CDA-fractie Nuenen c.a.

De CDA-fractie bestaat uit twee raadsleden en twee burgercommissieleden.

Op de woensdag in de week voor de commissievergaderingen en de maandag voor de raadsvergadering komt de fractie bijeen om de actuele politieke zaken te bespreken (zie hiervoor de AGENDA).

De fractie wordt ondersteund door een aantal vaste en incidentele fractieondersteuners.

De fractievergaderingen zijn openbaar en mogen door iedereen worden bijgewoond.

Onderstaand enkele gegevens over de fractieleden. Voor meer informatie kijk op MENSEN.

Op deze pagina vindt u verder een aantal thema's en de zienswijze van de fractie aangaande de actuele politieke zaken die in Nuenen c.a. spelen.

Fractievoorzitter

Cees Meijvis, telefoon: 040 285 2767 of 06 3487 1986

meijviscees@gmail.com

Ik ben in 1949 geboren in Eindhoven, ben sinds 2 jaar weduwnaar en was 44 jaar getrouwd. We hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen. We wonen sinds 2000 in Nuenen en dat is een fijn dorp om in te wonen en er is altijd wat te doen.

In de huidige raadsperiode ben ik raadslid voor het CDA. De afgelopen jaren is de financiële positie van Nuenen verbeterd. Nu wil ik er voor blijven inzetten dat de lastendruk voor de inwoners omlaag gaat. Een ander punt is betaalbare koop-en huurwoningen voor starters en senioren. Verder blijf ik me inzetten om de verkeersproblemen in Nuenen en de regio aan te pakken met structurele oplossingen.

In het kader van herindeling sta ik persoonlijk op het standpunt samen te gaan met Son en Breugel.

Raadslid

Peter Hedrickx

Peter is geboren op 18-1-1949 in Roermond, is getrouwd en heeft drie kinderen. Zijn opleiding is HTS autotechniek. Vanuit een brede, langjarige werkervaring bij verschillende bedrijven o.a. Renault, Landrover en DAF Trucks vindt hij het een uitdaging om in Nuenen vanuit het gedachtegoed van het CDA een bijdrage te leveren aan het lokaal bestuur.

Peter zal dan de belangen van zijn achterban behartigen maar zal zich ook inzetten om in coalitieverband de beste keuzes voor Nuenen te maken. Interesse vlakken zijn dan mobiliteit en duurzaamheid. 

Burgercommissielid

Karlijn van Kasteren

Ik ben Karlijn van Kasteren, geboren in 1981 in Eindhoven. Ik ben opgegroeid in Netersel en woon sinds 2014 in Nederwetten. In 2013 is mijn zoontje geboren en in 2016 mijn dochtertje. 

Mijn aandacht gaat naar de samenleving in Nuenen. Met name voor onderwijs, kinderopvang, verenigingsleven en armoedebestrijding. Allen punten die dicht bij mijzelf staan.

Burgercommissielid

Marja van Rooij, geboren in Eindhoven, juli 1948, en sinds 1963 woonachtig in Nederwetten/Nuenen, getrouwd en 3 kinderen die allen zijn opgegroeid in Nederwetten/Nuenen.

Als burgercommissielid voel ik mij mede verantwoordelijk om de belangen van Nuenen en de Nuenenaren zo goed als mogelijk te dienen.

Diverse bestuursfuncties in het Onderwijs, Verenigingsleven en Parochiegemeenschap, gedurende vele jaren, hebben mij het belang laten zien van een samenleving waarin iedereen mee kan doen. 

Een veilige en gezonde leefomgeving, goede dorpsvoorzieningen zoals winkels, gezondheidszorg, scholen, betaalbare woonvormen voor jong en oud, een bruisend verenigingsleven, een fraai dorpsgezicht,  al deze zaken en nog veel meer komen niet aangewaaid daar moet je je voor inzetten. Mijn intentie is om dit samen met de andere fractiegenoten te doen.

Zorg voor milieu en klimaat

Hoe graag zouden we niet willen - voor onszelf en zeker voor de kinderen - dat onze mooie natuur en ons gevarieerde, zachte klimaat, behouden blijft. Maar op beide punten bestaan grote zorgen. Zorgen die wij als individuen niet kunnen wegnemen en de gemeente ook niet. Maar een gezamenlijke inspanning van inwoners en gemeente samen kan wel, ook in Nuenen, een merkbare verbetering betekenen.

De natuur wordt ernstig bedreigd. Planten, insecten en vogels nemen dramatisch af in aantallen en varianten. Wat het klimaat betreft moeten we rekening houden met een toenemende kans op hete zomers, stormen en stortbuien.

Het CDA vindt het noodzakelijk dat de gemeente samen met de inwoners heel snel een zo compleet mogelijk “natuur en klimaatplan” ontwikkelt met daarin de maatregelen die op lokaal niveau genomen kunnen worden. Een beknopt, helder, overzichtelijk maar ook ambitieus plan met de kansen en mogelijkheden voor de gemeente Nuenen en haar inwoners op het gebied van natuurbehoud en klimaatbescherming. Maatregelen waaraan gedacht moet worden zijn bijvoorbeeld een insect- en vogelvriendelijke aanplant in het gemeentelijk groen, actieve voorlichting aan tuinbezitters, ruime aanplant van bomen, voorkomen van onnodige bestrating, echt energieneutraal bouwen, stimuleren van fietsen en wandelen en alle gemeentelijke voertuigen elektrisch.

Voor het maken van dat beleidsplan moet één wethouder verantwoordelijk zijn. En laten we leren van goede voorbeelden elders: initiatieven die gemeenten elders reeds ontplooien ook in Nuenen starten.

 

 

KANSEN ZIEN voor Nuenen

De bestuurlijke toekomst van ons dorp is vooralsnog onzeker. Als inwoner van Nuenen c.a. heeft u nu de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de raad. Uw keuze op 21 maart bepaalt mede de toekomst van ons mooie dorp en haar kernen.

CDA-Nuenen is een partij die zich de afgelopen raadsperiode positief heeft ingezet en heeft bewezen het verschil te kunnen maken.

Het CDA is de afgelopen raadsperiode “ingestapt” in een aangepaste coalitie. Onze wethouder Caroline van Brakel heeft de transitie maatschappelijke dienstverlening (CMD) goed voor elkaar gekregen en daar zijn we trots op. Het functioneren van het “Zorgloket” in Nuenen is een voorbeeld voor de regio!

Het CDA is een middenpartij die een verbinding heeft kunnen leggen tussen partijen met soms uiteenlopende politieke standpunten. Daardoor heeft deze coalitie, in weerwil van veel negatieve beeldvorming en moeilijke besluitvorming, laten zien dat we er met elkaar konden uitkomen. Dit is in de komende raadsperiode belangrijker dan ooit!
In een raadsperiode komen veel verschillende onderwerpen aan bod. Een partij die alleen inzet op enkele thema’s (bijvoorbeeld OZB of Mobiliteit) is een te smalle basis om elkaar te vinden. Want lokale politiek betekent vier jaar lang gedegen voorbereiding, keuzes maken en standpunten verantwoorden. Hiervoor is inzet en betrokkenheid nodig. Wij als CDA hebben dit laten zien! 

 

TOEKOMST KLOOSTER

DE TOEKOMST VAN ‘HET KLOOSTER’ – HET HART VAN ONS DORP

In de raadsvergadering van 22 februari  2018 werd het masterplan “Het Klooster ontsloten” besproken. Dit plan gaat onder andere over de gewenste ontwikkeling van ‘Het Klooster’, de financiën die hier mee gemoeid zijn en over het te hanteren exploitatiemodel.

Het gemeenschapshuis van Nuenen c.a.  is een markante plek in het hart van ons dorp. Maar het is niet het enige gemeenschapshuis dat we hebben. Zo is er ‘De Koppelaar’ in Nederwetten, ‘D’n Heuvel’ in Gerwen en ‘Enode’ in Eeneind.  Gemeenschapshuizen zijn belangrijk voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Ze vormen het cement in onze samenleving. Hier komen mensen samen, is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en worden er contacten gelegd.

Het CDA-Nuenen c.a. zet zich in om deze accommodaties, tegen aanvaardbare kosten, voor zoveel mogelijk clubs en instellingen beschikbaar te houden. Dus  ook ‘Het Klooster’!

Juist ‘Het Klooster’ is héél belangrijk voor de Nuenense samenleving.  Samen met een aanbod van winkels en horeca, vormt  ‘Het Klooster’ het hart van ons dorp. En dit blijft ook ons hart, ongeacht of we wel of niet naar Eindhoven gaan. Daarom vindt het CDA-Nuenen c.a. het belangrijk dat ‘Het Klooster’ behouden blijft en gerenoveerd wordt. Het gebouw dient transparanter, meer uitnodigend en gebruiksvriendelijker te worden om zo weer een gemeenschapshuis te worden.

Het CDA-Nuenen c.a. is van mening dat in de toekomst méér verenigingen hun plek in ‘Het Klooster’ dienen te krijgen; het moet ruimte bieden voor culturele activiteiten, voor film en theater voor alle lagen van de Nuenense samenleving.

Het CDA-Nuenen c.a. steunt het masterplan “Het Klooster ontsloten” van harte!

 

JUIST NU CDA (Klik op onderstaande link)

Inleiding duiding referendum (klik op de link)

Communicatief - Duidelijk - Aantrekkelijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.