23 april 2021

Vraag en Antwoord op: onderhoud sloten en wegen buitengebied Meierijstad

Antwoorden :
Onderhoud van sloten en wegen buitengebied

 

1. Kunt u aangeven hoe het traject van participatie is verlopen, welke partijen hierbij betrokken zijn en in welke mate?
Voor het opstellen van het nieuwe geharmoniseerde beheer van sloten, bermen, ruw gras, stadswateren en landschapselementen is een klankbordgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden, het POM, ZLTO en natuurverenigingen.

De klankbordgroep heeft 3 keer vergaderd:

De 1 e vergadering was vooral gericht op het doel van de harmonisatie, doel en functie van de klankbordgroep, de planning, uitleg over de huidige werkwijzen en uitleg over de inbreng voor de leden: een inventarisatie van kansen, knelpunten, aandachtsgebieden.

De 2e
vergadering betrof de terugkoppeling van alle ontvangen input/bijdragen van deelnemers en een eerste voorzet voor clustering en typering van toekomstig beheer en onderhoud.
De 3e
vergadering betrof een terugkoppeling over de omgang met de ontvangen input, de inhoudelijk behandeling van de uitgewerkte clustering en typering van beheer en onderhoud en het vervolgtraject. Zaaknummer 1948381671 Pagina 3 van 4 datum 29 april 2021
De gebiedsbeheerders van beide waterschappen werden hiervoor ook uitgenodigd maar zijn niet nagegaan op de uitnodiging. We hebben daarom besloten om met de waterschappen in afzonderlijk overleg te gaan op andere tijdstippen. In deze overleggen hebben we o.a. onze voorgestelde werkwijze met hen besproken. We kregen van de waterschappen geen signalen van onoverkomelijke problemen.

2. Waren in het participatietraject ook belangenorganisaties betrokken, in welke stadia van de beleidsaanpassing en in welke mate?

Zie de beantwoording van vraag 1.

3. De meeste sloten langs verharde wegen zijn volledig eigendom van de gemeente. Wat is de rol van de gemeente in het beheer en onderhoud? Waarom neemt de gemeente dan zelf niet de verantwoordelijkheid, net als een particuliere eigenaar, en ervoor te zorgen dat deze sloten door de gemeente jaarlijks worden gemaaid, zoals eerst gebeurde in de gemeente Veghel?

Er waren meerdere redenen om te kiezen voor de huidige werkwijze:

De noodzaak tot harmonisatie van de verschillende manieren van onderhoud;
Het is de werkwijze die ook door de 2 waterschappen worden gehanteerd in hun Keur en bij het onderhoud van hun eigen watergangen;
Voor het invoeren van de Veghelse werkwijze was structureel 200.000 euro extra budget nodig;
De Veghelse methode is geen voorbeeld van participatie in het onderhoud: de gemeente neemt alles uit handen en wat slecht is voor de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid voor het watersysteem;
De ontwikkelingen van de laatste decennia laten zien dat door de klimaatsverandering het vasthouden van water in het groeiseizoen steeds belangrijker is geworden, niet alleen voor de land- en tuinbouw maar ook voor de natuur. Het geharmoniseerde slootbeheer houdt rekening met deze ontwikkeling;
De biodiversiteit neemt nog steeds af. Een gefaseerd en gedifferentieerd maaibeheer heeft een positief effect.

4. In de sloten langs verharde wegen ligt veel blik, plastic en ander zwerfafval. Welke verantwoordelijkheid neemt de gemeente in het opruimen van dit afval? Waarom heeft de gemeente niet gekozen om het maaien van de sloten te combineren met het opruimen van de vervuilde maaisel?

Zwerfvuil is niet overal een probleem. Binnen de bebouwde kom wordt het zwerfvuil structureel door de gemeente verwijderd op basis van beeldkwaliteit, buiten de bebouwde kom wordt dat alleen op bekende hot-spots gedaan vóór iedere maaironde. Voorbeelden van dergelijke plekken zijn rotondes, omgeving van verkeerslichten en bushaltes. Het maaisel van de gemeente wordt sinds jaar en dag verwerkt tot compost. Wij hebben geen signalen ontvangen van onze verwerkers dat ons maaisel teveel zwerfvuil zou bevatten.

5. Een goede waterafvoer voor het hele buitengebied is ook het belang van de gemeente. Als door de gemeente wordt gemaaid is hierop geen controle of handhaving nodig. Is de hiervoor Zaaknummer 1948381671 Pagina 4 van 4 datum 29 april 2021 benodigde capaciteit een onderdeel geweest in de afweging om te komen tot een nieuw beleid?

De waterschappen zijn het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de gebiedsontwatering.
Ze maken geen verschil bij de controle en handhaving, ongeacht de verantwoordelijkheid.
De waterschappen bepalen de status van een watergang en de systematiek (A, B en C) en ze hanteren de uitgangspunten en regels in hun Keur. De gemeente, als beleidsmaker, regelgever en beheerder van veel sloten en waterpartijen, is natuurlijk wel een belangrijke partner.

6. Als gemeente Meierijstad willen we steeds meer groen, maar met een vast bedrag voor beheer en onderhoud. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn. Is het budget voor beheer en onderhoud toereikend? Geeft dit knelpunten, en zo ja waar? Of hoe zijn deze knelpunten opgelost of voorkomen?

Binnen de huidige budgetten is geprobeerd zoveel mogelijk te bereiken, op het gebied van biodiversiteit maar ook op andere fronten zoals beeldkwaliteit, verkeersveiligheid en het watersysteem.
Op dit moment stellen we het biodiversiteitbeleid op. Dit zal uitsluitsel geven over de kansen, knelpunten en ambities voor de biodiversiteit en voor beheer en onderhoud.

 7. Op dit moment heerst veel onduidelijkheid over het onderhoud aan en langs wegen, bermen en sloten in het buitengebied. De structuur lijkt te ontbreken in frequentie en kwaliteit van onderhoud. Kan dit beleid in een raadsinformatiebrief worden toegelicht? Hoe wordt dit beleid aan de burgers in het buitengebied gecommuniceerd?

Wij zullen de werkwijze binnenkort toelichten in een raadsinformatiebrief. De communicatie over het beheer van sloten gebeurt al via de gebruikelijke kanalen zoals de gemeentelijke website en de gemeentepagina en social media. We hebben de medeonderhoudsplichtigen in 2020 middels een brief op de hoogte gesteld en we gaan begin september mede-onderhoudsplichtigen van sloten met schouwplicht middels een brief op de hoogte stellen van hun verantwoordelijkheden in het najaar van 2021.


Met vriendelijke groet,
H. van Rooijen

 

Voor de tweede keer in 5 maanden tijd stellen we vragen aan het college over het onderhoud van stoten en wegen in het buitengebied van Meierijstad.

In afwachting van de antwoorden leest u hier alvast onze zorgen en de ingediende vragen. 

Als CDA krijgen we van verschillende ondernemers uit het buitengebied van Meierijstad de nodige opmerkingen m.b.t. het beheer en onderhoud van sloten en wegen in het buitengebied.

Het afgelopen jaar is door de organisatie van de gemeente Meierijstad besloten om op veel plekken het beheer en onderhoud van sloten op een andere manier te gaan uitvoeren. (https://www.meierijstad.nl/home/nieuws_3190/item/onderhoud-en-beheer-sloten_12121.html )

Dit heeft op veel plekken geleid tot onduidelijkheid. Er is in de praktijk veel onduidelijkheid over hoe en op welke manier de uitvoering en het onderhoud op dit moment geregeld is.

Participatie staat bij ons als gemeente hoog in het vaandel, maar is dit ook op dit dossier op een grondige wijze uitgevoerd? Uit onze informatie ontstaat het beeld, dat deze wijzigingen in beleid niet zijn besproken met belangenorganisaties en niet gecommuniceerd met belanghebbenden.  Gevolg is dat er nu het nodige misgaat, zo ook in de communicatie tussen gemeente en het Waterschap Aa en Maas. 

Begin maart hebben meer dan 100 bedrijven in het buitengebied eerst een bief met een last onder dwangsom van het Waterschap Aa en Maas ontvangen. Daarna kregen deze mensen een excuusbrief. Dit omdat het Waterschap de eerdere brief naar de gemeente had verstuurd in plaats van de bedrijven. Het Waterschap leek onvoldoende op de hoogte van het door de gemeente gewijzigde beleid, de gemeente communiceerde de eerdere brief naar de bedrijven en het Waterschap richtte vervolgens de brief met een last onder dwangsom direct naar de bedrijven. Deze gang van zaken vinden wij erg bijzonder.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen t.a.v. het beheer en onderhoud in het buitengebied.

  1. Kunt u aangeven hoe het traject van participatie is verlopen, welke partijen hierbij betrokken zijn en in welke mate?
  2. Waren in het participatietraject ook belangenorganisaties betrokken, in welke stadia van de beleidsaanpassing en in welke mate?
  3. De meeste sloten langs verharde wegen zijn volledig eigendom van de gemeente. Wat is de rol van de gemeente in het beheer en onderhoud? Waarom neemt de gemeente dan zelf niet de verantwoordelijkheid, net als een particuliere eigenaar, en ervoor te zorgen dat deze sloten door de gemeente jaarlijks worden gemaaid, zoals eerst gebeurde in de gemeente Veghel?
  4. In de sloten langs verharde wegen ligt veel blik, plastic en ander zwerfafval. Welke verantwoordelijkheid neemt de gemeente in het opruimen van dit afval? Waarom heeft de gemeente niet gekozen om het maaien van de sloten te combineren met het opruimen van de vervuilde maaisel?
  5. Een goede waterafvoer voor het hele buitengebied is ook het belang van de gemeente. Als door de gemeente wordt gemaaid is hierop geen controle of handhaving nodig. Is de hiervoor benodigde capaciteit een onderdeel geweest in de afweging om te komen tot een nieuw beleid?
  6. Als gemeente Meierijstad willen we steeds meer groen, maar met een vast bedrag voor beheer en onderhoud. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn. Is het budget voor beheer en onderhoud toereikend? Geeft dit knelpunten, en zo ja waar? Of hoe zijn deze knelpunten opgelost of voorkomen?
  7. Op dit moment heerst veel onduidelijkheid over het onderhoud aan en langs wegen, bermen en sloten in het buitengebied. De structuur lijkt te ontbreken in frequentie en kwaliteit van onderhoud. Kan dit beleid in een raadsinformatiebrief worden toegelicht? Hoe wordt dit beleid aan de burgers in het buitengebied gecommuniceerd?

Ad van de Crommert 
Danielle Aarts-van der Loo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.