Op deze pagina en de beide sub-pagina's vindt u informatie over de afdeling CDA-Nuenen c.a.

Bestuur

Erik Groothoff, voorzitter van het CDA-Nuenen nodigt u uit kennis te nemen van  berichten, activiteiten en publicaties van het bestuur.

Fractie

Cees Meijvis, fractievoorzitter van het CDA-Nuenen nodigt u uit kennis te nemen van berichten, activiteiten en publicaties van de fractie.

Grondslag

De vereniging heet CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL

Het CDA is een partij die gebaseerd is op vier grondslagen die hun fundament vinden in onze christelijke overtuiging.

Rentmeesterschap = het CDA geeft ruimte aan de toekomst

Het CDA voelt zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur; dat betekent verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd.

Gespreide verantwoordelijkheid = Het CDA geeft ruimte aan mensen en initiatieven

Vertrouwen van de overheid naar de burgers en van de burgers naar de overheid is belangrijk. Niet alles hoeft de overheid in wetten en regels vast te leggen. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe zaken geregeld moeten worden.

Publieke gerechtigheid = Het CDA geeft ruimte voor veiligheid

De overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid, bestrijdt onrecht en is rechtvaardig. En, de overheid moet vooral zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

Solidariteit = Het CDA geeft ruimte voor samen leven

Er is vrijheid voor ieder in gedachten woord en daad met respect voor dezelfde vrijheid van de ander. Ook is ieder mens gelijkwaardig aan ieder ander. Maar er dient ook betrokkenheid te zijn tussen allen, tussen de generaties, tussen arm en rijk ziek en gezond begaafd en beperkt. Naast ieder van ons draagt de overheid bij aan de betrokkenheid bij door sociale zekerheid te waarborgen.

5 thema's uit ons verkiezingsprogramma.

Het verkiezingsprogramma van het CDA is gebouwd rond vijf thema’s die in de komende vier jaar de meeste aandacht van het gemeentebestuur dienen te krijgen.

1 Gemeentelijke zorgtaak – steun voor mensen en de leefomgeving

Zorg voor mensen

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het geven van steun aan inwoners die hun leven zonder steun niet zelfstandig kunnen leiden. De gemeenteraad maakt echter eigen keuzes over hoe ze die hulp geeft.

Zorg voor de leefomgeving

In een sterk verstedelijkte regio is een aantrekkelijk buitengebied belangrijk. De afwisseling tussen natuur, landschap, toerisme, recreatie en agrarische bedrijvigheid maakt het buitengebied van Nuenen aantrekkelijk. We vinden het belangrijk dat de stedelijke bevolking kan blijven zien hoe ons voedsel geproduceerd wordt. Met aandacht voor gezondheid, milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn  bieden we ondernemers in het buitengebied de ruimte om hun plaats en rol in het landschap te blijven spelen.

Uitbreiding van het dorp – bouwen naar behoefte

Er is in Nuenen, zoals op vele plaatsen in Nederland, een urgent tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Veel bouwprogramma’s, ook in Nuenen, zijn gebaseerd op de inzichten van vele jaren geleden en behoeven daarom nu, in een veranderde werkelijkheid,  bijstelling.

Waarborgen van het voorzieningenniveau

Welzijnsvoorzieningen

De kwaliteit van leven wordt voor een groot deel bepaald door welzijn, onderling sociaal contact, onderwijs, gezondheidsvoorzieningen, veiligheid, aanbod van kunst en cultuur en de mogelijkheid tot recreatie en ontspanning. Daar waar mensen een goede kwaliteit van leven ervaren,  is ook sprake van een kwalitatief goede samenleving. Vrijwilligers zijn onmisbare bouwstenen in de sociale verbanden. Essentieel is daarom dat vrijwilligerswerk door de gemeente wordt gestimuleerd en gewaardeerd.

Centrumvoorzieningen

Heel belangrijk is de aantrekkelijkheid van het centrum voor de inwoners en het groeiend aantal bezoekers van buiten de gemeente. In het centrum worden vele uren met elkaar doorgebracht en ontmoetingen met contacten onderhouden.
Belangrijk is daarom dat de voorzieningen aantrekkelijk blijven, zoals de winkels, de horecagelegenheden met terrassen, het park en de culturele instellingen en activiteiten. Bereikbaarheid en parkeergelegenheden zijn daarom een must.

Het winkelgebied verdient een stevige vernieuwde impuls te krijgen. Er is veel langdurige leegstand waardoor verloedering op de loer ligt. Dit dient te worden voorkomen. Gemeente, ondernemers, eigenaren en centrummanager moeten daarom actief op zoek naar mogelijkheden om het centrum een facelift te geven en deze snel en gericht gaan uitvoeren. Herbestemmen van winkelpanden die geen toekomst als winkel meer hebben moet serieus worden overwogen.

Verbeteren van mobiliteit en bereikbaarheid

Door de aanleg van de HOV is een snelle busverbinding met Eindhoven gerealiseerd. Maar er rijden nog elke dag heel veel auto’s door het dorp, met name over de Europalaan. Ooit was de gedachte dat er niet meer dan 25.000 voertuigen per etmaal over de Europalaan zouden mogen rijden, ook niet na de verdere uitbouw van Nuenen-West. Maar dit kan alleen als Nuenen zich (opnieuw) sterk maakt voor.

De bestuurlijke toekomst van Nuenen

Nuenen zal gedurende de komende bestuursperiode samengaan met een andere gemeente. Welke is nog onzeker. Voor het CDA is samengaan met Son en Breugel momenteel de logische keuze gezien de aard en cultuur van beide dorpen.

Het CDA is overigens van mening dat op lange termijn gestreefd moet worden naar één grote regiogemeente.

Klik op de link voor het programma 2018 - 2022

Zorg voor milieu en klimaat (klik op de link)

CDA juist nu (klik op de link)

Toekomst Het Klooster (klik op de link)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.