09 december 2021

Brede plattelandsbestemming

In 2019 hebben we in onze algemene beschouwingen bij de behandeling van de Kadernota 2020 een voorstel gedaan voor een brede plattelandsbestemming. Wij zijn verheugd dat in de Omgevingsvisie buitengebied deze brede plattelandsbestemming is opgenomen.

Waarom zijn wij verheugd?
De visie van CDA Laarbeek op de brede plattelandsbestemming: “Na vaststelling van de Omgevingsvisie buitengebied zal het Omgevingsplan buitengebied worden opgesteld. Hierin vindt een verdere uitwerking plaats van de brede plattelandsbestemming. Een bestemming die gaat gelden voor alle locaties in het buitengebied. Agrarische en woonlocaties. Binnen de brede plattelandsbestemming moeten de mogelijkheden worden vergroot om kleinschalige (bedrijfs)activiteiten uit te voeren. Met het planmatig verruimen van de mogelijkheden worden uitgebreide procedures voorkomen. Dit verlaagt de regeldruk.

De mogelijkheden worden begrensd in het Omgevingsplan. De kaders uit de Omgevingsvisie en de bestaande rechten van omliggende bedrijven en woningen zijn daarbij leidend. Nieuwe ontwikkelingen maken het buitengebied beter toekomstbestendig. Uitgangspunt is wel dat het woon- en leefklimaat van andere bewoners niet wordt aangetast. Dit wordt geborgd doordat een planontwikkeling moet voldoen aan de milieuregels en doordat bij een planontwikkeling een tegenprestatie wordt verlangd. Deze tegenprestatie kan bijvoorbeeld bestaan uit landschappelijk inpassing, natuurontwikkeling bij een plan of sloop van bestaande bebouwing. De omvang van een tegenprestatie hangt af van de omvang van een ontwikkeling en wordt in het Omgevingsplan bepaald."

Wij zijn overtuigd van onze visie en zijn er ook van overtuigd dat dit de gewenste ontwikkelingen in het buitengebied zal versnellen. De belangen van alle bewoners en hun omgeving komen beter in evenwicht met elkaar en de natuurwaarden zullen stijgen. Van een goed Omgevingsplan hebben alle inwoners van Laarbeek voordeel.

Bovenstaande is natuurlijk een verkorte weergave van onze visie ten aanzien van de brede plattelandsbestemming. Heeft u een mening over onze visie of wenst u nadere uitleg. Wij staan u graag te woord. Ook kunt u altijd schriftelijk naar ons reageren.

Fractie CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.