14 juni 2018

Geen Beekse CDA wethouder in het College.

Bijdrage van de CDA fractie in de raadsvergadering van 14 juni 2018.

 Voorstel tot benoeming van de wethouders en de vaststelling van het aantal wethouders en de tijdsbestedingsnorm van iedere wethouder.

 Voorzitter (Vz) het CDA heeft een enorme worsteling achter de rug waar het dit agendapunt betreft. U zult begrijpen dat het niet om de tijdsbestedingsnorm of het aantal wethouders gaat maar om het voorstel tot benoeming van de wethouders. Graag wil ik de raad deelgenoot maken van deze worsteling en de motivatie voor onze conclusie aangaande dit voorstel. Dat doe ik aan de hand van een aantal in chronologische volgorde aangegeven onderdelen.

 Verkiezingscampagne

Het CDA heeft Jan vd Wiel als lijsttrekker aangewezen voor de afgelopen verkiezingen en Jan heeft aangegeven opnieuw voor het wethouderschap te willen gaan. Hij zou geen zitting nemen in de Raad. Dit alles is helemaal aan het begin van de verkiezingscampagne al duidelijk gemaakt. Het CDA maakt zich sterk voor deze kandidaat als wethouder omdat wij vinden dat hij dat op een voortreffelijke wijze heeft gedaan in de afgelopen 4 jaar. Enkele voorbeelden: De bouw van woningen is weer op gang gekomen, de nieuwe sportaccommodatie wordt binnenkort opgeleverd, op het Glaifa terrein wordt gebouwd evenals op de locatie van de driehoek en de Adrianus school en de basisschool in Esbeek krijgt een nieuw onderkomen in het kerkgebouw.

De verkiezingscampagne lijkt zich vooral af te spelen rondom de discussie over de exploitatie van de sportaccommodatie. CDA steunt het voorstel van wethouder Jan van de Wiel waarin LACO de exploitatie op zich neemt en de gemeente 0,5 mio euro krijgt bijgeschreven op haar spaarbankboekje. De andere partijen wijzen het voorstel af en proberen op alle mogelijke wijze de wethouder aan te pakken. De politiek heeft duidelijk ook zijn niet zo fraaie kanten. De inhoud raakt helaas op de achtergrond de emotie gaat blijkbaar overheersen totdat in de afgelopen raadsvergadering alsnog het voorstel van Jan van de Wiel wordt goedgekeurd nu echter zonder extra geld op het spaarbankboekje.

 Verkiezingen

De verkiezingen geven een verschuiving in het politieke landschap weer. GL gaat van 7 naar 4 zetels en later naar 3, de Groep Bloemsma is ontstaan. HOI, VVD en CDA krijgen er ieder een zetel bij. CDA is procentueel de grootste stijger. Wij zien dat als steun aan het CDA maar zeker ook als steun aan onze wethouder.

 Formatie

Het CDA gaat akkoord met het feit dat HOI het voortouw neemt in de formatie. Jan van de Wiel is en blijft kandidaat wethouder voor het CDA. De overige partijen lijken geen van alle een wethouder kandidaat te hebben. Het voorstel van het CDA om met 4 wethouders verder te gaan, elke partij één, kan echter niet op een meerderheid rekenen in het formatieoverleg.

 Gesprekken rondom een raadsbrede samenwerking

Rondom de formatie hebben vele gesprekken en overleggen plaatsgevonden. Het CDA heeft daarin op een aantal momenten duidelijk stelling genomen aangaande het wethouderschap.

Het CDA wil dat jvdwiel wethouder blijft in onze gemeente. Hij is uitermate geschikt voldoet aan de gevraagde competenties en is een inwoner van onze gemeente. Dat laatste vindt het CDA een absolute pré. Hij kent de gemeente, kent de inwoners, kent de verenigingen en spreekt hun taal. De wet geeft niet voor niets aan dat wethouders in de gemeente moeten wonen. Het zou wat zijn als onze gedeputeerden uit Groningen zouden moeten komen en onze ministers uit België of Duitsland.

 Drie werkgroepen

In vervolg op de eerste gesprekken rondom de formatie wordt besloten een drietal trajecten te bewandelen waarvoor ook een drietal werkgroepen worden opgericht: een groep gaat over de selectie van de wethouders, een over het opstellen van een raadsbreed programma en een over de te volgen werkwijze van de raad en participatie van onze inwoners.

 Selectie wethouders

Er wordt een selectiecommissie aangesteld die zich gaat bezighouden met het selecteren van wethouders voor onze gemeente. Daarin 2 zetels voor HOI, 1 voor VVD, GL en CDA. CDA stelt voor om ook de groep Bloemsma een adviserende rol in de selectiecommissie te geven. Dit wordt door de overige partijen echter afgewezen.

Uit de 73 wethouders worden er 15 gekozen met wie een eerste gesprek zal plaatsvinden. Jan van de Wiel behoort tot die 15.

Op een woensdag in mei uur vindt het gesprek plaats tussen Jan vd Wiel en de selectiecie. Diezelfde avond krijgt Jan te horen dat de selectiecommissie in meerderheid niet met hem verder wil gaan en hij geen kans krijgt in een tweede gespreksronde. Het CDA krijgt een duidelijk signaal van Jan van de Wiel:

· Er was geen sprake van een sollicitatiegesprek maar van een beoordelingsgesprek;

· Er werd niet ingezoomd op competenties maar op projecten uit het verleden en wat daar volgens enkele leden van de cie niet goed zou zijn gegaan;

· Er werd nauwelijks gesproken over de nieuwe werkwijze van de raad en hoe de kandidaat daar in zou passen;

· Er was nooit sprake van een echte kans dat deze kandidaat door zou gaan naar de volgende ronde;

· Duidelijk was dat enkele partijen iets te vereffenen hadden met de kandidaat wethouder en dat er van een objectieve sollicitatie geen sprake was.

Mijn fractiegenoot Jan van de Wouw, lid van de selectiecommissie, deelt deze gevoelens.

Het CDA acht de drie geselecteerde wethouders bekwaam net als zij haar eigen wethouder bekwaam vindt om wethouder te blijven. De drie geselecteerde wethouders stijgen niet uit boven het niveau van onze eigen wethouder.

De kandidaten komen allen niet uit de gemeente Hilvarenbeek. Wij vinden dat zeer teleurstellend de argumenten hiervoor benoemde wij al eerder. Teleurstellend is ook het feit dat de andere partijen blijkbaar geen wethouder kandidaten hadden. Hoe kan dat in een gemeente waar we barsten van de initiatieven en capabele mensen. We zouden kandidaten uit onze eigen gemeente juist moeten omarmen en niet wegsturen.

Hoewel bij de selectie niet van belang is het toch opmerkelijk dat alle kandidaten een PvdA signatuur hebben. Dat zal ongetwijfeld betekenen dat het beleid dat zij voorstellen, bij gebrek aan een relatie tussen partijen en wethouders, veelal gestoeld zal zijn op een eigen beleidsvisie. Is dat wat we eigenlijk wilden?

 Programma

Met het raadsbrede programma hebben we reeds eerder ingestemd. Hierin staan de onderwerpen/problemen/vraagstukken benoemd die we met elkaar willen gaan aanpakken. Hoe we dat gaan doen en met welke oplossingen zullen we met elkaar in het debat gaan bepalen.

 Werkwijze en participatie

De werkgroep heeft grote lijnen uitgezet maar zal hiermee na de zomervakantie aan de slag gaan. Per onderwerp zal bekeken worden in hoeverre participatie van de inwoners een zinvolle bijdrage kan leveren aan de besluitvorming in de raad of dat inwoners zelf zaken uitwerken waarvoor in de raad kaders zijn gesteld.

 Vertrouwen

Het vertrouwen dat wij bij de start van de formatie hebben uitgesproken naar de andere drie partijen heeft een forse deuk opgelopen. Wij vinden dat onze wethouder kandidaat door enkele partijen op oneigenlijke gronden terzijde is geschoven.

In de Raadsvergadering van mei waar geen meerderheid bleek voor de beheer variant van de nieuwe sportaccommodatie die HOI voorstond, werden onze argumenten, maar ook die van GL en VVD als niet echt aangemerkt en het voorstel van wethouder Roks werd betiteld als slappe hap. Het feit dat dit onderwerp niet in de formatie werd betrokken betekent volgens het CDA niet dat je elkaar dan op deze manier kunt benaderen. Het is een kleine stap van het populistische fake news naar fake arguments.

Tenslotte Vz hebben collega raadsleden ons geïnformeerd over de wijze waarop na afloop van de raadsvergadering, zij op niet mis te verstane wijze werden aangesproken door collega raadsleden over hun bijdrage rondom de discussie over het beheer van de sportaccommodatie.

Kortom vertrouwen is niet alleen iets wat je uitspreekt dat moet je wel in de praktijk brengen anders zal dat vertrouwen nooit groeien.

 Conclusie CDA

VZ ik kom tot een afronding met onze conclusies:

Het CDA is de verkiezingen ingegaan met wethouder jan vd Wiel als lijsttrekker

De kiezers hebben bevestigd dat die wethouder het goed heeft gedaan

Wij concluderen dat onze wethouder kandidaat geen eerlijke kans heeft gehad

· Er geen Hilvarenbekenaar in het college komt

· Er is geen verbinding is met de Beekse samenleving

Ons vertrouwen is gedaald in de manier van samenwerken

· Kijkend naar het eerlijke kans geven en

· Gezien de perikelen rond de laatste raadsvergadering

Het CDA zal het raadsbrede programma blijven omarmen en zal deelnemen aan de werkgroep: werkwijze en participatie. We achten de wethouders competent maar gezien onze conclusies zullen wij niet instemmen met de benoeming van de wethouders. Wij stemmen daarom blanco. Dat zou ook gegolden hebben voor onze afwezige collega Cathy Noordergraaf.

Daarmee is er ons inziens geen raadsbreed akkoord, dat zou het geval zijn als alle raadsleden zowel het programma als de kandidaat wethouders zouden accorderen. Wat het CDA betreft is er wel sprake van een raadsbrede samenwerking. In die samenwerking is er immers ruimte voor alle deelnemers om hun eigen mening te uiten.

We zullen de voorstellen van het college positief kritisch benaderen en zijn bereid mee te werken aan het opbouwen van het vertrouwen tussen de partijen. We zullen de wethouders blijven volgen en beoordelen op betrokkenheid en vertegenwoordiging van onze samenleving.

Tot zover Vz.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.