16 april 2022

Bezint eer ge begint: restaureer Haarendael!

Bezint, eer ge begint: Restaureer Haarendael!

 

 

Op 21 december 2021 heeft het College van B&W een voorgenomen besluit om het Rijksmonument Haarendael (gedeeltelijk) te slopen genomen.

 

Haarendael is een bijzonder complex met een hoge cultuurhistorische waarde. Het was een belangrijke priesteropleiding(grootseminarie) en in de Tweede Wereldoorlog diende het als gevangenis van o.a. belangrijke Nederlandse kopstukken. Het is één van de weinige complexen, waar die geschiedenis nog tastbaar aanwezig is.

 

Vanuit deze achtergrond heeft de Raad van de voormalige gemeente Haaren op 12 juli 2012 unaniem een structuurvisie aangenomen, waarin als uitgangspunten het behoud van het monumentale karakter van het complex en dat ontwikkelingen ten dienste van dit behoud dienen te staan, zijn vastgesteld. Op 26 mei 2016 is het bestemmingsplan Haarendael vastgesteld, waarin deze uitgangspunten als basis zijn gebruikt.

 

Met de brand van eind augustus 2019 zijn delen van het rijksmonumentale hoofdgebouw zwaar beschadigd. Maar, verloren is het nog niet!

Uit de stukken die ter inzage lagen, komt naar voren dat er verschil van standpunt is over de  delen die bewaard kunnen blijven en de voorgestelde wijze van sloop tussen aan de ene kant de eigenaar/projectontwikkelaar en de andere kant de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie en de gemeentelijke monumentencommissie. Ook is er nog geen gedragen beeld van de toekomstige situatie en is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed er niet van overtuigd dat de voorgestelde wijze van sloop recht doet aan het monumentale karakter van het complex.

Zowel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie als de gemeentelijke monumentencommissie, hebben een negatief advies uitgebracht.

Op 14 februari j.l. is de raad geïnformeerd over de stand van zaken en de voorgenomen aanpak door het college. Daarbij werd een tekening van de projectontwikkelaar gepresenteerd over de nieuwe situatie. Te zien was een nagenoeg volledige sloop van het door brand getroffen deel van het hoofdgebouw en forse bebouwing van het voorterrein. Er zouden ongeveer 300 wooneenheden komen. Met die voorgestelde sloop gaan unieke monumentale waarden en een stuk geschiedenis, definitief verloren.

De CDA-fractie is zeer bezorgd over deze ontwikkelingen en wil dat er een restauratieplan wordt ontwikkeld van de rijksmonumentale onderdelen om het monumentale karakter van het complex te behouden. Daarmee wordt recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van de hierboven genoemde structuurvisie en de adviezen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provincie. Pas nadat er een gedragen beeld van de toekomstige situatie van het Landgoed Haarendael is, dient het College een besluit over de aanvraag tot sloop te nemen.

 

Het credo “Opdat wij nooit vergeten” is nu actueler dan ooit!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.