07 september 2017

CDA Moerdijk wil zich graag inzetten voor mensen die dreigen in de schuldsanering terecht te komen.

CDA Moerdijk wil zich graag inzetten voor mensen die dreigen in de schuldhulpsanering

terecht te komen. Hiervoor hebben wij een kadervoorstel gedaan om “schuldhulpmaatjes”

in te gaan zetten. Deze mensen kunnen met woord en daad hulp bieden.

Hiernaast heeft ons raadslid Fred Wozniak vragen gesteld aan het college om te onderzoeken

of het mogelijk is om ook mensen die al in de schulden terecht zijn gekomen actief te helpen

De media hebben hier ook aandacht aan besteed, zie hiervoor onderstaande link.

http://www.bndestem.nl/moerdijk/koop-schulden-jongeren-af~acecab29/

Hieronder treft u tekst aan het college:

 

Geacht College, 

Binnen onze gemeente is veel aandacht voor schuldhulp en vooral het voorkomen hiervan aan de voorkant van het proces. Hiervoor is pas nog een CDA kadervoorstel “schuldhulpmaatje” aangenomen.

Met deze vragen zouden wij graag ook extra aandacht willen vragen voor onze burgers die al in (grote) betalingsmoeilijkheden zijn terecht gekomen. Niet zelden worden zij langdurig bestookt door (vele) deurwaarders. Ieder met hun kosten en voorwaarden, beslagleggingen etc.

Het is bekend dat in deze schuldvorderingen ook een levendige handel is ontstaan door allerlei tussenpersonen, bedrijven welke deze vorderingen onderling overnemen en verhandelen. Geen van deze partijen biedt hulp aan de schuldenaar zelf, maar zorgen er praktisch voor dat kosten van schulden steeds oplopen. Een neerwaartse spiraal is ontstaan.

In voorkomende gevallen kan de gemeentelijke kredietbank hulp bieden, de schuldenaar heeft dan hierna nog slechts een crediteur. Al dan niet via de rechtbank kan men zo in de schuldhulpsanering komen. Toch is dit voor velen niet bereikbaar.  Een heel traject waarin de schulden juist oplopen gaat hier dikwijls aan vooraf.

Niet zelden raakt iemand met veel schulden ook zonder werk. De gemeente komt dan in beeld voor een vorm van uitkering. In deze neerwaartse spiraal van beslagleggingen en soms persoonlijke faillissement wordt dan een bewindvoerder aangesteld. Dit alles weer op kosten van de gemeente. Later moet dit weer worden verhaald op de schuldenaar, de spiraal gaat over in een vrije val…..

Een eenvoudige rekensom toont aan dat je in een dergelijke situatie voor drie jaar al snel op een aanzienlijke kostenpost voor de gemeente komt. Drie jaar uitkering, drie jaar bewindvoerder loopt al snel tegen de € 50.000,00. Hierbij nog opgeteld de (vele) uren begeleiding van het ambtelijk apparaat.

In een aantal gemeenten zijn dan ook werkgroepen ontstaan om te onderzoeken of de gemeente, in voorkomende gevallen, schulden van schuldenaren kan overnemen. Dikwijls kunnen deze schulden namelijk worden afgekocht van rond de 10 procent van de werkelijke waarde. Gemiddeld gaat het om schuldbedragen van circa € 40.000,00 deze worden dan teruggebracht tot circa € 4.000,00.  Dit biedt de schuldenaar weer perspectief op een zelfstandig financieel bestaan. Een (humane) afbetalingsregeling volgt hierna. Nogmaals, in voorkomende gevallen, dit moet uiteraard zorgvuldig worden afgewogen. Het mag geen vrijbrief worden om schulden te maken.

Positieve resultaten zijn al bekend.

Veel van de reeds opgestarte projecten waarin nu al honderden jongeren en oudere jongeren deelnemen, geven goed resultaat. Deze voornamelijk jongere schuldenaren krijgen met hulp van de gemeente de mogelijkheid een nieuwe financiële start te maken.

·        Is deze nieuwe vorm van praktische schuldhulpverlening bij u bekend.

  • Wilt u overwegen om een dergelijke alternatieve schuldhulpverlening ook in onze gemeente op te zetten.

 

Vriendelijke groeten,

Fred Wozniak / CDA Moerdijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.