21 juli 2022

Bespreking kaderbrief en het bijbehorende coalitieakkoord “Samen duurzaam vooruit”

Vanavond is de kaderbrief en het bijbehorende coalitieakkoord “Samen duurzaam vooruit” besproken en vastgesteld door de raad. Deze kaderbrief dient als voorbereiding op de programmabegroting, die komend najaar wordt gepresenteerd. CDA Oss is, als coalitiepartner, trots op de plannen die in de kaderbrief en het coalitieakkoord opgenomen staan en zijn dan ook blij met het vertrouwen wat vanavond door de raad is uitgesproken hiervoor. Onderstaand onze bijdrage van vanavond.

"Voor ons ligt de kaderbrief en het bijbehorende coalitieakkoord 'Samen duurzaam vooruit'. Samen duurzaam vooruit, een routekaart voor de komende 4 jaar, waarmee wij als coalitie een richting aangeven maar ook nadrukkelijk de hele raad in positie willen brengen. Dualisme is voor het CDA hierbij vanzelfsprekend.

We zetten niet alleen in op de verbinding tussen college en raad, maar zeker ook op de verbinding tussen raad en inwoners. Als CDA vinden we het belangrijk dat initiatieven van inwoners vanuit een positieve grondhouding bekeken worden. Het goed vormgeven van burgerparticipatie zal deze periode meer dan eens aan de orde komen.

In de gesprekken met de organisatie kwam al snel naar boven wat er de afgelopen jaren al in de steigers is gezet. Grote projecten als Oss-West, stadscentrum of de Raadhuislaanplannen. Maar ook woningbouwplannen in Ravenstein en Geffen of ontmoeten in kern of wijk. Het is dan ook niet vreemd dat dit akkoord op veel punten een continuering van voorgaande bestuursperiode uitstraalt.  Wat ons betreft een compliment aan voorgaand college.

Vooruitkijkend zien we dat er waarschijnlijk een bewogen periode aankomt. De menselijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne zullen we ook in Oss merken. Vluchtelingen die nu al komen uit Oekraïne, maar ook van elders uit de wereld, zullen een wissel trekken op ons armoedebeleid en onze huisvesting. Daar zullen we een tandje bij moeten zetten en onze verantwoordelijkheid moeten nemen, zonder draagkracht van omwonenden uit het oog te verliezen.

Door de stijgende voedsel- en energieprijzen zullen ook steeds meer Ossenaren moeite krijgen met de eindjes aan elkaar knopen. Daarom zullen we proberen meer mensen in een eerder stadium te bereiken om zo armoede tegen te gaan. Qua woningproductie behouden we de ingezette versnelling en willen we meer ruimte creëren voor nieuwe woonvormen en flexwonen. Het CDA gaat er voor dat onze inwoners in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dus naast snelheid maken met grote projecten, ook bouwen in de kleinere kernen. En tegelijk inzetten op een duurzamer woningenbestand.

Waar in de vorige periode het veel is gegaan over het verduurzamen van vastgoed en het opwekken van duurzame energie verschuift nu meer aandacht naar klimaatadaptatie. Als Oss geven we het goede voorbeeld door niet weg te lopen voor de RES en pakken we de handschoen op, echter daarmee zullen we nog steeds de gevolgen van extreme weersomstandigheden ervaren. Door hier op te anticiperen kunnen we de gevolgen en overlast zo veel mogelijk beperken.

Voor ons is een 100.000 plus gemeente geen doel. We vinden dat een goed werkende ambtelijke organisatie en een goede service naar onze inwoners niet afhankelijk moet zijn van het inwoneraantal. Als CDA vinden wij het goed dat dit erkend wordt in dit akkoord, de grote maatschappelijke opgaven vragen om een ambtelijke organisatie die kwantitatief en kwalitatief daarvoor voldoende is toegerust. 

De omvang en positie van Oss rechtvaardigt ook dat we meer naar buiten kijken en daarom is extra aandacht voor het lobbywerk van ons bestuur noodzakelijk. Hierdoor willen we meer subsidies binnen halen en eerder aan tafel zitten om de grote vraagstukken op te lossen, zoals woningbouw of mobiliteit. Mobiliteit blijft ook intern onder de aandacht en met verschillende scenario’s willen we de ontsluiting van Oss vooruit helpen. En zetten we meer in op schoon vervoer.

Als CDA blijven we ons inzetten voor laagdrempelig ontmoeten en ruimte om in ieders woonomgeving te kunnen ontspannen of recreëren. Want het belang van er even uit gaan of een kopje koffie drinken samen, gemeenschappen bouwen zoals het CDA dat noemt, is door de pandemie extra onder de aandacht komen te staan. Door ook maatschappelijke waarden mee te nemen, komt het belang van bijvoorbeeld een dorps- of wijkhuizen beter voor het voetlicht. Omdat de verschillende verenigingen en vrijwilligers natuurlijk van onschatbare waarde zijn, willen we ze als gemeente meer ondersteunen.

Naast ontspannen, wordt er ook hard gewerkt in Oss. Als CDA zijn we blij te zien dat we ondernemers de ruimte bieden om te innoveren en te ontwikkelen. In ons buitengebied richten we ons op de ondernemer die door wil, de industrieterreinen willen we herstructureren waar mogelijk en het stadscentrum wordt nog bruisender.

Naast nieuwe panden hebben we ook mooie oude panden. Als CDA vinden we dat dit prominenter in het akkoord had kunnen staan. Hoewel we vaak geen eigenaar zijn, zijn vele panden toch onderdeel van onze geschiedenis en identiteit.

Die identiteit zit vaak ook in kleine dingen, zoals een sportclub of samen carnaval of een buurtfeest vieren. Het CDA is tevreden met de extra aandacht hiervoor. Want, zoals al gezegd, een huis in een gezellige, veilige buurt die ook omkijkt naar elkaar. Dat is gemeenschappen bouwen!"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.