06 oktober 2022

De B van Balans

BBB staat voor het CDA nog steeds voor Boeren, Burgers en Buitenlui. Graag voegen we er een vierde B aan toe; de B van balans. Met die vier B’s heeft het CDA, samen met een vertegenwoordiging van ondernemers in de agrarische sector, de plattelandsrecreatie en de boomteelt, zorgvuldig gekeken naar de Visie Buitengebied zoals die op 29 september voorligt aan de Raad. 

Het is belangrijk om een eigen Visie Buitengebied te hebben, zodat we kaders hebben voor toekomstige plannen én om te voorkomen dat anderen (Den Haag, provincie, grote steden) over ons beslissen. Dat doen ze namelijk in onze ogen al te veel. Vandaar dat we blij zijn met een Visie Buitengebied en ook best tevreden over het proces om daar te komen. Veel betrokkenen zijn geraadpleegd en er hebben meerdere informatiesessies plaatsgevonden. Op enkele punten na, lijkt aan het belangrijkste criterium voor het CDA voldaan te zijn, namelijk de Balans tussen Boeren, Burgers en Buitenlui. Oftewel de balans tussen landbouw (incl. boomteelt), natuur, economie, wonen en recreatie. 

Voor deze overgebleven punten hebben we een zestal amendementen opgesteld. De VVD heeft aangegeven deze amendementen mede in te willen dienen. Sommige zaken waren onduidelijk in de Visie, andere zaken niet wenselijk voor een goede balans.

1. We willen de strook grond naast de N65 niet bebouwen maar groen houden (natuur, landbouw of boomteelt). Tilburg lijkt op te rukken tot de MacDonalds en dan zou een Oisterwijkse bebouwingsconcentratie tot aan de N65 er voor zorgen dat we vastgroeien aan Tilburg. Dus behoud groene buffer.

2. Beekdalen moeten beschermd worden, vindt ook het CDA. Maar iets wat geen beekdal is, moet ook niet zo benoemd worden. Voor de Raamse Loop staat dit goed op de kaarten in de Visie, maar niet juist in de tekst. Vandaar de aanpassing dat de Raamse Loop geen beekdal, maar een sloot is. 

3. Ook voor de Ruijsbossche Loop geldt dat de benedenloop, samen met het Helvoirts Broek een beekdal vormt, maar de bovenloop niet. Dit is belangrijk voor de toekomst van de boomteelt langs de bovenloop. Een sector waarin dorp Haaren een toppositie heeft en die zorgt voor de enorme vraag van met name steden om bomen te leveren in het kader van klimaatregulatie.

4. De agrarische sector zit vaak helemaal in het verdomhoekje in Nederland. In deze Visie wordt gelukkig redelijk genuanceerd over deze belangrijke sector gesproken. Het CDA vindt echter dat deze Visie ook waardering uit moet stralen en jonge starters in de agrarische sector niet moet ontmoedigen. Vandaar een amendement om hierover een paragraaf toe te voegen in de Visie. 

5. De natuurgebieden, maar ook de agrarische gebieden worden in de Visie beschermd tegen te veel woningbouw. Het CDA vindt Boomteeltontwikkelingsgebieden ook agrarische gebieden, maar om misverstanden te voorkomen, willen we de boomteelt expliciet vermeld zien, net als de andere agrarische gebieden.

6. In lijn met het vorige punt vindt het CDA een drietal gekozen nieuwe bebouwingsconcentraties in het buitengebied niet gewenst. We willen het buitengebied open en groen houden (natuur, landbouw, boomteelt) en de nieuwe bebouwing aan laten sluiten bij de dorpskernen. 

Balans moet er voor zorgen dat het buitengebied niet onder druk komt te staan, maar ook de afzonderlijke onderdelen in het buitengebied niet. Een heel mooi voorbeeld van balans is de Belverse Akkerloop, die afgelopen zondag plaatsvond, waarbij burgers en buitenlui, lopend op oude zandpaden tussen bloemenvelden, weilanden en bomen, zeer innovatieve agrarische ondernemingen bezochten. De boer, hij ploegde niet alleen voort, maar werkt samen met alle andere onderdelen in het buitengebied. Hoe welkom kun je je in ons mooie buitengebied voelen!

Kortom, betrek de boeren erbij Gemeente Oisterwijk. Dan komen we samen tot mooie oplossingen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.