28 februari 2018

CDA Landerd Verkiezingsprogramma, korte versie

CDA Landerd Verkiezingsprogramma 2018 kort

CDA Landerd: Juist nu !                             

 

 

 

 1. Uitgangspunten.

 

Centraal staat voor CDA Landerd de zorg voor onze lokale gemeenschap in alle opzichten. Dat betekent vertrouwen en investeren in:

Een hechte samenleving met aandacht voor elkaar, waarin we duurzaam omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en met een economie waaraan iedereen eerlijk aan kan deelnemen. Een samenleving die ook in een grotere gemeente nog steeds aantrekkelijk en inspirerend is.

 

 

 

 1. Belangrijkste opgaven.

  Om die hechte samenleving te kunnen bouwen, met oog en respect voor elkaar, hebben wij de volgende opgaven:

   

 

Vorming van een nieuwe gemeente

We vormen binnen 4 jaar een nieuwe gemeente, die een positieve bijdrage levert aan onze individuele lokale inwoners en in de regio.

 

Hechte samenleving door participatie en burgerinitiatieven.

Onze inwoners, maatschappelijke organisaties, professionals, bedrijven en gemeente maken samen een agenda van de maatschappelijke opgaven en voeren die ook zo breed mogelijk samen uit.

 

Positief gezond Landerd

Zingeving, kwaliteit van leven en van dagelijks functioneren en het erbij horen is belangrijk voor alle inwoners. Deze positieve gezondheid met extra aandacht voor kwetsbare groepen past in de hechte samenleving. De gemeente investeert daarvoor in Jeugd, WMO en participatiewet.

 

Duurzame landbouw, natuur en economie

Het CDA wil voor de inwoners een gezonde leefomgeving. Nieuwe kennis vertalen we in nieuw of aangepast ruimtelijk beleid. Ondernemers zullen innovatief moeten zijn met productmethoden en producten. De overheid is daarbij een betrouwbare partner, dus geen eenzijdige (provinciale) eisen zonder goede ondersteuning. Na alle investeringen in de Maashorst moet deze zichzelf in stand houden. Toegang voor onze burgers en recreatieve ontwikkelingen moeten beide gestimuleerd worden.

 

 1. Wat zijn onze actiepunten

 

 

Gemeentelijke fusie

 

 • Opstellen van doelstellingen en ‘no-go’s aan de voorkant van het fusieproces.

 • Kort en transparant fusieproces, dat vertrouwen krijgt van de Landerdse bevolking.

 • In de nieuwe organisatie is de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de burger bij de vorming en de uitvoering van beleid duidelijk omschreven.

 • Het investeren en samenwerken met dorpsontwikkelingsgroepen, partners van preventieagenda, zorgcoöperaties enzovoort wordt als werkwijze stevig verankerd.

 • Regionale samenwerking op gebieden jeugd, WMO, ICT en omgevingsdienst wordt verder geprofessionaliseerd, transparanter met betere stuurbaarheid voor elke Raad.  

   

  Hechte samenleving door participatie en burgerinitiatieven

 • Structurele en professionele ondersteuning voor dorpsontwikkeling en zorgcoöperaties in de drie dorpen.

 • Uitbreiding jeugd- en cultuurcoaches met cofinanciering door andere organisaties.

 • Toekomstbestendig maken van de drie dorpshuizen als sociale ondernemingen door de mogelijkheden voor exploitatie en programmering te verruimen. De dorpshuizen door en voor de bevolking te laten functioneren.

 • Realisatie van centrumplannen Reek, Schaijk en Zeeland voor behoud leefbaarheid.

 • Meer bouwen voor jong en oud, in huur en koop en zelfbouw

 • Levensloop bestendig maken en alternatieve woonconcepten stimuleren, bijvoorbeeld in bebouwingsconcentraties zoals het Oventje.

 • Bevorderen werkplekken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt,

 • Minimaal behoud van voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg,

 • Stimuleren en bijdragen aan duurzame energie-oplossingen.

 

 

Positief gezond Landerd

 

 • Verminderen zorgkosten door verlagen eigen bijdrage.

 • Zorg voor nog groter bereik van de diverse activiteiten voor kwetsbare mensen.

 • Meer maatwerk respijt- en ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

 • Preventie op basis van de preventieagenda leidt tot positief sneeuwbal-effect. Daarom de inzet preventiewerkers Jeugd structureel maken.

 • De gemeente blijft investeren in Jeugd, WMO en participatiewet

   

  Duurzame landbouw, natuur en economie.

 

 

 • Creatieve oplossingen voor de Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB’s)

 • Transparante en betrouwbare partner voor ondernemers door meedenken en (gemeente-breed) overleg bij ontwikkeling van initiatieven, locaties en producten.

 • Groter is niet beter, we zien het gezinsbedrijf als ideale schaal en stimuleren een maatschappelijk duurzame bedrijfsvoering.

 • Proactief voeren van gesprekken over gezondheid met bedrijven en hun omgeving

 • De Maashorst houden we te voet en per fiets geheel toegankelijk voor onze inwoners.

 • De Maashorst ontwikkelt zich duurzaam verder met aantrekkingskracht op toerisme en eigen inwoners en krijgt een eigen, financieel gezond, ondernemingsplan.

 • Een fiets/voetgangerstunnel als enige veilige oversteek van de Bergmaas bij de Tweehekkenweg in Zeeland.

 • Het aantrekken van bedrijven voor het ITC-terrein door gerichte stimulering.

 • Als gemeente, zonder naïviteit, ook nadrukkelijk willen denken in kansen bij aanvragen door onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.