Wonen Voor iedereen natuurlijk

Wonen Voor iedereen natuurlijk
 
Onze dorpen blijven aantrekkelijk om te wonen

Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord zijn aantrekkelijke woondorpen met veel groene ruimte en sociale actieve dorpsgemeenschappen. Er is veel ruimte voor sport en beweging. Dankzij technologische ontwikkelingen en de inzet van vele vrijwilligers, en mantelzorgers in het bijzonder, is het voor ouderen vaak mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen. Gezien de krimp waar we mee te maken hebben en die in de toekomst alleen nog maar toeneemt (door kleinere gezinnen en minder geboortes) is het echt noodzaak om te zorgen dat we een aantrekkelijke woongemeente blijven. Dit is van essentieel belang voor alle voorzieningen in de dorpen, met name voor de basisscholen en het verenigingsleven.


De woonwensen van onze inwoners staan centraal

Het zogeheten ‘aanbodgericht’ bouwen is echter niet meer van deze tijd. Wat het CDA betreft moet de woningbouw in onze gemeente veel meer worden afgestemd op de daadwerkelijke behoefte van inwoners met woonwensen. Onze inwoners hebben hun eigen specifieke wensen en willen niet meer afhankelijk zijn van dat wat de markt en de overheid hen biedt. Dit betekent dat de gemeente niet alleen met corporaties en ontwikkelaars in gesprek moet, maar ook met de inwoners zelf. Sterker nog: niet alleen ontwikkelaars en een corporatie bouwen de woningen, maar ook particulier initiatief moet worden gehonoreerd op plekken waar dat past. Dat betekent dat de gemeente oog moet hebben en open staat voor initiatieven vanuit de gemeenschap en deze zelfs omarmt. En nog een stapje verder: de gemeente  dient niet alleen open te staan voor initiatieven van inwoners en maatschappelijk betrokken partners, maar deze ook actief stimuleren.


We bouwen passende woningen voor jongeren en ouderen

Wij vinden dat alle doelgroepen, van jong tot oud, van alleenstaand tot gezinnen, in onze gemeente goed moeten kunnen wonen en onze gemeente niet zouden moeten verlaten  vanwege het feit dat er geen passende woningen voorhanden zijn. Met name voor eenverdieners, starters, sociale minima en ouderen zijn te weinig betaalbare en geschikte koop- en/of huurwoningen beschikbaar in onze gemeente. Het wegtrekken van jongeren is ongewenst. Voor diegene die graag in het ‘eigen’ dorp willen blijven wonen, is het vaak onmogelijk op korte termijn een passende woning te vinden. Voor ouderen zijn er te weinig passende levensloopgeschikte woningen. Dit tekort zal snel verder oplopen. De recent gehouden woondebatten voor jongeren en ouderen tonen aan dat de vraag naar passende woningen voor beide doelgroepen daadwerkelijk heel groot is. De debatten tonen helaas ook aan dat er in de praktijk weinig vooruitgang wordt geboekt met bouwplannen. 


De gemeente treedt op als innovatieve woonregisseur

De gemeente moet daarbij ook als een soort van woonregisseur optreden. Zij trekt op met inwoners met woonwensen, zodat deze beter worden gehoord, begeleid en daadwerkelijk concrete stappen kunnen zetten naar een passende woning. De gemeente moet een partner zijn, geen tegenwerkende kracht. De gemeente is voor iedereen bereikbaar, beweegt mee met behoeften, verbindt partijen met elkaar. De gemeente stuurt niet van het kastje naar de muur maar neemt initiatiefnemers bij de arm en brengt hen letterlijk en figuurlijk verder.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.