Fractievoorzitter Mari van Kilsdonk sprak tijdens de eerste termijn onze visie als CDA Oss uit over de begroting. Hieronder kunt u zijn bijdrage terug lezen. 

 

Voorzitter,

Bij het lezen van de begroting stelde ik mijzelf de vraag: Zijn de inwoners van Oss tevreden met deze begroting voor 2019? Want ja, als CDA zetten wij de inwoner centraal. Niet verschillende individuele groepen van inwoners maar de hele Osse gemeenschap. Hoe makkelijk het soms ook mag lijken om je te profileren op de uitersten, we weten we dat we meestal ergens in het midden gaan uitkomen

Voorzitter naar aanleiding van een krantenartikel heb ik ,vooral leuke, reacties gehad op de uitspraak “Mijn hart zit links maar mijn portemonnee zit rechts”. Zo zitten wij in de wedstrijd. We horen te zorgen voor elkaar maar het moet wel betaalbaar blijven. Wij willen als CDA geen hypotheek op de toekomst leggen. Wij hebben altijd gepleit voor een zorgzaam Oss beleid waar een degelijk financieel kader onder ligt. Ben ik als CDA Oss dus tevreden met deze begroting? Straalt deze begroting uit wat wij tijdens de coalitieonderhandelingen als CDA Oss voor ogen hadden? Is dit kansen zien, kansen pakken? Voorzitter, ja!. We hebben in de onderhandelingen voor het coalitieakkoord keuzes moeten maken en een ambitie uitgesproken. Een ambitie voor het Sociaal Domein, een ambitie voor het Stadscentrum Oss, een ambitie voor Wonen zowel in de stad als in de dorpen, een ambitie op Duurzaamheid, Leefbaarheid en ons Erfgoed. En tot slot een doelstelling om als gemeente de basistaken gewoon goed uit te voeren.

De coalitieonderhandelingen hebben als een behandeling van een kadernota voor deze begroting gewerkt hebben en zoals ik bij de presentatie van het coalitieakkoord al zei zie ik veel thema’s terug waar wij ons hard voor hebben gemaakt. Ik realiseer me dat de oppositie het debat rond de Kadernota niet heeft gehad en dat maakt de context van deze begroting bijzonder.

 

Voorzitter, wij zien een begroting met flinke maar realistische ambities op wonen en duurzaamheid maar ook uitdagingen in het sociaal domein die opgepakt worden. In de commissie zijn wij diep ingegaan op alle aspecten van deze begroting. Voor vandaag wil ik onderwerpen eruit lichten.

In het sociaal domein zien wij dat er ruimte is voor nieuw beleid zoals de praktijkondersteuners huisartsen en de aanpak Schadewijk. Maar we hebben ook al veel goed beleid; in Oss is er ondersteuning voor armoede, mantelzorgers, gezondheid, opvoeding, eenzaamheid en nog veel meer. Waar wij wel graag aandacht voor willen vragen is de bekendheid met de regelingen. Het blijkt een grote uitdaging om deze inwoners te vinden en ook een hulpvraag te krijgen. Om er drie groepen even uit te lichten: steeds vaker hoor en lees je dat mantelzorgers overbelast raken met alle gevolgen van dien. Het CDA pleit dan ook voor meer aandacht en ondersteuning voor deze groep; als de bestaande regelingen en middelen al breder bekend zouden zijn, zouden we al veel winnen.

Ook voor mensen die minder te besteden hebben is er in Oss aandacht. Maar het CDA hoort dat er nog een grote groep mensen is die wel werken maar door verschillende redenen moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Het CDA vraagt aandacht voor deze inwoners. Een deel van die groep zit bij de IBN. Wil de wethouder toezeggen om in gesprek te gaan met de IBN om ervoor te zorgen dat de onze regelingen goed bekend zijn bij hun Osse werknemers?

 

Het woord eenzaamheid staat eenzaam in de programmabegroting. Het CDA beseft terdege dat het bereiken van deze groep mensen een heel moeilijke klus is. Initiatieven als ‘het huis van de wijk’ of ‘onder de pannen’ zijn hiervoor belangrijke initiatieven. Het is goed te zien dat het college ook de burgerinitiatieven en netwerken wil versterken en ondersteunen.

Voorzitter, om over burgerinitiatieven te spreken, het CDA heeft waardering voor het werk dat verricht is om de lastenverhoging zo laag mogelijk te houden en toch ambities en versterking te realiseren. Dit heeft logischerwijs tot gevolg dat er ook keuzes gemaakt moeten worden. Een daarvan was het besluit om het AED plan op een lager pitje te zetten. Het CDA begrijpt het onderhoud van AED’s in de publiek ruimte geen wettelijke taak is. Maar omdat het plan een mooi samenspel is tussen inwoners, vrijwilligers en de gemeente en omdat een dekkend netwerk van AED’s in de gemeente letterlijk levensreddend kan zijn, vinden wij toch dat er een rol is voor ons als gemeente. Daarom dienen wij samen met VDG, VVD, Beter Oss, D66, PvdA en de SP het volgende amendement in: Amendement uitvoering veilig hart Oss.

 

Zoals ik eerder al zei, grote ambities; het college gaat in gesprek met de verschillende kern, dorps en wijkraden om samen met hen een woningbouwplan te maken. Wij vragen de wethouder om dit snel op te pakken op de plekken waar dit nog niet gebeurd is. Een goede demografische opbouw van wijk of kern komt de leefbaarheid te goede. Goed om te zien dat hier capaciteit voor gerealiseerd wordt zodat er ook sneller een vergunning afgegeven kan worden.

Ook de duurzaamheidsambitie is groot. De tijd van lampen vervangen door ledlampen ligt achter ons. Als we echt aan de slag willen met de energieopgave en afval zullen er flinke maar zorgvuldige keuzes gemaakt moeten worden. Maar als je het hebt over en Oss dat je door wilt geven dan zijn dit ook keuzes die er toe doen.  

 

Ook de stad is in ontwikkeling. Het gaat niet vanzelf maar er worden steeds stappen gezet met het stadshart. Het fonds voor het stadshart wordt gevuld, planontwikkeling komt er aan. Hoewel het niet vanzelf gaat blijft de planning ongewijzigd en is er in 2022 een nieuw stadscentrum. Wij zijn benieuwd naar het onderzoek van de Lievekamp. Het CDA heeft vaker gezegd dat er een wisselwerking is tussen het nieuwe stadscentrum en de Lievekamp. We kunnen ons niet richten op het een ten koste van het ander; ze horen beiden bij een bruisende stad. Dat Oss bruist is een feit. Er zijn veel evenementen die goed bezocht worden. Onze complimenten. We hebben dit jaar kunnen ervaren dat het niet altijd zonder overlast gaat. Er zal een goede balans moeten blijven tussen het woongenot van de inwoners en evenementen in de stad.

Voorzitter de stad is echter meer dan alleen het centrum. Ook mobiliteit vraagt onze aandacht. We hebben het al vaker gehad over de singel 40-45. In de commissievergadering hebben wij aangegeven dat we als CDA graag zien dat de verkeerslichten vervangen worden door slimme verkeerslichten. Nu staat er in de begroting een structureel hoger budget voor verkeersregelinstallaties. Wil de wethouder kijken of het plaatsen van slimme verkeerslichten een positief effect heeft op de doorstroming?

 

Naast de stad hebben wij ook een prachtig buitengebied  met kernen, water, bos en polder. Daar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Wij zien steeds meer initiatieven ontstaan om toeristisch Oss op de kaart te zetten. Zelfs een heuse annexatie van de gemeente! Wij vragen de wethouder om deze initiatieven te bundelen zodat er meer samenwerking komt.

 

Zoals in ons verkiezingsprogramma aangegeven staat het CDA Oss voor leefbaarheid en vitaliteit. CDA Oss is van mening dat sfeer en kwaliteit daarbij een rol speelt. Natuur & Groen draagt bij aan de vrijetijdsbeleving en moet dus verder ontwikkeld kunnen worden,.

Belangrijk daarbij is het volgens CDA Oss wel zo dat vrije recreatie en actief gebruik van natuur en groen zonder deze tekort te doen voorop staat.

Oss heeft wat dat betreft veel te bieden, niet alleen de Maashorst maar ook het Maasgebied zelf. Dit is afwijkend van de andere (gemeentelijke) partners binnen de Maashorst. Dit houdt ook in dat het budget van Oss bestemd voor Recreatie & Toerisme en natuurbehoud een andere verdeling kent.

Daarbij komt dat De Maashorst zelf voor een nieuwe fase staat, die van ontwikkeling naar beheer. Landschappen van Allure zal begin 2019 zijn afgerond en er wordt gewerkt aan een nieuwe governance. Hierbij willen we niet alleen onze wethouder een zijn rol in het Bestuurlijk Regie Team van de Maashorst ondersteunen maar ook een duidelijk boodschap vanuit de raad meegeven. Om deze reden dienen wij deze motie samen met onze coalitiepartners in: motie van visie op de Maashorst.

 

Het MKB is de motor van onze Osse economie en het CDA is blij te zien dat de werkgelegenheid in onze stad toeneemt met 1,5%. Maar in vergelijking met heel Brabant met een groei van 2,4% is er nog ruimte om een stap extra te zetten. Wij zien dat we als gemeente zeker volop in gesprek zijn met de grote MKB ondernemers en dat ook centrumondernemers goed op de agenda staan. We zien weloverwogen keuzes als het gaat om bijvoorbeeld gronduitgifte en fraaie plannen met de Kracht van Oss. In de commissie hebben we het al een paar keer benoemd, want bij ons bestaat toch het gevoel dat er nog meer in zit voor het Kleinbedrijf. Wij vragen het college vragen daarom met initiatieven te komen voor het kleinbedrijf, zeg maar het Kleinbedrijf niet te vergeten. Het zijn die ondernemers die geen tijd hebben voor bijeenkomsten en die geen eigen staf hebben. Het zijn de ondernemers die veel zelf doen van administratie tot HR maar die in Oss wel veel mensen aan het werk hebben. 18.000 mensen hebben in Oss een baan bij een bedrijf tot 50 medewerkers. Als CDA vinden wij dat deze groep een waardevolle bijdrage levert aan de economische activiteit en wij zien graag extra aandacht voor deze ondernemers.

Voorzitter, ik sluit af. Er ligt voor ons een evenwichtige begroting waarin de plannen voor de komende jaren staan geschetst. Deze zijn niet gering maar wel realistisch.  Wij kijk en met vertrouwen vooruit voor. Voor nu en later.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.