06 juli 2017

motie 06 juli 2017 huishoudelijke hulp

 

Motie huishoudelijke ondersteuning

De raad van de gemeente Laarbeek in vergadering bijeen op donderdag 6 juli 2017

Gelet op het feit dat de wijzigingen in het WMO beleid vanaf 1 januari 2015 met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning tot veel commotie heeft geleid in de Peelgemeenten en

Overwegende dat

- in de ontwikkelagenda van het College van B&W is opgenomen om de inhoudelijke vernieuwing van de WMO volop ruimte en kansen te geven.

- de huidige financieringssystematiek met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning in plaats van minder tot meer bureaucratie leidt.

- de regeling huishoudelijke toeslag per 1 januari 2018 komt te vervallen en dat de gebruikers hiervan zeer tevreden zijn.

- daardoor nieuwe onzekerheid wordt gecreëerd over de mate van ondersteuning en de beschikbaarheid van de vertrouwde hulpverlener.

- het daarom nodig is te komen tot een structurele regeling die de eigen regie en eigen inbreng van de gebruiker mogelijk maakt.

 

Besluit 

Het college op te dragen om

1         te onderzoeken of voor 1 oktober 2017, overeenkomstig de succesvolle regeling voor de muziekopleidingen, een vouchersysteem kan worden ontwikkeld voor alle vormen van huishoudelijke ondersteuning waarin moet worden voorzien binnen de WMO, te beginnen met de cliënten die nu van de huishoudelijke toeslag gebruik maken;
2         de kosten van het huidige systeem en van het vouchersysteem in beeld te brengen voor Laarbeek en Peelbreed;
3         bij een positief resultaat het vouchersysteem voor 1 januari 2018 in te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

De CDA-fractie

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.