28 januari 2016

Motie 28 januari 2016 Leonarduskerk Beek en Donk

Motie:

“Hergebruik Sint-Leonarduskerk Donk”

 

De raad van de gemeente Laarbeek;

 

Op 28 januari 2016 in vergadering bijeen;

 

Overwegende:
dat de raad op 16 september 2010 heeft besloten om €150.000,00 toe te kennen ter subsidiëring van de restauratie van de Sint-Leonarduskerk in Donk;

dat dit onder de voorwaarden is gebeurd dat de kerk opengesteld wordt voor bredere maatschappelijke activiteiten en voor bezoek aan kerk en toren;

dat na de onttrekking aan de eredienst op 1 januari 2013 de Sint-Leonarduskerk niet meer open is geweest voor activiteiten;

dat sinds de onttrekking aan de eredienst op 1 januari 2013 de initiatiefstuurgroep bezig is om de mogelijkheden voor herbestemming van de kerk te onderzoeken en te ontwikkelen;

dat de initiatiefstuurgroep voor een zo breed mogelijk draagvlak van hun initiatieven samenwerkt met de dorpsraad Beek en Donk;

dat de initiatiefstuurgroep aan het parochiebestuur verschillende handreikingen heeft gedaan om te komen tot stappen om tot de best mogelijke herbestemming te komen die ook invulling geeft aan de wens dat de kerk voor maatschappelijke activiteiten behouden blijft;

dat het parochiebestuur afwachtend blijft en onvoldoende steun geeft aan de initiatiefstuurgroep om daadwerkelijk onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van herbestemming;

Constaterende:

dat de huidige werkwijze van het parochiebestuur ogenschijnlijk niet leidt tot de benodigde stappen die moeten leiden tot een duurzame toekomstige herbestemming van de Sint-Leonarduskerk waarbij invulling wordt gegeven aan de voorwaarden van de subsidieverstrekking;

 

Draagt het college op om het parochiebestuur van Laarbeek te houden aan de voorwaarden op basis waarvan in 2010 € 150.000,-- is verstrekt voor renovatie van de Sint-Leonarduskerk. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.