25 mei 2018

TEVREDEN OVER COALITIEAKKOORD MET HOOG CDA GEHALTE

De vorming van een nieuwe coalitie heeft langer geduurd dan wij hoopten. CDA bestuur en fractie waren groot voorstander van het voorstel van 2e informateur Helmi Huijbregts om de bestaande coalitie uit te breiden met een 4e partij, de PvdA.

Helaas bleek na langdurig praten er onvoldoende draagvlak te zijn voor toetreding van de PvdA. Wij gaan nu door met  de bestaande coalitie en kiezen daarmee voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, zoals de inwoners dat inmiddels van ons zijn gewend.

We zetten de schouders eronder en werken samen met Onafhankelijk Moerdijk en de VVD  positief verder aan een nog beter Moerdijk.

Het resultaat is een coalitieakkoord met een duidelijk CDA signatuur. Daarmee gaan we de komende 4 jaar hard aan de slag.

 

CDA inbreng vanuit verkiezingsprogramma en coalitie onderhandelingen in het coalitieakkoord:

-          Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een zorgvoorziening (pension/hotel) ten behoeve van respijtzorg.

-          We zetten in op preventie van armoede en schulden en nazorg bij schuldhulpverlening. We evalueren het nieuwe armoedebeleid over 2 jaar.

-          We starten dit jaar nog met de structurele aanpak voor mensen met verward gedrag.

-          Het dreigend tekort van 1.3 mln op jeugdzorg moet worden voorkomen. Een onderzoek wordt ingesteld in 2018.

-          De administratieve lastendruk en regeldruk voor de zorgsector dringen we terug. Er worden schrapsessies georganiseerd met professionals.

-          In 2019 stellen we een plan van aanpak op voor intensivering van de ondersteuning van laaggeletterden.

-          We investeren in de kwaliteit van (digitale) dienstverlening met aandacht voor ondersteuning van mensen die moeite hebben met de digitale wereld.

-          We investeren fors in bouwen in Moerdijk en benutten inbreidingslocaties.  We hebben geld over voor extra ambtelijke capaciteit  om de plannen te kunnen vormgeven en begeleiden. We zien toe op duurzaam bouwen.

-          Specifiek voor gemeenschapshuizen brengen we de kosten en beschikbaarheid voor inwoners in kaart, waarbij we streven naar een optimaal gebruik.

-          We zetten in op een samenhangend aanbod van cultuur binnen de gemeente en onderzoeken de inzet van de aanwezige accommodaties.

-          We werken aan een oplossing voor de slechte bereikbaarheid van het industrieterrein en werken aan alternatieve vervoersvormen voor de bereikbaarheid van de kernen.

-          Voor verkeersveiligheid trekken we extra geld uit; prioriteit ligt bij het beheer van veilige fietsroutes. Appelaarseweg krijgt voorrang. Wij willen nadrukkelijk aandacht voor de verkeersoverlast op de Oudemolensedijk, sluipverkeer in diverse dorpskernen, we dringen bij de provincie aan op de aanleg van een rotonde bij Langeweg.

-          We zetten in op veilige en toegankelijke (loop)routes naar veel bezochte voorzieningen (zeker met het oog op de vergrijzing en scheve stoeptegels)

-          We pakken verrommelde plekken aan en investeren om hier iets moois van te maken. We leggen het accent op voldoende speelruimte- en groenontwikkeling.

-          De Randweg Klundert wordt deze periode gerealiseerd.

-          Aanpak geluidsoverlast van de A4 krijgt prioriteit.

-          We willen (versneld) maatregelen gerealiseerd krijgen om de nadelige leefbaarheidseffecten m.b.t. rijks- en spoorwegen terug te dringen.

-          Zodra het LPM een feit is wordt er een verbinding met het IM ontwikkeld op basis van innovatieve concepten (interne baan)

-          De wijktoezichtsprojecten (waaronder buurtpreventie) willen we voortzetten en waar nodig  uitbreiden.

-          De bestrijding van (milieu)criminaliteit, ook op de industrieterreinen zal actiegericht worden aangepakt.

-          We starten een haalbaarheidsonderzoek om de Roode Vaart volledig doorvaarbaar te maken.

-          We zetten in op het onderhoud van onze verdedigingswerken in Klundert en Willemstad en vergroening van de leefomgeving.

-          We werken aan innovatieve concepten voor waterberging en benutten de recreatieve functie van de diverse wateren (bijv) Bottekreek in Klundert.

-          Bij het beheer van onze openbare ruimte hebben we steeds meer aandacht voor natuur en biodiversiteit, bijvoorbeeld door de geplande aanleg van bijenlinten.

-          Bij de realisatie van grootschalige duurzame energieprojecten komt een deel van de opbrengsten ten goede van onze inwoners.

-          Voor zonne-energie, de gastransitie, en andere alternatieve energiebronnen ontwikkelen we een visie in 2019. Dit geldt ook voor de verduurzaming van het gemeentelijke wagenpark, gemeenschapshuizen, sportcomplexen etc.

-          Wij zullen ons verzetten tegen nog meer windmolens.

-          Vanwege de klimaatadaptatie krijgt waterberging veel aandacht. We maken de koppeling met recreatieve doeleinden.

-          De gemeentelijke openbare verlichting wordt gefaseerd omgebouwd naar LED verlichting.

-          Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stellen we de Omgevingsvisie op samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

-          Het vergroten van inwonersvertegenwoordiging maakt dat besluiten op een goede manier gestalte krijgen.  Met onze inwoners gaan we voor resultaatgerichte uitvoering van de gebiedsplannen /vitale centra. De stads- en dorpstafels / raden worden hierbij betrokken.

-          Ook onze ondernemers moeten een grotere rol krijgen bij de uitvoering van lokaal economisch beleid. Doelstelling hierbij is dat ondernemers gezamenlijk meebeslissen over investeringen in de economische aantrekkelijkheid en het vestigings- en ondernemersklimaat van de gemeente. Het CDA pleit voor de oprichting van een overkoepelende ondernemersvereniging (ondernemerskoepel).

-          Ondernemers moeten (beter) worden ontzorgd door versterking van het accountmanagement. Een klantvriendelijke gemeente biedt kansen.

-          We onderzoeken de mogelijkheid om mensen met een uitkering om te scholen voor een baan in de zorg.

-          We investeren in de ontwikkeling van dorpscentra.

-          Voor statushouders zal het vinden van werk en de inburgering meer worden gekoppeld. Met meer maatwerk hebben zij betere kansen. Speciale aandacht gaat uit naar de arbeidsparticipatie van  statushouders.

-          Bestuurlijke vernieuwing (nieuwe democratie). We gaan aan de slag met experimenten waarbij gezocht wordt naar innovatieve vormen van democratie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.