02 februari 2021

Bijdrage fractie Zonnepark A59

Voorzitter,

Wat hadden we graag een van harte positieve bijdrage gehouden over het voorgenomen zonnepark aan de A59. We staan niet te springen. Onze randvoorwaarden hebben we keer op keer aangegeven. Vooral dubbelgebruik van de grond vinden we een groot issue. We missen dat in het huidige voorstel. In feite eist de provincie dubbelgebruik van ons. Zonneweides, zoals dit voorstel er één is, staan op de allerlaatste plaats van de zonneladder.

Dit voorstel schuurt aan het CDA-uitgangspunt van goed rentmeesterschap. Want rentmeesters zijn duurzaam, maar ook zuinig op wat ze hebben. We willen onze leefwereld zo goed mogelijk, het liefst zelfs beter dan hij was, doorgeven aan een nieuwe generatie, aan onze kinderen. De vraag of je met dit project daaraan bijdraagt is ingewikkeld. We moeten iets, dat is duidelijk, daar lopen we niet voor weg. Maar iets moeten, mag nooit leiden tot een onzorgvuldig besluit. Het voorstel kan beter én moet wat het CDA betreft beter. We dienen dan ook samen met de VVD en GemeenteBelangen een amendement in. Ik zal ingaan op onze motivatie hiertoe.

Zorgvuldig ruimtegebruik

We hebben veel tijd aan het vergaren van extra informatie besteed en daar komen mooie kansen uit. Oosterhoutse ondernemingen hebben meer dan 30 hectare buitenopslag. Dat is nog exclusief braakliggende grond. Disneyland Parijs overdekt op dit moment hun parkeerplaats van 17 hectare met een robuuste, mooie structuur met zonnepanelen. We verwachten van het college dat er in de toekomst alles aan wordt gedaan om dit soort locaties te gaan gebruiken. Dat betekent dubbelgebruik, zorgvuldig ruimtegebruik én een extra verdienmodel voor de betreffende bedrijven. Win-win-win zou ik zeggen.

Ruimte voor innovatie

We begrijpen dat de rijksoverheid op dit moment alleen zonneparken en windparken toestaat. Maar er zit meer energie in de zon dan PV-panelen weten te winnen. Ruim een jaar geleden maakte ik kennis met PVT-panelen. Dat betekent het bekende PV met de extra letter T voor thermische energie. Afgelopen week sprak ik met een toonaangevend bedrijf in deze branche. Zij hebben een systeem dat gemiddeld over een jaar 5,6 KWH warmte opwekt per KWH elektriciteit. Dat verbetert het rendement van een dergelijk park enorm. Het is nog niet toegepast op deze schaal, maar de leverancier geeft aan dat ze graag mee waren genomen in deze ontwikkeling. Voor een ambitieuze portefeuillehouder als de onze moet dit als muziek in de oren klinken. Wij pleiten daarom voor een pilot.

Participatie

Draagvlak,voorzitter, is ook niet onbelangrijk. Een gedeelte van de bewoners van Dommelbergen geeft aan zich overvallen te voelen. We gaan er nog te vaak vanuit dat iedereen alle stukken leest die wij ook lezen. Dat elke Oosterhouter de toekomstvisie uit zijn hoofd kent en het er ook automatisch mee eens is. We vragen ons af of dat niet anders kan nu we meer met ‘buiten’ willen werken.

Participatie is niet alleen deelnemen in het proces, maar juist ook in de uitvoering. Daar is bij dit voorstel nog een wereld te winnen. We beseffen dat dit afhankelijk is van wat de burger daadwerkelijk wil, maar ook als die weinig wil of weinig beeld heeft van wat hij wil kan er wat van een commerciële initiatiefnemer worden gevraagd. Zeker als de commerciële initiatiefnemer een dergelijk grote impact op onze leefomgeving maakt. We leveren, voor uiteindelijk een beperkt deel van onze energiebehoefte, wel erg veel landschap in. Vooral omdat de initiatiefnemer en het college lijken te kiezen voor een makkelijke oplossing, namelijk de tussen aanhalingstekens 'vrije polder' in. Ik bedenk dat overigens niet zelf, dat dat geen beste oplossing is. Iedere zonneladder in Nederland is het daarmee eens. Daar mag dus best wat tegenover staan. Doe daarom meer voor de samenleving. En ja dat betekent misschien wat minder doen voor de aandeelhouder.

Ontbrekende verklaring Enexis

Naast het amendement zijn er nog wat zaken die aandacht verdienen. In de ruimtelijke onderbouwing ontbreekt een stuk van Enexis. Er worden geen problemen met het net voorzien. Nee, die hoeven ook niet voorzien te worden. Die zijn er namelijk al. Het elektriciteitsnet is al vol. Weststad staat al op ‘geel’ op de kaartjes van Enexis. Dat betekent dat niet alle zon-op-dak-projecten kunnen worden uitgevoerd. De Oranjepolder op zichzelf staat op wit, wat betekent dat alle initiatieven daar wél uitgevoerd kunnen worden. Maar dan komt er een tegenstrijdigheid. Navraag leert dat straks in de praktijk zowel Weststad als het zonnepark op hetzelfde station zijn aangesloten. Daarmee is er een reële kans dat het zonnepark A59 wel degelijk toekomstige zon-op-dak-projecten hindert. Zonder deze verklaring van Enexis is de definitieve VVGB niet te beoordelen. Provinciale Staten eist dit stuk overigens ook in haar motie. De initiatiefnemer is er in de ruimtelijke onderbouwing ook duidelijk over. Het stuk ontbreekt maar wordt binnenkort verwacht. Het CDA wil dit stuk zien voordat we definitief beslissen.

Goede Ruimtelijke Ordening

Daarnaast speelt er nog iets anders. Op de website over het EnergieparkA59 is een Excel-sheet te vinden waarin verschillende locaties worden beoordeeld. Vanuit Ruimtelijke Ordening wordt daarin aangegeven dat het EnergieparkA59 begrensd zou moeten worden aan de Hillenweg en niet tot aan het Kromgat zou moeten lopen. We horen graag hoe het college dit advies rijmt met het huidige voorstel.

Uiteindelijk moeten wij als raad, alle 31, deze VVGB-aanvraag beoordelen op goede ruimtelijke ordening en zorgvuldig ruimtegebruik. Met de opdrachten uit het amendement en onze eerste termijn geven we duidelijk aan wat we verwachten en wat we nodig hebben om dit definitieve oordeel te kunnen vellen. We gaan ervan uit dat het college en de initiatiefnemer deze opgaven verder invulling geven en stemmen op die uitdrukkelijke voorwaarde nu in met deze processtap.

Tot zover voorzitter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concept-raadsbesluit 26 januari 2021

De raad besluit:

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a, sub 3 van die wet, ten behoeve van de realisatie en in gebruik name van het zonnepark te Oranjepolder;

2. Het college op te dragen, in aanloop naar de definitieve verklaring van geen bedenkingen zonnepark A59, de volgende onderwerpen op voor de raad inzichtelijke wijze verder in te vullen en zo veel mogelijk mee te nemen in de verdere besluitvorming:

a. de mogelijkheden voor sociale participatie sterk te verhogen (zoals financiële participatie en hogere afdracht aan het duurzaamheidsfonds);

b. de mogelijkheden voor dubbelgebruik;

c. ruimte voor toepassing innovatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.