19 september 2017

Geef Seniorenraad Meierijstad snel tools om aan de slag te gaan!

Betoog CDA > Adviesraad Sociaal Domein (ASD) comm.verg. 14-9-‘17

Voorzitter, het CDA is natuurlijk vóór een verordening van de Adviesraad Sociaal Domein. We zijn van mening dat het voor alle partijen duidelijk moet zijn, wat je van elkaar kunt verwachten. Helaas is niet voor alle partijen al helder hoe hun toekomst in Meierijstad eruit gaat zien.

In de kanttekening staat,

Naast de ASD zijn er nog twee adviesorganen in Meierijstad actief. Het betreft de Seniorenraad en de Stichting Toegankelijkheid. Met de drie organisaties zijn afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking en de formele juridische positie van de ASD.
Met de ASD worden de werkafspraken vastgelegd in bijgevoegde verordening. Met de Seniorenraad zal een convenant worden gesloten waarin de werkafspraken worden vastgelegd. De Stichting Toegankelijkheid heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een convenant. Met de Stichting Toegankelijkheid worden nadere werkafspraken gemaakt en deze worden vastgelegd in een brief.

Het CDA ziet in deze kanttekening een opening om te reageren op met name de SRM waar ons inziens de vorderingen toch wat stroef verlopen. Gisternavond hebben de contactpersonen van de gemeenteraad met de SR nog een overleg gehad. In dit gesprek kwam naar voren dat er wel vorderingen zijn, maar de voortgang loopt op een of andere manier niet lekker.

Even terug naar de verordening van de ASD:
 
Met de installatie van de ASD voldoen we aan de bepalingen uit de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. De verordening regelt de wijze waarop de cliënten en of inwoners betrokken worden bij beleid en uitvoering van het sociaal domein.
De Seniorenraad Schijndel heeft in het verleden bewezen een grote aanvulling te zijn voor met name de doelgroep senioren. Dit is echter niet de doelgroep van de ASD. Daar zijn de ASD en SR het samen ook over eens.

Het netwerk van de SR is groot en er zit veel kennis. Deze kennis en inbreng is van groot belang bij de onafhankelijke onderzoeken die zij uitvoeren, zoals bv. het woonwensenonderzoek, het onderzoek sleutelkluisjes, en niet te vergeten de Seniorenwijzer,wat weer een aanvulling is op de digitale gemeentegids, speciaal voor deze doelgroep.

Daarom is het van belang dat het convenant, waar de werkafspraken in vastgelegd worden, zo spoedig mogelijk wordt ondertekend. Ons inziens duurt dit veel te lang en hebben we het idee dat er niet goed met elkaar wordt samengewerkt. Juist wij van Meierijstad, die de ambitie heeft om een bestuurskrachtige gemeente te zijn, die burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, laat hier duidelijk grote steken vallen.

Voorzitter,

En net zoals bij de ASD, waar middelen worden vrijgemaakt, is het ook noodzakelijk om een subsidie toe te kennen die past bij de omvang van het werkgebied van de Seniorenraad Meierijstad.
Graag zou het CDA zien dat er in overleg met de SR nog eens naar de hoogte van de subsidie wordt gekeken, om samen tot een realistisch bedrag te komen. De 5000 euro die nu toegekend is, is hetzelfde bedrag als de SR in Schijndel ook al kreeg. Mede doordat het onduidelijk is wat er volgend jaar toegezegd wordt, heeft de SRM noodgedwongen pas op de plaats doen maken. En dat is jammer, gezien de ambities die de SRM nog heeft.

Voorzitter, en dan tot slot de datum van de evaluatie van het convenant van de SRM, die het college naar voren heeft gehaald: van 1-1-2020 naar 1-1-2019.
De evaluatie op 1-1-2019 is in onze ogen wel heel kort na de huidige opstartperikelen. Als ik er vanuit mag gaan dat op de raadsvergadering van 21- september a.s. alles (convenant) ondertekend is, hebben zij slechts 1 jaar en 3 maanden om zich te bewijzen!
Het CDA wil vragen aan de wethouder (Eus Witlox) om de SR meer tijd te gunnen om zich goed in te werken in de nieuwe samenwerking en gemeente Meierijstad.

Samengevat:

Het CDA doet een oproep aan wethouder Witlox om voor de raadsvergadering van 21 september 2017 het convenant met de Seniorenraad Meierijstad te hebben ondertekend, tevens een werkbaar en realistisch subsidiebedrag toe te kennen en de evaluatie op 1-1-2020 te houden.

Wij zouden graag een mondelinge toezegging hebben op deze 3 punten en wachten het antwoord van de wethouder in spanning af.

Fractielid Betty van den Oetlaar (CDA Meierijstad), september 2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.