06 juli 2017

motie 06 juli 2017 vernieuwing buitengebied Laarbeek

 

Motie ontwikkeling visie buitengebied

De raad van de gemeente Laarbeek in vergadering bijeen op donderdag 6 juli 2017

Overwegende dat

in 2016 een viertal bijeenkomsten hebben plaatsgevonden over het buitengebied waarbij inwoners van het buitengebied hun wensen, problemen enz. kenbaar konden maken;

in 2015 alle bedrijfslocaties in het buitengebied van Laarbeek zijn gecontroleerd op hun bedrijfsactiviteiten;

al vanaf 2006 alle vergunningen van veehouderijen in Brabant ingevoerd moeten zijn in het Bestand Veehouderijbedrijven Brabant (BVB) en dat uit dit bestand voor verschillende jaren kaarten t.a.v. geurbelasting en fijnstofconcentratie en overzichten t.a.v. vergunde geur- fijnstof- en ammoniakemissies en dieraantallen kunnen worden gegenereerd;

door beëindiging van activiteiten op agrarische locaties nu en in nabije toekomst de noodzaak om deze locaties te kunnen herontwikkelen naar niet agrarische activiteiten of woonbestemmingen toeneemt;

steeds meer bouwwerken in het buitengebied geen (juiste) bestemming meer hebben;

voorkomen moet worden dat dit leidt tot ongewenste en criminele activiteiten;

gestimuleerd moet worden dat sanering van asbest daken en materialen in gebouwen ruim voor 2024 in gang wordt gezet, evenals sloop van oude gebouwen;

de Omgevingswet naar verwachting pas na 1 juli 2019 in werking zal treden;

om verpaupering en ongewenste activiteiten in het buitengebied te voorkomen, in 2018 een visie moet worden ontwikkeld waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen de belangen van bewoners, bedrijven en natuur en waarbij herontwikkeling van (agrarische) locaties makkelijker wordt zonder dat de uitstraling van het buitengebied wordt aangetast.

Besluit 

Het college op te dragen om voor 1 oktober 2017:
-          de informatie van de vier bijeenkomsten over buitengebied te verstrekken;
-          de constateringen van de controles van bedrijven in het buitengebied te verstrekken;
-          het bestaande beleid ten aanzien van het buitengebied inzichtelijk te maken;
-          inzichtelijk te maken hoeveel veehouderijen deelnemen aan de stoppersregeling met het voornemen om voor 2020 het bedrijf te beëindigen;
-          inzichtelijk te maken hoeveel (agrarische) ondernemers om andere redenen voor 2022 het bedrijf zullen beëindigen;
-          op basis van het bestand BVB voor Laarbeek een kaart met achtergrondgeurbelasting, een kaart met fijnstofconcentratie en een overzicht met vergunde geur- fijnstof en ammoniakemissie en dieraantallen te maken voor de huidige situatie en de situatie juli 2012;
-          op basis van CBS-cijfers voor Laarbeek een overzicht met gehouden dieraantallen in Laarbeek te maken voor de huidige situatie en de situatie juli 2012;

En vervolgens, vooruitlopend op een toekomstig Omgevingsplan, voor 2018 een tijdsplanning te geven ten einde in 2018 te  komen tot een visie ten aanzien van het wonen, werken, recreëren en behouden/ontwikkelen van natuur in het buitengebied.

En gaat over tot de orde van de dag.

De CDA-fractie

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.