07 juli 2016

Motie 07 juli 2016 bereikbaarheidsagenda

 

Motie invulling bereikbaarheidsagenda

De raad van de gemeente Laarbeek in vergadering bijeen op donderdag 7 juli 2016

Overwegende dat

op 23 juni 2017 de bereikbaarheidsagenda is geaccordeerd door de portefeuillehouders van de regiogemeenten en overhandigd is aan de heer Van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant;

voor 1 januari 2017 concreet onderzocht moet zijn wat de uitvoeringsmaatregelen moeten zijn om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren;

hiervoor eerst inzichtelijk moet worden gemaakt wat in de huidige situatie de knelpunten met betrekking tot gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer;

het van het grootste belang is dat dit overzicht op tijd klaar is, zodat de onderzoeken over haalbaarheid van nieuwe maatregelen effectiever kunnen worden uitgevoerd.

Besluit 

Het college op te dragen alles in het werk stellen om voor 1 oktober 2016 een overzicht van de huidige verkeerssituatie met knelpunten per kern te beschrijven en aan de raad voor te leggen

En gaat over tot de orde van de dag.

De CDA-fractie

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.