20 april 2017

Motie 20 april 2017 Woonvisie Laarbeek

 

Motie Woonvisie

 

De raad van de gemeente Laarbeek in vergadering bijeen op donderdag 20 april 2017

 

Overwegende dat

 

De portefeuillehouder in de vergadering van 7 juli 2016 naar aanleiding van de Motie Woonvisie van CDA Laarbeek heeft aangegeven de aandachtspunten in deze motie over te nemen.

 

CDA Laarbeek vervolgens de Motie heeft ingetrokken.

 

CDA Laarbeek in de commissievergadering Ruimtelijk Domein van 4 april 2017 bij het behandelen van de Woonvisie voorgesteld heeft om:

- de aandachtspunten uit de Motie van 7 juli 2016 alsnog in de Woonvisie te verwerken;

- ten aanzien van de beleidsvoornemens/-maatregelen in hoofdstuk 7 van de concept Woonvisie 2017-2021 een bijlage aan de woonvisie toe te voegen waarin een stappenplan is beschreven om de genoemde voornemens/- maatregelen in de beleidsperiode 2017-2021 te realiseren.

 

De portefeuillehouder heeft toegezegd deze twee voorstellen te bekijken.

 

In de voorliggende concept Woonvisie is niets gedaan met deze voorstellen. Tevens is niet aangegeven waarom hiermee niets is gedaan.

 

 

Besluit

 

Het college op te dragen om binnen drie maanden na vaststelling van de Woonvisie 2017-2021:

1)          

met een voorstel aan de raad  te komen hoe de voornemens/-maatregelen uit hoofdstuk 7 binnen de beleidsperiode 2017-2021 worden gerealiseerd;

2)          

met antwoorden aan de raad te komen op de vragen:

               - Wat is de huidige woningsamenstelling binnen Laarbeek?

- Wat zijn de effecten van de demografische ontwikkelingen in de komende 20-30 jaar?

               - Wat is de gewenste woningsamenstelling de komende 20-30 jaar?

- Sluiten de woningtypen in de bestaande en nieuwbouwplannen nog aan bij de gewenste woningsamenstelling?

- Komen binnen Laarbeek in de toekomst woonblokken of –wijken  potentieel leeg te staan omdat de woningen niet aangepast kunnen worden naar het gewenste woningtype of niet verkoopbaar zijn?

en de gevolgen van deze antwoorden voor de Woonvisie te beschrijven.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De CDA-fractie

 

 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.