02 november 2019

Begroting: Zorg en Welzijn, Werk, Inkomen en Onderwijs, Ontmoeten, Sport en Cultuur

Raadslid Gerti van Valkenburg voerde het woord tijdens de begroting over de drie programma´s die vallen binnen de adviescommissie sociaal-bestuurlijk. Haar volledige bijdrage kunt u hier terug lezen.

Zorg en Welzijn

In de programmabegroting wordt op meerdere plekken aangegeven dat er meer en beter integraal samengewerkt moet en gaat worden. Dat vindt het CDA, zoals al vaker aangegeven, een goede zaak. Een voorbeeld daarvan zien we terug in het voornemen om dagbesteding en andere vormen van ondersteuning plaats te laten vinden in buurt- en wijkcentra, waar ook al initiatieven op het vlak van laagdrempelig ontmoeten plaatsvinden. En waarom mensen in relatief dure zorgvoorzieningen van de WMO plaatsen als eenzelfde effect bereikt kan worden met een simpel kopje koffie, zoals bijvoorbeeld in Macharen? Dat is wat ons betreft gewoon realistisch en nuchter inhoud geven aan sociale activering. In dat licht vragen wij bijzondere aandacht voor het thema eenzaamheid. Het tegengaan van eenzaamheid en terugdringen van de steeds verdergaande individualisering is een taak die we als gemeenschap met elkaar op zouden moeten pakken, waarbij de gemeente een faciliterende rol moet spelen.

En waarom mensen in relatief dure zorgvoorzieningen van de WMO plaatsen als eenzelfde effect bereikt kan worden met een simpel kopje koffie

Voor dat laagdrempelig ontmoeten heb je natuurlijk wel een plek in de buurt nodig, investeren hierin blijft noodzakelijk en onderwerp van gesprek. In deze discussie zou wat het CDA betreft ook wat nadrukkelijker gekeken moeten worden naar het maatschappelijk rendement. In verband hiermee merken wij ook op enigszins verbaasd te zijn dat de programmabegroting reeds uitgaat van de verhuizing van het Huis van de Wijk naar de nieuwe Iemhof, terwijl er toch eerst een evaluatie van het Huis van de Wijk zou plaatsvinden. Wij horen graag van de wethouder hoe dat zit?Het CDA kijkt uit naar de door de wethouder toegezegde beleidsnotitie over laagdrempelig ontmoeten en horen graag wanneer wij deze tegemoet kunnen zien?Voor wat betreft Jeugdhulp delen wij de zorg voor wat betreft de continuïteit van zorg in het spanningsveld van het beheersbaar houden en zo mogelijk terugdringen van kosten. Grip op het gebruik van jeugdhulp is van essentieel belang, het CDA vindt het dan ook enigszins schokkend te moeten constateren op basis van eerder gestelde technische vragen dat het zicht op de toegang en het gebruik van jeugdhulp zo weinig specifiek is en daardoor weinig bestuurbaar lijkt. Veel verder dan een uitsplitsing naar jeugdhulp zonder verblijf en jeugdhulp met verblijf komt het niet. Al wordt dit laatste dan nog wel onderverdeeld naar verblijf licht en verblijf zwaar, dat dan weer wel. Ook het zicht op de effectiviteit van de geboden hulp ontbreekt naar ons gevoel, wat draagt de geboden hulp concreet bij aan de oplossing van het probleem? Wij vragen ons dan ook af voorzitter aan welke knoppen wij als raad eigenlijk nog kunnen draaien? En horen hier graag nog wat meer over van de wethouder en zijn ook benieuwd naar de mening van andere partijen hierover.Zowel bij de WMO als bij de Jeugdhulp blijven wij ons afvragen of de keuzevrijheid voor de zorgaanbieder niet wat te ver is doorgeschoten met als gevolg dat er een hele wirwar aan zorgaanbieders is. Het is voor ons maar de vraag of dit daadwerkelijk leidt tot een breder aanbod en hogere kwaliteit. Bovendien vraagt het ook meer inzet van de administratieve/ambtelijke organisatie om onder andere de kwaliteit te kunnen volgen en bewaken.Het CDA heeft eerder een motie ingediend voor het onderhoud van een dekkend netwerk van AED’s binnen de gemeente Oss en wij zijn blij met de structurele borging hiervan in de begroting.Het CDA vindt het positief te lezen dat de ondersteuning aan mantelzorgers op de agenda staat en breder bekend wordt gemaakt. Mantelzorg is voor het CDA een belangrijk thema, wij horen graag van de wethouder welk resultaat hij precies wil bereiken met deze extra aandacht, wanneer is hij tevreden over de beschreven ondersteuning?

Werk en inkomen

Het CDA waardeert de integrale aanpak van armoe en schulden, wij vragen wel nog meer aandacht voor de positie van de werkende armen. Wij horen graag van de wethouder wat er op dit vlak nog nodig is of wordt ontwikkeld.

Als CDA staan we voor leefbaarheid in alle kernen, een basisschool is essentieel om die leefbaarheid en betrokkenheid te behouden.

Het terugdringen van laaggeletterdheid is wat ons betreft prioriteit, aangezien laaggeletterdheid kan leiden tot sociale uitsluiting. Het CDA pleit immers voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt.Het besluit om 1,5 miljoen vrijval op de exploitatie van hooghuis Ravenstein te boeken zijn wij blij mee, omdat daarmee de weg vrijgemaakt wordt voor woningbouw.De verwachte krimp van leerlingen op basisscholen geeft zorgen in de kleine kernen. Als CDA staan we voor leefbaarheid in alle kernen, een basisschool is essentieel om die leefbaarheid en betrokkenheid te behouden. De verwachte krimp van soms wel 20% in kernen als Lithoijen en Haren zijn voor nu onvermijdelijk . Kan de wethouder ons aangeven wat zijn visie is omtrent het faciliteren van kleine scholen in kleine kernen?

Ontmoeten, sport en cultuur

Het CDA is tevreden over de voorziening voor Wijkpunt de Hille, de beleidsvisie laagdrempelig ontmoeten, NOK en de voorbereiding voor het nieuwe Golfbad. Dit geldt ook voor de herbestemming van het Raadhuis Ravenstein, mooi dat dit in samenwerking met lokale ondernemers en inwoners wordt vormgegeven.

Er zijn wel indicaties van tijd afgegeven, maar voor de scherpte stellen wij toch nog de volgende 3 vragen aan de wethouder:

  • wanneer kunnen wij het nieuwe subsidiebeleid tegemoet zien?
  • Wanneer kunnen wij het nieuwe evenementenbeleid tegemoet zien?
  • Wanneer kunnen wij de beleidsvisie laagdrempelig ontmoeten tegemoet zien?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.