09 maart 2022

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2022

Punten waar we onze aandacht op willen richten:  

 1. Bouwen
 2. Samenleving en de dorpskernen
 3. Handhaven huidige busverbindingen
 4. Verkeer en veiligheid
 5. Sportverenigingen steunen
 6. Bruisend buitengebied
 7. Energietransitie en milieu
 8. Huisvesting arbeidsmigranten
 9. Financiën
 10. Communicatie
 11. Zorg

Bouwen:

Als gemeente moeten we voldoende huizen bouwen voor de juiste mensen. Veel jonge mensen willen in hun eigen dorp blijven wonen. Zij zitten niet allemaal te wachten op een eengezinswoning. Een betaalbaar appartement of een kleine studio is voor hen vaak een prima start om een aantal jaren in te wonen en vandaaruit door te stromen naar een andere vorm van huisvesting. De te bouwen studio’s en appartementen moeten dan wel zodanig “beschermd” worden dat ze voor nieuwe starters nog steeds betaalbaar zijn.

Initiatieven van inwoners om als een cpo te gaan bouwen moeten aangemoedigd worden en als het kan gehonoreerd.

De inbreidingslocaties in onze gemeente zijn vol. Er moet snel gezocht worden naar uitbreidingslocaties, aangezien het ontwikkelen van een plan ongeveer 10 jaar in beslag neemt. Het Rijk heeft aangekondigd dat er minstens een miljoen huizen gebouwd moeten worden. Waarschijnlijk kan het Kabinet de gemeenten gaan dwingen om te bouwen. Misschien moeten we als CDA met de kaart van de gemeente voor ons, zelf op zoek gaan naar logische bouwlocaties. Dit alles zou uit kunnen monden in een Initiatiefvoorstel van het CDA. Omdat het uitvoeren van initiatieven zoveel tijd in beslag neemt, moet er ook iets gedaan worden aan de lange procedures. Waarom buigt de gemeenteraad zich niet eens over het verkorten van procedures door de regels ter discussie te stellen?

We zijn ook grote voorstander van het bouwen van meergeneratiewoningen, ook wel kangoeroewoningen of mantelzorgwoningen genoemd. Dit is een combinatie van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één dak. De vraag naar meergeneratiewoningen komt steeds vaker voor. Dit komt voornamelijk voort uit praktische overwegingen zoals de krapte op de woningmarkt en de toenemende vergrijzing. Hierdoor ontstaat er meer sociale samenhang tussen verschillende generaties. Vroeger bleven gezinsleden vaak dicht bij elkaar of zelfs onder één dak wonen, ook als de (klein)kinderen al volwassen waren. Dit is de afgelopen tientallen jaren enorm veranderd. Tegenwoordig is het steeds normaler geworden om als losse, zelfstandige gezinnen en op afstand van familie te gaan wonen.

Maar ons zorgstelsel is niet ingericht op de toenemende vergrijzing. Verpleeg- en verzorgingshuizen zitten behoorlijk vol en er wordt bezuinigd op de zorg. Daarom stimuleert de overheid ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen. De overheid wil steeds meer toe naar een concept van voor elkaar zorgen. Meergeneratiewoningen zijn hiervoor een goed alternatief.

Sommige oudere inwoners van onze gemeente willen graag in aangepaste, kleinere huizen gaan wonen. We zouden het college willen adviseren om de mogelijkheid van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor ouderen te onderzoeken en zo nodige mede gestalte te geven. Dit bevordert bovendien doorstroming op de oververhitte woningmarkt.  We staan zeker open voor initiatieven of innovatieve ideeën vanuit particulier initiatief.

Samenleving en de dorpskernen

Een samenleving waaraan jong en oud, mensen met en zonder beperking samen kunnen wonen, is voor het CDA een ideale samenleving. Daarvoor is een goede leefbaarheid en een sociale infrastructuur in dorpen belangrijk.

Mensen moeten zich prettig en veilig voelen in hun eigen dorp of wijk. Ze moeten daar elkaar kunnen ontmoeten, samen sporten en andere activiteiten ondernemen. Hun kinderen moeten er naar school kunnen gaan. Daarom wil het CDA blijven investeren in goede voorzieningen in de dorpen. Elk dorp moet wat ons betreft een gemeenschapshuis hebben, een goede school en een sportpark. Reusel krijgt een nieuwe Kei. Zou het niet mooi zijn als er bij de bouw van een nieuwe Clemensschool in Hulsel ook daar voorzien wordt een gemeenschapsruimte, met andere woorden ook de Clemensschool zou een multifunctionele accommodatie moeten worden.  

Buurtverenigingen en andere verenigingen die mensen binden, moeten mede ondersteund worden door de gemeente. De gemeentelijke middelen daarvoor moeten evenredig verdeeld worden over de verschillende dorpskernen. Elke dorpskern is belangrijk voor ons!

We zijn voor aantrekkelijke dorpskernen, met pleinen die er gezellig en uitnodigend uitzien. Hiervoor is het noodzakelijk dat het onderhoud op peil is. De aanplant moet er netjes uitzien en voetpaden moeten veilig zijn en goed onderhouden.

Handhaven huidige busverbindingen.

Er gaan veel leerlingen naar scholen in andere dorpen of steden en daarvoor afhankelijk zijn van het vervoer per bus. Het is daarom belangrijk dat de huidige busverbindingen en de frequentie waarop gereden wordt, gehandhaafd blijven.

Verkeer en veiligheid

We vragen opnieuw aandacht voor de verkeersveiligheid vooral in de kernen. Waar mogelijk zou het zwaar verkeer uit de kernen geweerd moeten worden. Als dat niet mogelijk is moeten er verkeersveilige maatregelen komen voor voetgangers en fietsers.

In het verleden hebben we vaak gepleit voor een oversteekplaats op de Schoolstraat naar de winkels. Gelukkig is deze nu aangelegd! Een andere veilige oversteekplaats zou er ook moeten komen in Lage Mierde vanaf het Dorpsplein naar de Broekkant waar de basisschool gevestigd is. Hier is door ouders al meerdere keren om gevraagd.

Is er in Hooge Mierde en Hulsel ook behoefte aan een oversteekplaats bij de basisschool?

Het CDA vindt het vreemd dat de kruising bij de Wilhelminalaan en de rondweg ( kruising bij Faes) verandert van een rotonde in een kruising met slimme verkeerslichten. Een aantal jaren geleden werden alle kruisingen met verkeerslichten omgevormd tot rotondes. En nu gaan we weer terug naar af. Op de rotonde passeren elke werkdag  2491 fietsers oplopend tot 3159 over een paar jaar. Het CDA heeft gepleit om bij de nieuw aan te leggen kruising  voor de veiligheid een fietstunnel aan te leggen. Deze was oorspronkelijk ook ingetekend. Maar ons voorstel is weggestemd in de Raad. Er zouden huizen gesloopt moeten worden. Als het college gekeken had naar de zuidkant van de rotonde in plaats van alleen af te gaan op de kaart, dan hadden ze daar makkelijk een tunnel kunnen realiseren. Een door het CDA ingediende motie heeft helaas geen meerderheid behaald in de Raad. Toch vinden we nog steeds dat er onvoldoende onderzoek is gedaan. We willen deze kwestie nog een keer aan de orde stellen voor er, na realisering van de huidige plannen, ernstige ongelukken hebben plaats gevonden.  

Sportverenigingen steunen

We zijn erg blij dat mede door onze inspanningen de kunststofbaan voor AVR op het sportpark in Reusel gerealiseerd is. Dit was een moeizaam proces, maar hij is er!! Verder moet de gemeente samen met verenigingen en dorpshuizen nadenken over de inzetbaarheid van vrijwilligers, en hoe we ze kunnen binden en boeien.

Bruisend buitengebied

De komende jaren verandert er veel in het buitengebied. Deze veranderingen kunnen we nu samen invullen. Om tot een toekomstbestendig bruisend buitengebied te komen hebben we de inbreng nodig van agrariërs, ondernemers en alle andere inwoners van onze mooie gemeente.

De agrariërs zijn primair voedselproducenten maar ze vervullen veel meer rollen in de maatschappij zoals het leveren van zorg, recreatie, groene energie, onderhoud van landschapselementen enz. 

Agrariërs zijn met hun boerenland van onschatbare waarde op weg naar een beter klimaat. Denk aan het opslaan van koolstof in gewassen en in de bodem, het opwekken van groene energie, het verwerken van massa’s reststromen en het leveren van de bouwstenen voor een circulaire economie. Daarnaast werken boeren aan een weerbare bodem en kan er water worden vastgehouden op boerenland om verdroging en wateroverlast tegen te gaan.

Bovendien draagt de agrarische sector bij aan de werkgelegenheid en het economisch perspectief  voor bedrijven in de Brainportregio.  

Echter er staan significante veranderingen voor de deur:

- Opkoopregelingen voor veehouderij bedrijven om daarmee de stikstofproblematiek trachten op te lossen;

- Nader aan te wijzen gebieden waar de landelijke overheid naar een meer natuurinclusieve landbouw toe wil gaan werken;

- Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om daarmee nieuwe en extra betalingen die verband gaan houden met extensivering van de landbouw te bekostigen.

Het CDA is van mening dat we een duidelijke beleid  moeten hebben zodat agrarische ondernemers in staat zijn om een goede boterham te verdienen. Hiervoor wil het CDA zich (lokaal en provinciaal) hard maken. Onze overtuiging is immers dat zonder onze boeren het buitengebied teloorgaat. 

Bij alternatieve bestemmingen in het buitengebied moet je jezelf altijd afvragen of dit alternatief wel passend is in een bepaalde omvang en op de betreffende locatie.

Het CDA is van mening dat veiligheid en duurzaamheid heel belangrijk zijn bij deze veranderende leefomgeving. Leefbaarheid moet altijd voorop staan. Hierbij geldt dat verrommeling van ons buitengebied niet in het algemeen belang is.

In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied moeten duidelijke richtlijnen staan over mogelijkheden voor bepaalde locaties. Zo weet iedereen waar men aan toe is en ontstaat er geen willekeur. Als CDA willen we ons inzetten om een goede balans te vinden tussen ondernemen en wonen in het buitengebied in combinatie met de recreatieve mogelijkheden voor iedereen.

Energietransitie en milieu

De energietransitie zal zeker voor een groot gedeelte plaatsvinden in het buitengebied. Denk hierbij aan zonnepanelen op daken en de geplande windmolens. Dit heeft impact op het landschap, maar willen we de klimaatdoelen halen dan is dit niet te voorkomen. Onze voorkeur gaat uit naar het volleggen van daken van fabrieken, stallen en huizen. Pas daarna kiezen we voor zonneparken. Het CDA vindt wel dat met name de plekken waar zonnepanelen op het land komen, slim gekozen moeten worden.  

In 2050 moeten alle huizen van het gas af, maar we hebben de vakmensen er niet voor om dat te realiseren. De gasleidingen liggen er. Warmte-energie is moeilijk, omdat bij het transport er verlies van warmte optreedt. We zijn echter een vee dichte gemeente. Als agrarische ondernemers biogas in de vorm van mono vergisters op zouden wekken, dan zou dit het buitengebied zelfvoorzienend maken.   Hiervoor zou een pilot opgestart kunnen worden, want met een pilot leer je door te doen!  Voorwaarde is een goede voorlichting richting burgers!! Bovendien zou het jammer zijn als initiatieven tegengehouden worden door regelgeving!

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. Reusel-de-Mierden is de eerste gemeente die de doelstelling voor afvalscheiding met nog maar 5% restafval gehaald heeft. Een geweldig resultaat!! Maar ook een met een zwart randje. Want de kosten van de afvalverwijdering blijven voor de burgers stijgen. We moeten ervoor zorgen dat we de inwoners die zo enorm hun best doen om hun afval te scheiden, kunnen belonen met lagere tarieven in plaats van ze te “straffen” met hogere. Dit zou kunnen door een efficiënter ophaalbeleid. 

Huisvesting arbeidsmigranten

Het CDA is van mening dat men nu eindelijk werk moet maken van een veilige en goede huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente. Er is een toetsingskader, maar verder gebeurt er niet zo veel. Waarom geen migrantenhotel vlakbij, of op Kleine Hoeven? 

Ook huisvesting in het buitengebied zou mogelijk moeten zijn. Maar dan met niet meer dan 25 personen per locatie, en liefst verbonden aan het bedrijf waar deze mensen werkzaam zijn, zonder dat er sprake is van uitbuiting. 

Financiën

Het CDA is van mening dat onze gemeentelijke financiën op orde moeten zijn, zodat we in de toekomst een zelfstandige gemeente kunnen blijven.  Niet zodanig interen op onze gelden, dat er voor de volgende generatie raadslieden geen mogelijkheden zijn om beleid te voeren. Er moet een goede controle zijn op de uitgaven en inkomsten. Onwelkome verrassingen hebben we al vaak genoeg gehad.   

Communicatie

Het CDA gelooft in de vitaliteit van de lokale samenleving. De gemeente is daarbij allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en prioriteiten van de inwoners. De gemeentelijke overheid moet dienstbaar en betrouwbaar zijn. Dienstverlening moet snel en adequaat zijn en de informatievoorziening moet gemakkelijk en toegankelijk zijn. 

Onze gemeente heeft eens aangegeven dat ze dienstbaarheid hoog in het vaandel hebben staan. Helaas zijn onze ervaringen op het gebied van gemeentelijke communicatie heel anders. We willen voor een verbetering van de dienstverlening en de communicatie graag wat aanbevelingen doen. 

1.   Kom je afspraken met de burgers na.

2.  Stuur binnen een week een bevestiging van een brief of email, en reageer binnen een korte termijn, en niet na een half jaar of helemaal niet!

3.  Sta open voor elk gesprek, ook als je voorziet dat het moeilijk wordt.

4.  Geef thuis als je daadwerkelijk thuis bent, en laat niet zeggen dat je er niet bent (en vervolgens  loopt men je tegen het lijf!)

 5. Stuur mensen die betrokken zijn bij een verandering in hun omgeving een persoonlijke brief in plaats van ze afhankelijk te laten zijn van de ingewikkeld website www.officielebekendmakingen.nl

Initiatieven worden vaak afgedaan met: “Dat kan niet.” Beter zou het zijn dat er dan aan toegevoegd wordt: “Dat kan niet, maar als u dit zo of zo doet gaat het wel”. Dit bespaart mensen veel ergernis over “de gemeente”. Geef aan wat wel kan! Wees dienstbaar. Dit willen we de ambtenaren meegeven!

 Zorg

Omdat we allemaal steeds ouder worden, wordt ook de zorg voor elkaar steeds belangrijker in de familie of in kleinschalige voorzieningen in de buurt. Wij stimuleren deze nabije zorg en ondersteunen mantelzorgers in het zware werk dat ze doen. Bij alle veranderingen in de zorg moeten en mogen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten altijd kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben. Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.