21 december 2018

Artikel 41 vragen over de beëindiging van activiteiten voor ouderen door ONS Welzijn

In Oss wordt al decennia lang een programma aangeboden aan de oudere inwoners ter bevordering van het gezond ouder worden. In het aangeboden programma “Meer bewegen voor ouderen” (MBvO) worden oudere inwoners geactiveerd met dans, sport en zwemmen. Behalve voor de lichamelijke beweging is het voor het ontmoeten en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen belangrijk om dit soort programma’s te blijven aanbieden. Naast het MBvO programma bestond de ondersteuning voor onze oudere inwoners uit het aanbieden van een alarmeringsysteem en een maaltijdvoorziening. Bij al deze activiteiten waren en zijn veel betrokken activiteitenbegeleiders aan het werk. Een belangrijk deel van het werk is nog altijd afhankelijk van vrijwilligers.

Voorheen werd het ouderenwerk in Oss gecoördineerd door het RIGOM. Onder druk van bezuinigingen is het RIGOM samengevoegd met Vivaan wat later is opgegaan in een grote regionale organisatie ONS Welzijn. De reden voor de samenvoegingen was altijd het verminderen van de overhead kosten om daarmee een besparing op de administratieve lasten te bewerkstelligen. Nooit is er gesproken over het afstoten van het programma. Nooit is er in de gemeenteraad gesproken over het stoppen met het MBvO programma. Nooit is er een beslissing door de gemeenteraad genomen om het oude RIGOM pakket in welke vorm dan ook aan te passen.

De afgelopen jaren/maanden zijn wij geconfronteerd met verontrustende maatregelen vanuit ONS Welzijn. De organisatie van de maaltijdvoorziening, voorheen via “Tafeltje Dekje” is aangepast. De vrijwilligers die de maaltijden bezorgden werken nu, nog steeds onbetaald, voor een commercieel bedrijf. Vele vrijwilligers voelen daar niets voor en haken af. Het zwemmen voor ouderen wordt afgestoten. De alarmering in aanleunwoningen is ondergebracht bij een andere organisatie, tot ontevredenheid van de bewoners en zonder medeweten van de gemeentelijke organisatie. Onlangs hoorden we dat ONS Welzijn het hele MBvO programma wordt afgestoten. De reden voor het beëindigen van deze activiteiten door ONS Welzijn blijkt de herdefiniëring van de kerntaken te zijn. Zij stoppen met de organisatie van de activiteiten en ondersteunen alleen nog initiatieven vanuit de samenleving.

Volgens de directie van ONS Welzijn worden zij niet betaald door de gemeente om de bestaande activiteiten te organiseren. Zij ontvangen een lumpsum bedrag waarin de financiële bijdragen voor de verschillende activiteiten niet meer zijn geoormerkt. De activiteitenbegeleiders hebben een week voor de kerstvakantie te horen gekregen dat het MBvO programma niet meer tot de kerntaken van ONS Welzijn behoort. De begeleiders moeten het programma zelf gaan financieren en organiseren. Alle kosten voor zaalhuur, organisatie, leskrachten moeten nu door de ouderen zelf geregeld gaan worden. Ervaringen uit het verleden leren dat dit niet werkt. Dat was dertig jaar geleden dé reden om het RIGOM in het leven te roepen.

Deze maatregel van ONS Welzijn komt voor velen onverwacht, maar blijkt al lang te zijn voorbereid. Medewerkers van ONS Welzijn mogen al een paar jaar niet meer actief deelnemers werven voor de verschillende MBvO activiteiten. Daarmee wordt je eigen ondergang gecreëerd. Er is door ONS Welzijn bewust gekozen voor een sterfhuisconstructie.

Wij vinden het hele verloop van deze gebeurtenissen zeer verontrustend. De activiteiten die destijds door het RIGOM werden georganiseerd zijn formeel nooit afgestoten. Wij zijn van mening dat de gemeenteraad primair het verantwoordelijke orgaan is om al dan niet te besluiten over het beëindigen van activiteiten waarmee onze oudere inwoners gezonder ouder kunnen worden en waarmee we eenzaamheid binnen deze groep kunnen bestrijden. Wij zijn van mening dat we als gemeente aan een welzijnsorganisatie subsidie verstrekken om deze activiteiten te organiseren en uit te voeren. Wij zijn van mening dat wij als opdrachtgever de kernwaarden van de opdrachtnemer mede definiëren.

Naar aanleiding van het hierboven geschrevene willen de fracties van SP en CDA de volgende vragen stellen aan de wethouder:

1. Was u op de hoogte dat het programma “Meer Bewegen voor Ouderen” door ONS Welzijn zou worden beëindigd?

2. Bent u het met ons eens dat de activiteiten voor het gezond ouder worden en het bestrijden van eenzaamheid onder onze oudere inwoners, zoals dat destijds door het RIGOM succesvol is opgebouwd, niet zomaar mogen stoppen?

3. Gaat u als verantwoordelijk wethouder de hierboven geschetste ontwikkelingen voorleggen aan de raad?

4. Zo ja, bent u bereid om de raad besluit voor te leggen waarmee de activiteiten voor ouderen te waarborgen, desnoods zonder ONS Welzijn?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.