12 juli 2019

Terugblik op de Kadernota

Het zomerreces is van start gegaan. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op de kadernota die vorige week op de agenda stond. Als CDA Oss kijken we terug op een constructieve vergadering, waarin partijen tot compromissen kwamen en de inhoud leidend bleef. De kers op de taart was een unanieme acceptatie van de kadernota; geen enkele partij stemde tegen.

Als CDA Oss hebben we een duidelijk geluid kunnen geven aan de zaken die volgens ons extra aandacht verdienden, zoals bijvoorbeeld de motie rondom NOK en de slimme verkeerslichten aan de Singel 40-45. Hieronder kunt u de volledige bijdrage van fractievoorzitter Mari van Kilsdonk terug lezen uit de eerste termijn, waarin staat verduidelijkt waar wij als CDA Oss de nadruk op willen leggen.

"Voor ons ligt de kadernota. Het moment waarop we richting geven aan onze ambities en wensen richting de begroting. In een oplevende economie en een coalitieakkoord met ambitieuze doelstellingen met leefbaarheid, stadcentrum en duurzame energie, is er genoeg te doen de komende jaren. Het is goed te zien dat dit college voortvarend te werk gaat als het gaat om het binnenhalen van bedrijven. Het aantal banen groeit in Oss. Het is ons gelukt om zorg dichtbij de mensen te organiseren, de windmolens of Elzenburg - de Geer gaan er komen. De gemeentelijke Lasten zitten nog steeds onder het landelijke gemiddelde. Dit met de opmerking in de aanbiedingsbrief dat we met de exploitatieoverschotten en de goede reserves een stevig fundament hebben geeft ons vertrouwen richting toekomst. De realiteit blijkt toch weerbarstiger Met een terugtrekkende landelijke overheid die wel zorgtaken overhevelt maar geen budget, moeilijk misschien zelfs onhaalbare doelen mbt afval en energie, woningbouwplannen die maar niet los komen waardoor sommige wijken al jaren wachten op hun gedroomde uitbreiding voor de leefbaarheid, een buitengebied dat door een overmaat van regelzucht steeds verder leeg komt te staan, de mondige burger die die zich steeds meer laat horen. Zoals de discussie over de RES laat zien is zelfs de lokale democratie aan verandering onderhevig. Mankracht, kennis en middelen moeten realistisch aansluiten bij alle taken. En dan hebben we bij de bespreking van de jaarstukken ook gehoord dat er een nieuwe bezuinigingstaakstelling aan komt. Dit zijn geen kleine uitdagingen die we de komende jaren als CDA en als raad aan gaan.

Als CDA zullen we deze uitdagingen aangaan vanuit onze kernwaarden:

1 gerechtigheid

2 Solidariteit

3 volhoudbaarheid

4 gespreide verantwoordelijkheid.

We beseffen dat er keuzes gemaakt moeten worden voor de komende jaren en dat we ook dingen niet gaan doen. Maar dat doel hoeft niet alleen met meer efficiency en grotere organisaties en grote verenigingen of grote bouwprojecten gehaald te worden. Als CDA vinden we dat wijken en kernen hun eigenheid moeten kunnen behouden. Oss heeft 23 mooie parels maar de verscheidenheid en de samenhang maken het een mooie ketting. Hierin hebben onze inwoners ook een taak. Zorgen en omkijken naar elkaar. Samen de schouders eronder zetten , alleen naar de gemeente wijzen  gaat niet meer lukken. We zien gelukkig dat die handschoen al op veel plaatsen opgepakt wordt in onze gemeente. We willen de komende jaren ook blijven inzetten voor de volgende generatie. Waterveiligheid, de besparingsagenda maar ook zorgen voor voldoende werk en passende scholing. En om extra te benoemen een veilige omgeving om te leven en op te groeien. Ondermijning en drugs worden een steeds groter probleem in Oss. We steunen de portefeuillehouder in de stappen die gezet worden maar vragen ook nadrukkelijk om ons als raad tijdig te betrekken mochten er extra stappen nodig zijn.

Op de zorg van het CDA over de inkoop van zorg, via de zogenaamde open house methode heeft de wethouder aangegeven dat met deze methode meer maatwerk mogelijk is en dat er aan de voorkant kwaliteitseisen gesteld worden. Maatwerk is goed, maar het zal toch niet zo zijn dat er in de jeugdhulp net als de WMO straks 200 aanbieders in de regio actief zijn? Ten aanzien van de kwaliteitseisen vooraf zien wij graag een nadere uitwerking hiervan, dat mag ook op een ander moment of schriftelijk. Wij gaan er daarbij vanuit dat de genoemde punten over effectiviteit behandelwijze en professionaliteit aanbieders hiervan onderdeel zijn.

Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder om aandacht te besteden aan de groep “werkende armen”, en het onderzoek naar de mogelijkheid de AZOSS open te stellen voor mensen die net boven de minimagrens zitten.

In de commissie horen we dat er meerdere partijen ons betoog om het MKB een warm hart toe te dragen van ondersteunt. In het kort wat we hebben gezegd. Het MKB wil gehoord en gezien worden en financiering is soms een struikelblok. Wij vragen aandacht voor de verbinding onderwijs en met name klein MKB. En wij dagen het college uit om met de Raad de doelstelling van 1000 extra banen te monitoren en met plannen te komen daarvoor.

In de financiële positie van Oss lijkt geen ruimte voor initiatieven die structureel geld kosten. Laten we dan met elkaar slim kijken naar de invulling van plannen waarbij de oplossing gefinancierd kan worden met een eenmalige investering. Maar dan moeten we in zo’n situatie ook afspraken durven maken over sluitende exploitaties zodat het beslag op structureel geld beperkt blijft.

Wij zien graag een visie op laagdrempelig ontmoeten voordat we in de komende maanden in gesprek gaan over de investeringen in een aantal MFA’s. We ontwikkelen een visie op toerisme maar is er wel geld gereserveerd anders heeft een visie ontwikkelen niet zo veel zin.

Programma 9 Veiligheid: in de commissie hebben we als CDA aangegeven dat onze aandacht sterk uitgaat naar het buitengebied. De ontwikkeling daar baart ons grote zorgen. We wachten de effecten van het Maasland Interventie Team in Bernheze af en open dat dit bij succes navolg kan krijgen in Oss.

Als het om het klimaat gaat moeten volgens het CDA in Oss een ambitieuze maar realistische doelen nastreven. Bij de uitvoering hiervan moeten we wel blijven kijken naar een juiste balans tussen natuur en maatschappij in al haar facetten. Ook bij het bepalen van de Regionale Energie Strategie zijn wij van mening dat we niet te ver voorop moeten lopen en de RES regionaal gedragen wordt. Delen van zowel de lusten als de lasten, dat is voor ons de rode draad binnen de gehele klimaatopgave.

Mobiliteit binnen Oss staat onder druk vindt het CDA. Singels staan veel dicht dit raakt veel Ossenaren. Dit past niet bij een gastvrije stad. Daarom dienen wij de motie in: “Onderzoek kansen om de doorstroom op de Singel te verbeteren"

Aansluitend bij programma 3 dienen wij straks samen met SP, GL en D66 een motie in ‘sporten en ontmoeten NOK’ in. We zien een gemeenschap die door het afbranden van de Petjesbar in een tijdelijk onderkomen ‘ontmoeten’ probeert vorm te geven. We zien anderzijds een voetbalclub met een sterk verouderd complex op twee lokatie. Daarin hebben we als totale gemeenschap solidariteit te tonen. Wat ons heeft gesterkt is het initiatief van OKSV en de gemeenschap om ontmoeten en sporten te combineren op één plek. Wat ons overtuigd heeft is dat die gemeenschap zich met 10 vereniging hard maakt voor een structureel sluitende exploitatie. En dat voelt misschien gek als je aan de ene kant moet bezuinigen terwijl je hier ruim 200k ter beschikking stelt. En toch zien wij dat niet zo. De financiële positie van Oss geeft ruimte om verstandig investeringen te doen er is eenmalig geld. Het CDA wil die ruimte benutten maar stelt dat we juist ook kritisch moeten willen zijn op een sluitende exploitatie. Dat past bij goed rentmeesterschap en dat hebben we ook geleerd van eerdere investeringen in gemeenschapshuizen.

Als CDA geloven wij in gespreide verantwoordelijkheid. De motie MuziekMatch van D66 die we mee indienen geeft mogelijkheden voor scholen om hun muziekonderwijs een nieuwe impuls te geven. Dit kan op verschillende manieren, zoals het aankopen van nieuwe instrumenten, ruimtes geschikt maken voor muziekonderwijs of deskundigheidsbevordering voor leerkrachten. Een divers initiatief dat uitgaat van maatwerk. De gespreide verantwoordelijkheid die wij als CDA nastreven is nu ingebed in deze motie, waardoor we deze mede kunnen indienen. Kansen voor alle kinderen in het primair onderwijs om kennis te maken met muziek, gefinancierd door drie partijen. Daarnaast kunnen basisscholen zelf aangeven of zij gebruik willen maken van MuziekMatch en ligt er een grote rol voor de Osse verenigingen, bedrijven en stichtingen om een steentje bij te dragen. 


Tot slot:

Onlangs is er een bestuursakkoord gesloten in onze provincie. Kan de gemeente een beeld geven wat dit voor ons als gemeente betekend en of er nog kansen liggen voor Oss. Er is veel gezegd over ambitie capaciteit en middelen. We vertrouwen er op dat de raad het college maar zeker ook de ambtenaren samen de ambities waarmaken en Oss weer verder brengen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.