Meer samen doen in 2016 door goed te communiceren

De eerste maand van 2016 zit er ook in politieke zin al bijna weer op. In januari kwam de eerste groep asielzoekers, zijnde statushouders, in Westelbeers aan. Zoals overal in het land, en eerder ook in ons eigen dorp, ligt de asielzoekersproblematiek uitermate gevoelig. Mensen die in de nabijheid van een (mogelijk)  AZC wonen, krijgen al snel een gevoel van onveiligheid en/of onvrede door onvolledige, onjuiste of zelfs ontbrekende communicatie. 

Communicatie is altijd belangrijk, thuis in het gezin, op het werk of bij de sportclub. Zeker in gevoelige kwesties als de AZC’s is zo volledig en goed mogelijk de mensen informeren van enorm belang.  Naar mijn mening heeft de gemeente ook daarin stappen gemaakt na eerder leergeld betaald te hebben. Er zijn belangengroeperingen in het leven geroepen en op allerlei gebieden is overleg gevoerd na eerst goed geluisterd te hebben wat er allemaal speelt bij de mensen en wat er komt kijken bij huisvestiging van een behoorlijk aantal mensen die asiel aangevraagd hebben. Om daarna met een duidelijk, zo breed mogelijk gedragen plan van aanpak te gaan werken. Ik hoop van harte dat de komende twee jaar aantonen dat  de aanpak en voorbereiding van huisvesten van asielzoekers in Westelbeers goed was en dat dit dan ook zal resulteren in een geslaagde opvang. Een mening die straks hopelijk ook gedragen zal worden door de nabije bewoners in Westelbeers.

Komende maand zullen we als CDA  in contact treden met alle lokale buitensportverenigingen om te bespreken hoe zij de nabije toekomst en de jaren daarna zien in relatie tot de mate van betrokkenheid van de gemeente. Een aantal jaren geleden is het privatiseringsproces van de buitensport een vroege dood gestorven. Ook daar lag mis- en/of te weinig communicatie mede aan ten grondslag. Het is zeer belangrijk om elkaars belangen, standpunten, initiatieven en de gevolgen van bepaalde besluiten goed met elkaar te delen. Het CDA onderkent het enorme belang van de sport, zeker voor onze jeugd, en beseft het belang van kwalitatief goede, veilige en voldoende sportfaciliteiten.  Daar zullen de komende periode belangrijke stappen in moeten worden genomen, maar wel zorgvuldig en zeker niet overhaast. Het CDA is ervan overtuigd dat ook in Oirschot de buitensportaccommodaties op niveau gebracht moeten worden. Dit kan echter niet alleen door het trekken van de geldknip door de gemeente. Verenigingen zullen zelf bij moeten dragen in visie, plannen maken, draagvlak creëren en financiering, en ook bij moeten dragen aan de uitvoering en bouw. Samen doen dus.  Als ergens het CDA-motto van toepassing is dan is het op de buitensport in Oirschot en op het opvangen van vluchtelingen in onze gemeente.

Donderdag 11 februari heeft het CDA haar fractievergadering, aanvang 20.00 uur in de Stapperij te Spoordonk. U bent van harte welkom.

Willy van den Wittenboer,

burgerraadslid CDA Oirschot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.