21 juni 2022

CDA over het coalitieakkoord

Het akkoord van VVD, Pro3, CDA, en Voor Loon is op 20 juni door de gemeenteraad aangenomen. De coalitie wil de komende vier jaar sámen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan de toekomst van de gemeente Loon op Zand.

“Het akkoord op hoofdlijnen vormt voor het CDA een appèl, een oproep, aan iedereen om actief hieraan uitvoering te geven”, gaf CDA-fractievoorzitter Mieke Broeders-Habraken aan tijdens de raadsvergadering. Volgens haar geeft de gekozen open formulering ruimte voor overleg met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, burgers en andere partners, juist in de komende maanden waarin de doorrekening op de financiële haalbaarheid en personele uitvoerbaarheid plaatsvindt.

Tijdens de coalitievorming is veel aandacht uitgegaan naar de thema’s bestuursstijl en –cultuur, samenwerkingsgedrag en omgangsvormen, benadrukte de CDA-fractievoorzitter. Volgens haar dient de versterking van het college te zorgen voor een kwaliteitsverbetering en een bestuursstijl, die aansluit bij inwonersinitiatieven en de maatschappelijke opgaven. Een open dialoog met de raad moet zorgen voor zo breed mogelijk gedragen raadsbesluiten.

Focus, lef en daadkracht

Een duurzame toekomst vergt, volgens de CDA-fractievoorzitter, een zorgvuldig omgaan met het woon- en leefmilieu om dat duurzaam aan de volgende generaties over te dragen. Het financiële beleid dient evenzo toekomstgericht en duurzaam te zijn om de ambities te kunnen bereiken. De volgende inhoudelijke thema’s vragen voor de CDA-fractievoorzitter, focus, lef en daadkracht in de komende bestuursperiode:

  • De toekomst van de gemeente. De coalitie gaat de ontwikkelde beleidsindicatoren tussentijds evalueren, waardoor het uiteindelijke besluit niet leidt tot verrassingen voor de doorontwikkeling van onze gemeente.
  • Duurzaamheid en warmtetransitie, door onder meer het opstellen van een duurzaamheidprogramma en aansluiting te zoeken bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
  • Leefbaarheid van de kernen, door aandacht te geven aan de woningbouw in alle drie de dorpskernen, het groenonderhoud en de versterking van de winkelcentra en de gemeenschapshuizen.
  • Sociaal domein, met aandacht voor jeugdbeleid, mantelzorgers, vluchtelingen en armoede-beleid. En voor de positie van verenigingen en vrijwilligers als deel van het sociaal domein.
  • Het realiseren van De Nieuwe Wetering, met aandacht voor een weloverwogen manier van omgaan met te verwachten prijsverhogingen vanwege de stijging in de bouwkosten.

Daarnaast gelden, volgens de CDA-fractievoorzitter, de volgende uitgangspunten:

  • Een gezonde financiële huishouding en sluitende begroting. De toeristenbelasting  wordt ingezet voor de versterking van de economische ontwikkeling van onze recreatieve gemeente, Geen verhoging van de ozb, anders dan in relatie tot de jaarlijkse indexering, waarbij de actualiteit van de prijsontwikkeling een rol speelt.
  • Een gemeentelijke dienstverlening en personele invulling van de organisatie die past bij de maatschappelijke opgaven en nieuwe vormen van samenwerking om de toekomstige activiteiten van de gemeente te versterken en uit te dragen.
  • De samenwerking met diverse partners, zoals in de regio Hart van Brabant, met Tilburg en de Langstraatgemeenten, wordt voortgezet.

Vernieuwd college en fractie

CDA-fractievoorzitter Mieke Broeders-Habraken wenste de collegeleden veel succes toe om samen met de raad en de samenleving uitvoering te geven aan het coalitieakkoord. Met name noemde zij Riekje van Vugt-Buter, die voor het CDA invulling gaat geven aan welzijn, zorg en culturele zaken. Met de benoeming tot steunfractielid van Dana Pollaert-Veltman en Rob van Hest, is de CDA-fractie op sterkte om met veel enthousiasme aan de slag gaat, volgens de CDA-fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.