15 juli 2017

CDA betreurt gemiste afslagen voor betere oplossing Nijnsel

Donderdag 13 juli jl stemde de gemeenteraad Meierijstad in met de bouw van een varkensstal aan de Lieshoutseweg in Nijnsel. In zijn betoog sprak fractieleider Johan van Gerwen van een duivels dilemma.

Betoog Johan van Gerwen - fractievoorzitter CDA Meierijstad

Raadsvergadering Meierijstad

Nieuwbouw varkensbedrijf Lieshoutseweg in Nijnsel

“Een duivels dilemma.. Ik ga de historie hier niet herhalen. Hoe zaken gelopen zijn is wel duidelijk. Wij begrijpen ook de emoties bij de omwonenden en in heel Nijnsel. Bewoners zijn bang voor overlast en ondernemers zijn bang dat ze niets meer kunnen en dat de huidige bedrijfsvoering aangetast wordt of zelfs op slot zit.

De huisartsen zijn bang voor een verhoogd hepatitis E besmettingsrisico en het RIVM zegt geen extra risico’s te zien. In de MER zijn de milieueffecten van de bestaande situatie en van de voorgenomen activiteit onderzocht. Uit de vergelijking van beide situaties blijkt dat er, bij de uitvoering van de voorgenomen activiteit, geen bezwaarlijke toenames van emissies ontstaan voor onder meer de milieuaspecten geur, ammoniak, fijnstof en geluid. Wettelijk zien wij geen gronden om tegen dit voorstel te stemmen.

De ondernemer verplaatst zijn bedrijf van een extensiveringsgebied naar een zgn. loggebied, beleid dat door de overheid met het reconstructieproces werd nagestreefd.

Als iemand een vergunningaanvraag doet en diegene voldoet aan alle eisen, is de gemeente genoodzaakt de vergunning af te geven. Dit lijkt hier het geval te zijn. Maar de weerstand in het gebied is groot. Wij begrijpen dat. Overal geluiden dat bedrijven te koop staan of komen en nu komt er een nieuwe locatie bij. En met een grote omvang. Dat stuit op onbegrip. Dat is door de insprekers bij de beeldvormende avond luid en duidelijk neergezet.

Het CDA Sint-Oedenrode heeft in het verleden geen heil gezien in nieuwvestiging. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat er geen  actief beleid vanuit de voormalige gemeente Sint-Oedenrode is gevoerd bij het zoeken naar alternatieve locaties. We zijn wel van mening dat, als er al over alternatieve locaties is gesproken, het wel locaties moeten zijn die voor de ondernemer, zowel in financieel opzicht als met het uitzicht op het verkrijgen van de benodigde vergunningen, vergelijkbaar waren. Anders is het roepen dat er genoeg alternatieve locatie voorhanden zijn een loze kreet.

Wellicht was er met meer inzet een betere oplossing gevonden voor alle partijen. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat geen alternatieve locaties gevonden zijn of dat die niet bespreekbaar waren.  Er zijn diverse locaties die heel lang in de verkoop hebben gestaan en die uitermate geschikt waren om een bedrijf van die grootte te vestigen, temeer omdat daar al een bedrijf van flinke omvang gevestigd was. Helaas is dit of niet onderzocht, of was niet bespreekbaar. Dat is ons niet bekend. Op dit moment is de gekozen locatie de enige plaats waar nog een degelijke nieuwvestiging gerealiseerd kan worden.

De ontheffing is specifiek voor deze locatie. Voor deze locatie zijn alle onderzoeken door de initiatiefnemer gedaan. Nu een andere locatie zoeken, doet al het gedane werk teniet en betekent tig jaren terug in de tijd. Dit terwijl de rechter ons maant tot voortgang. Of ziet de wethouder hierin nog mogelijkheden?

Wij zouden graag van de wethouder weten welke belemmerende factoren deze nieuwvestiging eventueel zou kunnen opleveren voor de omliggende bedrijven en wat daarbij de mogelijke oplossingen zijn. Wat zijn de knoppen waar we als gemeente aan kunnen draaien en wat is de brandbreedte waarbinnen we ons als politiek kunnen bewegen? Graag de reactie van de wethouder daarop.

Dit is een onderwerp waarbij in onze fractie de chocoladepudding van de eerste communie omhoog kwam. Dit om ons gevoel te illustreren. Wij zijn allerminst gelukkig met de situatie.  Zoals ik in het begin al zei: een duivels dilemma.

Wij hebben afgelopen weken, en ook zeker de laatste week, alle documentatie en bandopnames bekeken en beluisterd. De maatschappelijke impact is enorm. Dat beseffen wij maar al te goed.

Er zijn zorgen over de volksgezondheid en of bedrijven in dat gebied op slot zitten. Het CDA heeft de wethouder goed gehoord: het gebied zit op slot, maar wanneer de nieuwste technieken worden toegepast, zoals door de provincie besloten, dan is er nog ruimte voor uitbreiding.

Maar moet je als gemeenteraad besluiten nemen op emotie of op basis van feiten en rapporten. Voor beide is wat te zeggen.

Deze besluitvorming kent voor de gemeenteraad 2 stappen:

1.       Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen > dan wordt de vergunning ter inzage gelegd en kan daar bezwaar op worden gemaakt.

2.       Vervolgens komt het nog een keer terug in de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming.

De heer Van Zutphen wees ons er op dat we een verklaring van geen bedenkingen af moeten geven op basis van de ruimtelijke ordening. Dat hebben wij gedaan. Wij kunnen, gezien de documentatie die er ligt en rationeel bekeken, geen argumenten vinden om geen verklaring af te geven. Er wordt voldaan aan de huidige wet- en regelgeving. Er is een MER-studie uitgevoerd. Het is de enige plek waar ontheffing is voor nieuwvestiging. Wanneer we nu weer opnieuw gaan zoeken naar alternatieven, dan zet dat ons 10 jaar terug in de tijd.

Wel zijn wij van mening dat alles nauwkeurig en volledig in de vergunning moet komen te staan, zodat er ook gehandhaafd kan worden wanneer nodig.

De fractie van CDA Meierijstad stemt VOOR het voorstel.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.