Voorafgaand aan de behandeling van de perspectiefnota (PPN) is de zero-based budgetting uitgebreid behandeld. Deze begroting is hier een uitwerking van, weinig nieuws en beperkte financiële middelen. Dat wil niet zeggen dat het CDA haar enthousiasme is verloren. Juist nu moeten we creatief zijn en dat ligt ons wel.

Bij de PPN hebben we onze zorgen uitgesproken over de financiën in het Sociaal Domein. We worden nu goed op de hoogte gehouden in onder andere de klankbordgroep Sociaal Domein. Daar wordt besproken hoe we de financiële middelen in de hand houden en de kwaliteit van de zorg hoog houden of zelfs verbeteren. Want daar waren we ooit naar op zoek: de Transformatie. Het verbeteren, de zorg dichter bij de mensen brengen, meer vanuit preventie doen en samenwerken. Ondanks de beperkte middelen en de tegenslagen in de jeugdzorg moeten we dat natuurlijk niet uit het oog verliezen.

Toch zijn er ook een aantal zaken in de begroting gekomen die al bij de behandeling van de PPN afgehandeld waren, zoals geen korting op het gymvervoer en ook geen korting op de collectieve ziektekostenverzekering. Door de antwoorden op de verhelderingsvragen hoeven we dit niet te amenderen. Wij dachten ook dat het doorberekenen van de kosten op de (kleine) evenementen van tafel was. Dan verlenen we aan de ene kant subsidie om daar aan de andere kant een besparing mee te behalen. Dit zorgt alleen maar voor werk en frustratie en levert het niets op. We hebben hiervoor met GB een amendement ingediend.

De toekomstvisie zou uitgewerkt worden in een uitwerkingsagenda, maar in plaats daarvan wordt het versleuteld in elk beleidsstuk om zo op de goede weg naar 2030 te gaan. Wij vinden het goed dat het verwerkt wordt in de beleidsstukken, maar we vragen ons wel af hoe we kunnen volgen of we de rode draad nog volgen en of we voldoende vaart maken op weg naar 2030.

De gemeente is bezig met een organisatieontwikkeling die heel wat van de organisatie vergt. We hopen dat dit echt meer verantwoordelijkheden bij de mensen op de werkvloer legt en dat de klachten die er waren serieus genomen worden. Het ziekteverzuim van de gemeente is nog altijd erg hoog, maar daar willen we met de veranderingen die al op stapel staan niet verder op in gaan. We zullen de ontwikkeling blijven volgen en jullie mogen wel wat meer uitdragen waar jullie mee bezig zijn. Nu staat er bij programma 1 Burger en Bestuur; geen specifieke speerpunten. Ook wordt er natuurlijk nog gewerkt aan het nieuwe gemeentehuis en de visie op het Slotjesveld. 

Vorige week hebben we hier een mooie en duidelijk inspraak gehad van de Scouting Erasmus. Het was duidelijk dat ze snel hulp nodig hebben. We hebben het amendement mee  ingediend om bij te passen in het financiële tekort wat zij geschetst hebben. Daarnaast zijn er al door het college een aantal maatregelen in gang gezet waardoor het voor hen gemakkelijker wordt om dit te kunnen bereiken. Maar deze vraag geeft maar weer eens aan dat er ook voor de accommodaties van niet-sportverenigingen een beleid moet komen. Anders  weten zij niet waar ze aan toe zijn, kunnen wij hun vragen nergens aan toetsen en komen we voor onverwachte kosten te staan. Ook hiervoor hebben we een amendement mee ingediend. 

Bij het Frencken hebben we aangegeven dat we vinden dat het gebouw ook buiten schooltijden gebruikt kan worden. Pas nu alles klaar is gaan de eerste gesprekken voor de sporthallen van start, terwijl de verenigingen nu al van de sporthallen gebruik hadden kunnen maken. Dit lijkt ons een gemiste kans.  In Oosterhout staan gebouwen veel leeg terwijl ze prima door andere verenigingen gebruikt kunnen worden. Er moet nog een nieuw IHP gemaakt worden misschien dat we dit daarin op kunnen nemen. 

We gaan nog vijf thema’s behandelen die belangrijk zijn voor het CDA de komende jaren

Prettige en passende woningen

Het is voor iedereen, jong of oud, belangrijk een passende woning te hebben. In Oosterhout wordt een nieuwe woningbouwstrategie gemaakt. Daarbij wordt de toekomstvisie meegenomen, zoals dat Oosterhout aantrekkelijk moet zijn voor jongeren en jonge gezinnen. 

Het CDA denkt dat flexibel wonen een welkome aanvulling zou zijn voor Oosterhout. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door modulair bouwen mogelijk te maken. Dit zou kunnen betekenen dat starters klein kunnen starten en uit kunnen breiden als ze gaan samen wonen of kinderen krijgen. En als ze op een latere leeftijd weer kleiner willen gaan wonen dat ze hun woning weer kleiner kunnen maken. De kracht van dit concept is dat je geen wijk voor jongeren of ouderen maakt, maar dat deze doelgroepen door elkaar wonen. 

Er zijn in Oosterhout heel wat locaties die nog niet ingericht zijn en waar we dit concept uit kunnen proberen zoals bij Lievenshoven, het Amphia-terrein of het Slotjesveld. 

Verder vraagt het CDA om de ouderen niet te vergeten. We hebben veel ouderen in Oosterhout en dat aantal zal de komende jaren vanwege de vergrijzing nog blijven groeien. We hebben geen verzorgingstehuizen meer, maar de ouderen hebben wel zorg nodig. We zullen moeten denken aan een nieuwe vorm van zorgwoningen. Maar ook nu al zijn er plaatsen waar veel ouderen wonen. Als op die plaatsen goede zorg en andere maatschappelijke functies komen,  dan kunnen de ouderen daar prettiger en langer blijven wonen. We vragen het college hier bij de volgende prestatieafspraken met Thuisvester dit mee te nemen. 

Verder hebben we op het gebied van wonen de komende jaren nog wat uitdagingen, zoals beschermd wonen, arbeidsmigranten en de kerkdorpen Oosteind en Den Hout.

Duurzaamheid

Voor het CDA is duurzaamheid een onderdeel van het rentmeesterschap. Hoe geven we Oosterhout door?

We hebben net de energietransitie besproken. De warmtevisie is voor veel partijen, zoals Thuisvester, heel belangrijk om een volgende stap te zetten. We weten dat het college hier volop mee bezig is. Voor ons is dus de warmtevisie de eerst volgende stap, maar dat wil niet zeggen dat we ondertussen niet ook met andere dingen bezig zouden moeten zijn. Kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven alleen mogen groeien als ze maximaal dezelfde uitstoot veroorzaken? Kunnen we de ruimtes onder de zonneweides beter benutten? Op welke manieren zijn zonnepanelen en batterijen her te gebruiken? Wat is de innovatie van de wetenschap?

Wat raakt de Oosterhouter?

Overal in Nederland wordt er meer inzet gepleegd op ondermijning en drugcriminaliteit na de moord op de advocaat Wiersum, maar niet in Oosterhout. Hoe denken we meer jonge gezinnen naar Oosterhout te trekken als we niet laten zien dat de veiligheid voor ons belangrijk is. 

Ook het onderhoud van de buurten  is belangrijk voor de Oosterhouter. Als het netjes is dan blijft het ook netter en het voelt meteen prettiger. Buurtbewoners doen al heel veel, dus er zal gekeken moeten worden op welke manier ze ondersteund kunnen worden. 

Met de buurtmakelaar en de wijkagent wordt het buurgericht werken vorm gegeven. Dit is pas net opgestart dus het is voor ons nog niet duidelijk welke ondersteuning hier nog gewenst is. We verwachten dat ook bij de ondersteuning per wijk andere behoeften zullen zijn. Het CDA zal dit blijven volgen. 

Uit de indicatoren bleek dat het afgelopen jaar veel minder mensen vrijwilligerswerk hebben gedaan. Dat kan liggen aan een andere vraagstelling, maar alleen al dat minder mensen het idee hebben dat ze vrijwilligerswerk hebben gedaan is ongewenst. Het doen van vrijwilligerswerk kan voor jong en oud eenzaamheid tegen gaan en dat heeft weer een preventieve werking in het Sociaal Domein. Komend jaar zal het speelgoedmuseum geëvalueerd worden, wij hopen dat de vele vrijwilligers hier hun werk kunnen blijven doen.

Mobiliteit

Mensen moeten mobiel zijn om hun huis uit te kunnen komen, maar ook dan moeten ze zich goed in en om Oosterhout kunnen verplaatsen. Dat is nu niet overal het geval. We kennen allemaal de knelpunten wel, maar de oplossingen niet. Niet in de laatste plaats omdat er ook geen middelen voor het mobiliteitsplan beschikbaar zijn.

Er worden heel veel projecten aan het jaarplan openbare ruimte (JOR) toegerekend. De raad wordt niet meer betrokken in het meerjarenplan JOR, waardoor we geen zicht meer hebben op projecten die jaar na jaar doorschuiven of zelfs helemaal van de lijst af gaan. Wat ons betreft moet de meerjarenplanning van het JOR naar de raad en moeten aanpassingen op de lijst beargumenteerd worden.

Omgevingsvisie

Het opstellen van het omgevingsplan wordt voorgesteld als het samenvoegen van de huidige bestemmingsplannen, lokale verordeningen en rijksregels. Omdat de raad in het vervolg enkel aan de voorkant en niet meer aan de achterkant aan kan geven wat ze wel en niet willen zou dit omgevingsplan toch wat meer in moeten houden.

Bij de PPN hebben we gevraagd of bij de omgevingswet net als bij het Sociaal Domein een beperkte groep regelmatig op de hoogte gehouden kan worden en vragen kan stellen. We horen graag hoe het hiermee staat. De GGD was nog niet klaar voor de invoering van de omgevingswet. Hoe staat het daar nu mee? 

Maar het belangrijkste van alles, de nieuwe omgevingswet zou ervoor moeten zorgen dat de omgeving verbeterd en dat de mensen gelukkiger worden. Hoe krijgen we voor elkaar dat mensen gelukkig worden van nieuwe plannen in plaats van deze bij de Raad van State uit te vechten. Er zijn gemeenten die een wethouder van Geluk hebben. Misschien moet onze wethouder Omgevingsvisie dit ook zijn gedachten houden.

Afsluiting

Met zero-based budgetting en de PPN is de richting bepaald en daarom is het CDA met enkele amendementen akkoord met de begroting.  We horen van het college nog graag een reactie op zorg in de gemeenschappelijke ruimtes van Thuisester, meerjarenplanning van het JOR en onze vragen over de omgevingsvisie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.