15 juli 2021

Alternatieve woningbouwplannen en windmolens

Alternatieve woningbouwplannen
Landelijk maar zeker ook in Laarbeek neemt de vraag bij jongeren en ouderen naar koop- of huurwoningen toe. Uit de demografische ontwikkelingen blijkt dat de behoefte aan deze eengezinswoningen groter wordt in de komende jaren. Afgelopen donderdag tijdens de behandeling van het gemeentelijk beleid (Kadernota) voor 2022 hebben we hiervoor een voorstel ingediend. Hierin stellen we voor naar behoefte huurwoningen te bouwen aan de randen van de verschillende kernen van Laarbeek. Het betreft geen permanente woonlocaties maar woonlocaties welke gedurende 15-20 jaar blijven bestaan. Naar onze mening moet dit onderwerp een belangrijk speerpunt zijn in het gemeentelijk beleid voor wonen (Woonvisie). Het verbeteren van het wonen in de eigen kern straalt positief uit naar alle andere activiteiten binnen een kern om de leefbaarheid goed te houden. Wij zijn dan ook verheugd dat het college ons voorstel wil onderzoeken op uitvoerbaarheid.

Windmolens
In de kadernota’s van de komende jaren zal dit een steeds terugkerend onderwerp worden. Verslappen van de aandacht hiervoor kan niet aan de orde zijn. Het ontwikkelen van de plannen die moeten leiden tot het slagen van de energietransitie mogen niet stoppen. Maar dit moeten wel realistische plannen zijn. Inwoners van Laarbeek die zorgen hebben over mogelijke plannen in hun omgeving in de toekomst moeten tijdig op de hoogte worden gebracht over het realisme van deze plannen. Met name de komst van windmolens in het noorden van Mariahout leidt tot zorgen van de bewoners over de gevolgen voor hun woon- en leefklimaat. Onduidelijk blijft echter of plaatsing van windmolens in die omgeving wel realistisch is. Wij willen die onduidelijkheid op korte termijn wegnemen. Het college heeft ingestemd met het verzoek en zal voor eind 2021 met de resultaten van dit onderzoek komen.

Heeft u vragen met betrekking tot de bovenstaande voorstellen, neem gerust contact met ons op.

CDA Laarbeek
Albèr van der Aa
Marcel van der Heijden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.