19 maart 2018

Wethouder Kamp; beste Moerdijkers,

Beste Moerdijkers,

Het is inmiddels alweer bijna zo’n 5 jaar dat ik vanuit het CDA wethouder mag zijn in onze mooie gemeente. Ik was immers tussentijds de opvolger van Ada Grootenboer die burgemeester werd van de gemeente Goeree-Overflakkee.

In die 5 jaar zijn er heel veel zaken en dossiers bij mij langs gekomen.  Op het gebied van ruimtelijke ordening o.a. het nieuwe, eigentijdse, bestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Een lang en moeizaam traject met telkenmale opnieuw vertraging door steeds wijzigende regelgeving, nieuwe inzichten en ervaringen. Maar het nieuwe plan is nu vastgesteld. Met heel veel aandacht en regels voor het aspect veiligheid.

Een ander bestemmingsplan dat ook zeer recent is vastgesteld is het nieuwe bestemmingsplan voor ons Buitengebied. Ook met dat plan zijn we in allerlei overlegstructuren, vooral met de agrariërs, de ondernemers in en de bewoners van het buitengebied, ook lange tijd bezig geweest. Maar ook dat plan ligt er nu dus. Met een zorgvuldige afweging van alle belangen en met natuurlijk ruimte voor wenselijke ontwikkelingen.

En zo kunnen we met deze 2 plannen weer jaren vooruit.

Ook natuurlijk plannen voor woningbouw. Er zijn er heel wat gepasseerd, maar er gaan er ook nog heel wat komen. Het ingezette bouwritme en neemt u maar van mij aan daarin zijn we echt goed op weg, moet voortgezet blijven

Wat ook voortgezet moet is de ingezette reductie van afval en nog betere scheiding. De omschakeling daartoe naar een geheel nieuw systeem van inzameling in onze gemeente is zo goed als afgerond. Nu met gerichte voorlichting, adviezen en service naar winst voor het milieu en daarmee ook winst voor onze portemonnees.

En daarmee zijn we bij het dossier duurzaamheid met als letterlijke hoogtepunten de windmolens en het 380 kV-tracé. Ik besef me terdege dat we met die dossiers en de beslissingen die daarin zijn genomen inwoners, zelfs hele kernen hebben teleurgesteld. Dat spijt me oprecht. Maar soms ontkom je als bestuurder niet aan het maken van keuzes. Het CDA ontloopt die verantwoordelijkheid niet.  Wat we daarin wel steeds hebben gepoogd en ik durf te stellen dat we daarin zijn geslaagd, is om binnen de beperkte ruimte die je hebt steeds wel het beste eruit te halen voor onze gemeente.

Een ander aspect van duurzaamheid is iets waar u zelf wellicht een beetje een hekel aan hebt. Die zoemende mug in de slaapkamer, het spinnenweb waar u doorheen loopt en die nieuwgierige bij rondom uw glas als u op een terrasje zit te genieten. Toch zijn deze medebewoners van onze gemeente onmisbaar in de keten. En het worden er – door verschillende oorzaken – heel snel steeds minder. Het is daarom heel mooi dat onze CDA-fractie met een voorstel is gekomen om de bijenstand, de insectenvolkjes weer op peil te krijgen door bij-vriendelijk onderhoud van ons buitengebied te introduceren. Het heeft wat discussie gekost maar uiteindelijk is dit voorstel met raadsbrede steun aangenomen. En daar mogen we als CDA best heel trots op zijn.

Over de buitenruimte gesproken. Er ligt inmiddels een uitgebreid beheersplan voor het groen in onze gemeente, een meerjarenaanpak voor speelvoorzieningen en een plan om de openbare verlichting in heel onze gemeente om te bouwen naar een duurzaam en smart Led-systeem.

Een ander dossier dat ik niet ongenoemd wil laten is de herinrichting van het Centrum van Zevenbergen en het terugbrengen  van het water. Ook een veelbesproken onderwerp. Niet alleen in het gemeentehuis maar vooral ook daarbuiten. Met allerlei argumenten voor en tegen. Recent konden we een handtekening zetten onder de overeenkomst met de aannemerscombinatie die het plan gaat uitvoeren. Een plan met inmiddels een groot draagvlak. Een plan dat onze centrumkern meer aantrekkelijk en toekomstbestendig moet maken. Voor  bewoners en bezoekers, winkeliers en horeca.

En dat dan zonder dat er daarmee minder aandacht  is, minder investeringsruimte over blijft voor de andere kernen in onze gemeente. Ook daar is veel gebeurd en gaat er zeker nog het nodige gebeuren. Het CDA heeft u die belofte gedaan. En die wordt nagekomen.

En zo heb ik u een kort overzicht kunnen presenteren van wat er zoal is gepasseerd. Er is nog veel meer gebeurd natuurlijk. En er blijft nog heel veel te doen.

De maatschappij is aan het veranderen. Verhoudingen tussen inwoners en bestuur worden anders, rollen worden opnieuw aangemeten. Zo hebben de stads- en dorpstafels hun intrede gedaan in onze gemeente.  Platforms voor rechtstreeks overleg tussen kernen en de gemeente. Laagdrempelig. Waar iedereen toegang tot heeft en iedereen dus kan meepraten, een stem heeft.

Maar laat dat inmiddels tot volwassen uitgroeiende overleg niet leiden tot de gedachte dat dan de verkiezingen voor de gemeenteraad minder van belang worden. Want het tegendeel is waar.

De stads- en dorpstafels kunnen alleen maar goed functioneren bij een gemeenteraad die dat faciliteert, die de tafels serieus neemt en het meespreken respecteert. Bij het CDA zit u dan goed.

Ook dit keer is het CDA er weer in geslaagd een kandidatenlijst voor de verkiezingen op te stellen die een juiste weerspiegeling is van onze gemeente. Allemaal mensen met een hart voor Moerdijk. Vrouwen en mannen, jong en oud, ondernemers, boeren, burgers en buitenlui, u treft ze allemaal aan op lijst 2. U vindt dus ook altijd wel iemand die u kent of herkent. Die uw stem graag krijgt en daar verantwoord mee om zal gaan. Rechtstreeks als gekozen raadslid of indirect als aandrager van stemmen voor de nieuwe fractie.

Gunt u het CDA weer 4 jaar verantwoord besturen ? Dank daarvoor.

En daar voeg ik dan graag nog mijn persoonlijke dank aan toe voor al die mooie momenten die ik mocht hebben de voorbije periode, voor alle warme contacten die ik had, voor de samenwerking met collega’s, gemeenteraad en – zeker ook – met ons loyaal en deskundig ambtenarencorps.

Het is mooi geweest !

Vriendelijke groet,

Jaap Kamp.

 

      

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.