit toezeggen?

Het CDA is blij dat de woningbouw weer in de lift zit. Tegelijkertijd is dit ook een zorg als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaan. Raakt de markt niet oververhit? Maar de diverse woningbouwplannen in Brandevoort, Suytkade en andere delen in de stad geven weer vertrouwen. We zijn blij dat het College blijft innoveren en naar behoeften in de markt luistert. Zoals bij de bouw van de slimme wijk, maar ook bij de roep om nieuwe concepten, waarbij nadrukkelijk oog en oor is voor de groeiende groep ouderen, één persoons huishoudens, arbeidsmigranten en kenniswerkers. Het CDA blijft er voor pleiten om deze geweldige innovatieve projecten, zo ook het beweeg- en beleefpark de Braak, te ontwikkelen samen met het bedrijfsleven.

Een belangrijk aspect daarbij is dat we aandacht blijven houden voor duurzaamheid, zoals het gasloos bouwen en energie besparende maatregelen. Ontwikkelingen waar we als Helmond niet aan voorbij kunnen gaan. Ook de vrij te vallen binnenstedelijke gebieden, waar OMO is gehuisvest, biedt weer uitgelezen kansen om daar op basis van kwaliteit te bouwen naar behoefte van de wijk. We zien de plannen graag terug in de commissie.

De wijkhuizen zijn een belangrijke schakel in de diverse wijken. Besturen dragen, samen met de vrijwilligers, een grote verantwoordelijkheid. Zowel organisatorisch als financieel. De energiekosten zijn een grote kostenpost voor de wijkhuizen. Dat geldt ook voor verenigingen en stichtingen die gemeentelijk vastgoed gebruiken. We hebben, samen met een groot aantal partijen, een motie opgesteld om de mogelijkheid te onderzoeken om als verenigingen en stichtingen aan te sluiten bij het gemeentelijk energiecontract. Daarbij in te zetten op groene energie en op energiebesparing. Zo gaan verduurzaming en kostenbesparing hand in hand.

Tot slot. Dank aan College en ambtelijke organisatie voor het presenteren van deze begroting. Succes met de nadere uitwerking. Samen met de gemeenteraad, maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen en met de inwoners van Helmond. Met beide benen op de grond en een positieve blik op de toekomst.                                                                                            

CDA Helmond……voor elkaar, tevens onze slogan voor de verkiezingen van 21 maart 2018..                                                                                                  

Tot zover in eerste instantie. Dank voor uw aandacht.

CDA fractie, Jan Roefs, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.