25 oktober 2016

CDA wil betaalbare woningen voor jongeren op KVL

Het CDA Oisterwijk heeft een nieuw bestuur zoals al eerder gepubliceerd en dit bestuur zal o.a. opiniestukken inzenden of inspreken in de Raad. Hiermee wordt recht gedaan aan de 1355 inwoners, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hun stem hebben toevertrouwd aan het CDA. 

Op 6 oktober jl. is er een raadsvergadering geweest waarin o.a. de verkoop van grond op het KVL-terrein aan Bouwfonds Property Development (BPD) en de woonvisie is besproken. 

Het CDA vindt dat de Raad veel dieper op de deal met BPD had moeten ingaan. Wat zijn de afspraken met BPD over de invulling van de locatie? “KVL voor iedereen” was toch de slogan? Hoe is de verdeling sociaal, gezinnen, starters, ouderen en jongeren? Hoe is de verdeling in grondgebonden en gestapelde woningen en wat is de diversificatie in metrages?

Als je de regie uit handen geeft om de risico’s te beperken, snapt het CDA dat, maar dan wel onder voorwaarden, zodat er een aansluiting is met bijvoorbeeld de demografische cijfers en de woonvisie.

Wat is het duurzaamheidsniveau dat met BPD is afgesproken?

Het CDA is zeer teleurgesteld over het ambitieniveau in fase 1 waarin volgens de huidige eisen wordt gebouwd, terwijl de Gemeente in een regionaal verband zit dat heet: Deal nul op de meter!

Het College zou juist hier een signaal aan de markt kunnen geven over het duurzaamheidsniveau in deze zich toch groen noemende gemeente.

Het CDA zou willen weten wat het uiteindelijke financiële resultaat van de aankoop en verkoop van het KVL-terrein is. Met resultaat bedoelen wij alle kosten dus aankoop, bijkomende kosten, rentekosten, interne-en externe begeleidings-en advieskosten tegenover de uiteindelijke opbrengsten.

Burgers hebben recht op juiste cijfers en transparantie, zodat duidelijk is waarom bepaalde investeringen in de toekomst wel of niet gedaan kunnen worden en hoe met belastinggelden wordt omgegaan.

Ook de woonvisie loopt achter de feiten aan. Het CDA constateert wederom met verbazing dat de raad niet ingaat op het duurzaamheidsniveau in de woonvisie.

Daarnaast vinden we het onacceptabel dat veel huishoudens pas in de tweede of zelfs derde stap in hun wooncarrière in Oisterwijk zouden kunnen worden bediend.

Het CDA met als een van hun speerpunten, familie en gezin, wil dat het College zich buitengewoon gaat inspannen dat ook de eerste stap in Oisterwijk kan worden gezet.

Het energiezuinig maken van de huidige woningvoorraad onderstreept het CDA volledig. Echter het niet doorberekenen van de kosten zou de scheefhuurders alleen maar bevoordelen.

Het CDA vraagt het eventueel scheefhuren goed te onderzoeken. Ook zijn we van mening dat een zeer grote prioriteit ligt bij het bouwen van kleinere eenheden. Zowel in de sociale-  als de geliberaliseerde markt. Het rapport onderschrijft het veranderende denken van de jonge generaties.

Onze jeugd moet in de in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen. Daar staat het CDA voor!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.