04 februari 2019

Kan of wil de gemeente geen motorcross toestaan?

Afgelopen donderdag is tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie de toekomstvisie van het gebied de Kuilen uitgebreid besproken. Onderdeel van deze visie is een richtinggevende uitspraak over de sluiting van het motorcrossterrein.


De gemeente is grondeigenaar van het motorcrossterrein en stelt de grond beschikbaar op basis van erfpacht. Deze erfpachtovereenkomst verloopt binnenkort. In het verleden is besloten dat het terrein op termijn zou worden gesloten en dat de club zou verplaatsen naar een alternatieve locatie. Op dit moment lijkt verplaatsing van het terrein onhaalbaar en onbetaalbaar.
Halveren van het aantal trainingsuren


Om geluidshinder in de toekomst te verminderen hebben Motorclub CCM de Zandhazen en MCC Mill toegezegd het aantal trainingsuren te halveren. Men zal niet meer op woensdagen trainen, waardoor het terrein, naast een drietal evenementen op jaarbasis, slechts 26 x3 uur per week op zaterdag zal worden gebruikt. De rest van de tijd dus een heerlijk rustig gebied met ruimte voor biodiversiteit. Daarnaast zal door technologische ontwikkelingen het geluid verder afnemen en wordt elektrisch crossen op termijn een prima alternatief.


Niet kunnen of niet willen?


Tijdens de vergadering hebben wij als CDA fractie wethouder Jos van den Boogaart gevraagd of de gemeente het crossterrein niet kan of niet wil behouden.
Als antwoord goochelt het college met juridische termen en wordt gezegd dat het onbehoorlijk bestuur is of zelfs onfatsoenlijk om het crossterrein open te laten. En, zo wordt gesteld, de provincie is tegen, de Raad van State is tegen en de omgeving is tegen. Over juridische zaken kun je lang discussiëren, echter wat ons betreft was de reactie vanuit het college op een punt heel duidelijk: er kon ons niet worden bevestigd dat het open laten van het crossterrein onmogelijk is.   
Dit zou wat het CDA betreft voldoende moeten zijn om te onderzoeken of er wel toekomst is voor het crossen op de bestaande baan of op een andere plek. Als gemeenteraad mogen we onze nek uitsteken voor datgene wat we graag willen en die houding mogen we ook verwachten van het college.


Ben wat ons betreft duidelijk en zeg gewoon ‘het kan nog wel en dat zal juridisch lastig zijn, maar we willen het proberen’ of zeg ‘wij willen dit gewoonweg niet.’


Belangenafweging


Uiteraard houden wij net als de andere fracties rekening met de vele verschillende belangen. Natuurlijk zijn er voorstanders en tegenstanders. Dat geldt voor heel veel onderwerpen in de visie voor de Kuilen. Daarom heeft het college over de conceptvisie met de omgeving gesproken en is inspraak mogelijk gemaakt. Helaas werd het sluiten van het crossterrein echter als een vast gegeven in de visie meegenomen. En dat is nu precies waar de schoen wringt. Er zou alsnog een open discussie moeten kunnen plaatsvinden over dit belangrijke onderwerp. Een goede en open discussie met de betrokkenen, de crossclubs, de omgeving en natuurlijk met de provincie. Wat ons betreft is de verplaatsing van de crossbaan daarin ook een optie.  Maar dan wel pas sluiten als het alternatief er is. En op basis van een goede en zorgvuldige discussie neemt dan de raad uiteindelijk een besluit over de toekomst. In de raad van komende donderdag zal dat onze inzet zijn.


Daarom ook vinden wij het  verstandig om in de nu vast te stellen Kuilenvisie geen uitspraken te doen over het crossterrein. In de tussentijd kan het terrein dan op basis van het geldende (overgangs)recht gewoon open blijven. Met de crossclubs kan een nieuwe erfpachtovereenkomst worden gesloten voor de tijd dat het terrein open is.   


Om de overlast voor omwonenden en de natuur te beperken is het CDA verder geen voorstander van een nieuwe openbare weg, dwars door de bossen, vanaf de Graafseweg naar de Kuilen. Of het nu een toegangspoort is of niet. Daarnaast hoeven er wat ons betreft geen vakantiehuisjes in het gebied de Kuilen te worden gerealiseerd. Ook zijn we geen voorstander van het specifiek benoemen van een evenemententerrein. Er mag best eens wat worden georganiseerd, maar dan wel, zoals andere plekken in ons gemeente, met mate. Kortom wij zijn van mening dat de visie op deze onderdelen zeker aangepast moet worden.   


We vertrouwen erop dat AB’90 en VKP zich goed laten adviseren en niet alleen luisteren naar de uitspraken van de ‘eigen’ wethouder.  Hopelijk worden ook de belangen van een actief sport- en verenigingsleven voor jong en oud in onze gemeente in meegewogen.


Met vriendelijke groeten,
Mark Janssen – van Gaal (fractievoorzitter CDA Mill en Sint Hubert)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.