29 september 2021

Onderwijs in de Beerzen: een IKC!

Op 28 september heeft de raad van Oirschot met een ruime meerderheid ingestemd met de komst van een Integraal KindCentrum (IKC) op de Klep. Daarmee komt er duidelijkheid en wordt er geinvesteerd in de jeugd en de toekomst van de Beerzen. CDA Oirschot - de Beerzen heeft zich vanaf het begin hard gemaakt voor de komst van een IKC.

"Het CDA ziet een IKC niet als een kostenpost aan schoolgebouwen, maar als een investering in de toekomst van onze jeugd en daarmee een investering in de toekomst van de Beerzen."

Hieronder vindt u ons betoog over de komst van een IKC tijdens de besluitvormende raadsvergadering.
In dit betoog vindt u onze visie op de toekomst van het onderwijs in de Beerzen terug.

Duidelijkheid, dat is waar het vanavond om draait. Krijgen de inwoners van de Oost-, West- en Middelbeers vanavond duidelijkheid over de toekomst van het onderwijs in de Beerzen?

Al jarenlang wordt er gesproken over de toekomst van het onderwijs in de Beerzen, met daarbij de centrale vraag: welke rol speelt daarin een gezamenlijk Integraal Kindcentrum op de Klep?

Begin 2018 is er door de betrokken partijen een intentieverklaring getekend om te komen tot een IKC op de Klep. In deze raad is daarna al vaak gesproken over het IKC, met daarbij de uitdrukkelijke wens om met een integraal plan te komen. Een plan dat inzicht geeft in de ruimtelijke afweging, maar ook de financiële kant van het verhaal. Nu ligt dit plan er, en mogen wij als raad vanavond eindelijk de knoop doorhakken. En daarmee duidelijkheid geven over de toekomst van het onderwijs in De Beerzen.

Voorzitter, het CDA is van meet af aan initiatiefnemer en voorstander geweest voor de realisatie van een Integraal Kindcentrum in de Beerzen. Alle andere onderwijslocaties in onze gemeente zijn inmiddels een kindcentrum, behalve in de Beerzen. Daarnaast is een investering aan de bouwkundige staat van de twee scholen in de Beerzen hard nodig. Op De Klep hebben we nu de kans om niet alleen een kindcentrum met onderwijs en opvang te realiseren, maar zelfs een Integraal Kindcentrum. Naast onderwijs en kinderopvangen kunnen hier sport en culturele activiteiten op dé centrale locatie van de Beerzen samengebracht worden. De locatie op De Klep is bovendien vanuit beide kernen goed bereikbaar.

Voorzitter, een keus voor een IKC op de Klep heeft grote gevolgen. Gevolgen voor de toekomst en de leefbaarheid in de Beerzen. Met name in Oostelbeers leven de zorgen hierover sterk. Wat gebeurt er met de leefbaarheid in ons dorp als er een IKC op de Klep komt? De resultaten van de recent uitgevoerde enquête laten zien dat in Oostelbeers er twee scenario’s zijn die als volwaardig gezien worden. Een IKC op de Klep óf het handhaven van een eigen school. We waarderen de inzet vanuit de dorpsraad en de actiegroep Onderwijs Oostelbeers om het doemscenario te voorkomen en daarmee het initiatief dat is genomen om te komen tot een Kindcentrum De Beuk. Een initiatief dat steeds reëler en kansrijker lijkt te worden. En een initiatief dat naar onze mening niet uitgesloten wordt door een IKC op de Klep. Maar een keuze voor een IKC op de Klep maakt wel dat er door alle partijen goed samengewerkt en gecommuniceerd zal moeten worden: door gemeente, onderwijsorganisaties en ook de actiegroep Onderwijs Oostelbeers. Ook hier is duidelijkheid van groot belang. Want we moeten ons realiseren dat als Kindcentrum De Beuk concreet en doorgezet wordt de gemeente de wettelijke taak heeft voor een accommodatie te zorgen. En dat heeft impact op de planvorming van het IKC op De Klep. Maar andersom ook: mocht De Beuk uiteindelijk niet haalbaar blijken dan is dat ook van belang voor de uitwerking van de plannen op de Klep. Het komende jaar is daarbij cruciaal om hierover duidelijkheid te krijgen. Open en duidelijke communicatie van de betrokken partijen is daarbij essentieel. Bij deze dus een oproep aan alle betrokken partijen: praat met elkaar en informeer elkaar om tot een optimaal resultaat te komen. Ik zou bijna zeggen: Samen Doen!

Voorzitter, jarenlang waren er grote twijfels over met name de financiële haalbaarheid van het plan. Uit het nu voorliggend raadsvoorstel blijkt dat het plan mogelijk wordt. Zeker wanneer we de sowieso noodzakelijke investeringen aan de huidige scholen en aan het sportpark daarin meenemen. Daarbij wordt de gevraagde investering voor ons reëel, omdat onze fractie dit niet enkel ziet als een kostenpost aan schoolgebouwen, maar juist als een investering in de toekomst van onze jeugd en daarmee een investering in de toekomst van de Beerzen.

Wij nemen daarbij ook de verantwoordelijkheid om de kosten vanaf 2026 te blijven dekken. We moeten immers vanaf 2026 extra ruimte in de begroting zien te blijven vinden. Dank aan de wethouder voor het beantwoorden van onze vragen op dit punt. Het CDA loopt niet weg van haar verantwoordelijkheid dat mocht de begroting in de toekomst deze ruimte niet geven er wellicht meer inkomsten gegeneerd moeten worden. Wij horen graag of de fracties die vanavond willen instemmen met dit raadsvoorstel hierover hetzelfde denken. Immers, de Beerzen willen duidelijkheid. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en dus ook na de verkiezingen.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Het plan zal verder uitgewerkt moeten worden en daarbij spelen nog andere zorgen een rol. Een grote zorg is dat de huidige school in Oostelbeers zou kunnen sluiten, voordat het IKC op de Klep gereed is. Het initiatief “de Beuk” kan op dit moment echter ook geen zekerheid bieden. Hoewel de politiek hier uiteindelijk niet over gaat willen wij Skobos en het schoolbestuur van De Beerzen daarom hierbij uitdrukkelijk herinneren aan hun belofte uit de, ook door hen, in 2018 ondertekende intentieverklaring. Ik ga hem hierbij citeren: “Partijen spannen zich in om gedurende de periode tot ingebruikname van het kindcentrum de huidige situatie zoveel mogelijk door te zetten. Dat wil zeggen dat het huidige aanbod en locaties van onderwijs, opvang en sport in De Beerzen gehandhaafd blijft, mits er gedurende het traject zicht blijft op de realisatie van het kindcentrum op een termijn van 5 tot 8 jaar. Met de handhaving van het huidige onderwijsaanbod wordt concreet het behoud van de huidige twee locaties (Oostelbeers en Middelbeers) bedoeld.“

Om dit nogmaals kracht bij te zetten zal zo meteen door De Gewone Man, mede namens onze fractie, een motie ingediend worden waarmee we nogmaals willen onderstrepen dat wat ons betreft tot de opening van een IKC op de Klep de school in Oostelbeers open dient te blijven.

Voorzitter. onze fractie zal duidelijk zijn: wij zijn voorstander van een IKC op de Klep en zullen daarmee het raadsvoorstel steunen. Daarmee geven we duidelijkheid aan alle inwoners van de Beerzen:

  • Duidelijkheid aan de inwoners van Middelbeers en Westelbeers die een onderwijsvoorziening krijgen voor hun kinderen met de kwaliteit en voorzieningen zoals die in de rest van onze gemeente al geboden worden;
  • Duidelijkheid voor de inwoners van Oostelbeers die hun kinderen naar een bereikbare onderwijslocatie willen laten gaan waar onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur samen komen;
  • Duidelijkheid aan de ouders uit Oostelbeers die liever kiezen voor een kleinschalige, lokale school in Oostelbeers. We zullen kindcentrum De Beuk in Oostelbeers faciliteren als op korte termijn duidelijk wordt dat het daadwerkelijk haalbaar is. Dit kan dan op dat moment meegenomen worden in de uiteindelijke uitvoering en schaalgrootte van het IKC op De Klep.

CDA Oirschot - de Beerzen, Fons Peeters

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.