06 juli 2018

Amendement Zienswijze ontwerp Provinicaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten

 

Amendement Zienswijze ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten

Voorstel nr: 6

De Raad van de gemeente Laarbeek in vergadering bijeen op donderdag 5 juli 2018

heeft het voorstel van het college van 25 juni 2018 over het geven van een zienswijze op het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N-279 Veghel-Asten, gelezen ;

en heeft de hierover gevoerde discussies in de raadsvergadering van 5 juli 2018, gehoord;

Overweegt dat

- In het MER onvoldoende de effecten van de voorkeursvariant op het verkeer in het middengebied zijn meegenomen;

 

- Dat als gevolg van de uitgewerkte voorkeursvariant de verkeersbewegingen naar het middengebied alleen maar toenemen;

- Hiermee de problematiek bij de Beekse brug en de doorgaande wegen door de kernen en het buitengebied van Laarbeek alleen maar groter wordt;

- Hiermee niet tegemoet is gekomen aan de door de gemeenteraad van Laarbeek gestelde uitgangspunten bij de goedkeuring van het voorkeursalternatief.

Besluit de concept zienswijze op de inhoud van het ontwerp-PIP zoals verwoord in de conceptbrief gericht aan de provincie aan te passen als volgt:

De laatste alinea "Dit laatste past ……..verbreed moeten worden" te vervangen voor:

"De uitgewerkte voorkeursvariant zal naar verwachting wel zorgen voor een betere doorstroming op de N279 maar zorgt niet voor een zodanige verleiding van de verkeersdeelnemer dat deze kiest voor de N279 bij zijn doorreis naar Eindhoven. In de gemeenteraad van Laarbeek is goedkeuring gegeven aan de voorkeursvariant onder de voorwaarden dat de verkeersproblematiek op de N272, N615 (Beekse brug) en doorgaande wegen en kernen van Laarbeek daarmee zou verminderen. Uit de verkeersgegevens blijkt echter dat de aanpassing van de N279 tot nog meer verkeersbewegingen door het middengebied zal leiden. De voorkeursvariant voldoet hiermee niet aan de voorwaarden die vanuit Laarbeek zijn gesteld. Het MER schiet hierin ook tekort. De gevolgen voor de belasting van de wegen in het middengebied zijn onvoldoende meegewogen.

Vertraging van het proces is niet gewenst. De aanpassing van de N279 zal doorgang moeten vinden, maar niemand is gebaat bij halve maatregelen waarmee alleen de problematiek van de N279 wordt opgelost, terwijl de bereikbaarheid en leefbaarheid in het middengebied verslechterd. Het alternatief 2x2 baans wordt vaak genoemd als mogelijke oplossing van genoemd probleem. Om goed te kunnen beoordelen of de variant 2x2 baans daadwerkelijk leidt tot het oplossen van niet alleen de problematiek op de N279 maar ook op de N272, N615 en alle andere doorgaande wegen binnen Laarbeek dient deze variant doorgerekend te worden voordat het definitieve inpassingsplan wordt vastgesteld. Deze doorrekening zou plaats moeten vinden aanvullend op de gevraagde doorrekening op basis van het nieuwe verkeersmodel in de vorige alinea. Streven zou moeten zijn dat bij een juiste

uitvoering van de N279 het aantal verkeersbewegingen naar het middengebied afneemt. Wij vragen ook de MER-commissie goed hiernaar te kijken.

Indien de problematiek in het middengebied met het alternatief 2x2 baans wordt verminderd zou de provincie bij de uiteindelijke vaststelling van het Inpassingplan de afweging moeten maken welk alternatief voor de toekomst de beste oplossing biedt voor het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio: het voorkeursalternatief of het alternatief 2x2 baans."

En gaat over tot de orde van de dag.

De CDA-fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.