15 maart 2020

Vitaal buitengebied met kansen voor kwaliteit

CDA wil een Vitaal Buitengebied met Kansen voor Kwaliteit

Op de raadsagenda voor donderdag 19 maart a.s. staat als bespreekpunt het rapport ‘’Kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing”. Dit rapport is onderdeel van het project Vitaal Buitengebied dat is opgestart in 2018.  Het is tevens één van de 10 speerpunten waarvoor het belangrijk is om een kwaliteitskader vast te stellen. Maatwerk en een duidelijk afwegingskader zijn onderdelen die hierbij horen. Het CDA wil beleid waarmee stappen gezet kunnen worden.

 

Zorgen m.b.t. ’Kwaliteitskader agrarische bedrijvigheid’

Voor CDA Meierijstad is met name speerpunt 4, het tot stand komen van een ‘Kwaliteitskader voor agrarische bedrijvigheid’ een uitermate belangrijk issue. Hogelijk verbaasd is de fractie dan ook dat in de laatste Raadsinformatiebrief dit speerpunt ontbrak.

Immers, aldus het CDA, dient de agrarische sector, als hoofdgebruiker en beheerder van dit zo belangrijke deel van de gemeente, toch voorzien te zijn van een kwaliteitskader dan wel een toekomstvisie?

CDA Meierijstad heeft op vragen in de commissievergadering van 9 maart jl. van wethouder J. Goijaarts de toezegging gekregen dat het speerpunt onderdeel zal zijn van de agenda tijdens de ‘Buitenlab’-bijeenkomsten en verder zal worden uitgewerkt in de omgevingsvisie.

 

Uit het betoog (9 maart 2020) van CDA-fractielid Ad van de Crommert:

 

In 2018 werd gestart met het project Vitaal Buitengebied (van Meierijstad). De uitdaging werd om de juiste balans te vinden en te houden tussen:

*de agrarische bedrijvigheid;

*natuur en landschap;

*recreatie en toerisme;

*de bewoners.

 

Onderdeel zijn 10 speerpunten, ofwel  “de agenda Vitaal Buitengebied”, bedoeld om verder uit te werken. Het eerste punt is: wat wordt het kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing?

AvdC: “Dit is een actueel item waar we mee door moeten! Voor ons ligt een uitdagend rapport waarmee we aan de slag kunnen. Wij zijn er blij mee, zeker als er wordt ingezet op maatwerk per locatie. Dat is ook in het belang van het buitengebied als geheel en niet nieuw. Met deze manier van werken is inmiddels ervaring opgedaan, met een positieve uitwerking.”

 

En: “Meierijstad heeft een groot en divers buitengebied, waar de komende jaren de nodige veranderingen plaatsvinden. Veel agrariërs zullen ervoor kiezen om te gaan stoppen. En voor bedrijven die door willen, zal er voldoende ruimte moeten zijn om in te kunnen spelen op innovaties, nieuwe systemen en regelgeving. Daar moet goed beleid op komen. Het  is dan ook belangrijk dat we middels dit rapport een goed afwegingskader hebben m.b.t. de herontwikkeling van vrijkomende agrarische bebouwing.”

 

CDA Meierijstad dankt de werkgroep ‘Kenners’ die het genoemde rapport heeft bestudeerd, haar bevindingen heeft gerapporteerd en een breed advies heeft uitgebracht.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.