Onderwijs

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  de samenwerking tussen scholen en instanties te stimuleren ten aanzien van bijvoorbeeld achterstandenbeleid, voortijdig schoolverlaten, terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim, praktijkonderwijs, voor- en naschoolse opvang, kinderopvang en volwasseneneducatie;

•  samen met de schoolbesturen te zorgen voor het juiste aanbod van basisonderwijs in de wijk;

•  samen met scholen en instellingen te blijven zoeken naar een zinvolle invulling van lokale maatschappelijke stages;

•  zich in te zetten voor het behoud van voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten op het gebied van onderwijs!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.