10 februari 2022

Visie van het CDA Oisterwijk over het AZC

Bij de start van het asielzoekerscentrum hier in Oisterwijk is dit door het CDA omarmt.

Dat is nog steeds onze insteek. Solidariteit is een van de uitgangspunten van onze partij. Een verlenging van het asielzoekerscentrum is voor ons dan ook geen probleem.

Nu is er ook een andere kant. Ook personen waar de asiel opvang niet voor bedoeld is, maken hier toch gebruik van. De overlast die daaruit voortkomt is erg heftig voor iedereen die daar mee in aanraking komt. En dat geldt dan ook voor inwoners van het asielzoekerscentrum. Het handhaven van de veiligheidssituatie is voor ons minstens zo belangrijk als de opvang. Het bieden van veiligheid oor anderen moet niet ten koste gaan van die van onszelf.

Het is daarom dat wij kritisch kijken naar de overeenkomst met het COA. De ervaringen daarmee zijn ook niet altijd even positief geweest. De situatie heeft verbeterd. De laatste twee jaar is met het COA een goede samenwerking opgebouwd. Dat biedt perspectief voor een voortzetting. Kritisch voor wat betreft de veiligheid blijven we. Een extra reden daarvoor is de looptijd van de overeenkomst, dat is maar liefst voor 25 jaar.

Om daar ook nog een uitbreiding van de capaciteit aan te koppelen, dat zien wij niet zo zitten.

Ook de reden om tot een uitbreiding van de capaciteit hier in Oisterwijk uit te breiden ontbreekt naar ons idee. Het idee om dit via flexibele schil te doen is in principe een sympathiek voorstel. Maar het is nog onvoldoende uitgewerkt. Sommige invullingen zoals genoemd worden zijn volgens ons gewoon geen goed idee. Vandaar dat wij het amendement om de capaciteit te laten zoals die nu is indienen samen mat AB. 

Een ander punt betreft de open punten in de overeenkomst. De invulling als regionale opvang locatie blijkt goed te werken. De invulling met alleen statushouders en kansrijke asielzoekers is ook positief. Maar op het moment is dit nog een pilot. De intentie is om de pilot verder uit te breiden. De beslissing hiervoor valt pas in Oktober van dit jaar. De intentie van het COA is om hier mee door te gaan. Maar dit is slechts een intentie. Wat gebeurt er als dit anders uitpakt? Krijgt de raad dan opnieuw de mogelijkheid om zich hierover uit te spreken?

Een soortgelijk punt betreft de ondersteuning van AMV’ers. De overeenkomst vermeld dat er extra ondersteuning daarvoor komt tegelijk is er het voorbehoud dat er nog geen financiering voor is. Ook dit zien wij als een open punt in de overeenkomst.

Zoals aan het begin aangegeven is de veiligheid bij de nieuwe overeenkomst waar wij ons het meest op willen richten. Ook daarvoor hebben we een punt. De toepassing van de top-X lijst speelt een essentiële rol in het voorkomen van ongewenste elementen op het AZC. Hoe gaat het nu verder als de lijst in de loop van de komende jaren een andere invulling krijgt? Of als de lijst komt te vervallen?  Op zo’n moment zouden wij de overeenkomst opnieuw ter discussie willen stellen.

Vandaar dat wij hier een amendement voor ingediend hebben.  Het doel hiervan is om gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende middelen hebben om alle partijen, waaronder het COA, te kunnen verplichten tot een maximale inspanning. Niet alleen dat, maar ook om de mogelijkheid te hebben om de overeenkomst te beëindigen op het moment van onvoldoende resultaat hoort wat ons betreft een mogelijkheid te zijn. 

Een aspect dat hierbij een rol speelt en dat uit de onderzoeken tevoorschijn komt is de invloed van communicatie. Op het moment loopt dit zoals uit goed. Maar ook dit is een belangrijk deel van het in stand houden van een veilige situatie gerelateerd aan het asielzoekerscentrum.

Hier hebben we een soortgelijk beeld bij, als bij de TopX lijst. Wat gebeurt er als dit wegvalt, de looptijd was 25 jaar. Ook hiervoor hebben we een deel opgenomen in het amendement.

Als laatste, gezien de waarde die we toekennen aan de natuur van het omliggende gebeid is het naar ons idee een goed idee om hier de nodige aandacht aan te besteden. Vandaar dat het CDA het voorstel van D66 mede indienen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.