19 februari 2017

Biomineralenfabriek

Debat Biomineralenfabriek, raadsvergadering 16 febr. jl.

Een grote meerderheid in de raad wilde donderdag 16 feb de komst van de biomineralenfabriek tegenhouden door het college met een motie te dwingen de vergunning af te wijzen. De CDA-fractie, ook geen voorstander van de fabriek, stemde tegen deze motie, om het lopende wettelijke traject van vergunningverlening te respecteren. Het college kan de motie niet uitvoeren als de aanvraag aan alle eisen voor milieu, geur en omgeving voldoet. Een aangekondigd controle-onderzoek moet de zorgvuldigheid benadrukken. Bedreiging van de gezondheid of aantasting van het leefgenot moet worden voorkomen. Afwijzing of vertraging kan echter wel door de ondernemer worden aangevochten, waardoor de motie krachteloos kan worden.

 

Tekst eerste termijn van fractielid Ad Mol

Ook de CDA fractie beleeft dit dossier als buitengewoon lastig met onwenselijke effecten. Wij vormen geen uitzondering als het gaat over bezorgdheid. Als het gaat over mogelijk schadelijke gevolgen van de vestiging voor de gezondheid. En als het gaat over het woongenot van onze bewoners. 

Daarnaast zal de afwikkeling van de toename van bovenmatig groot en veel vrachtverkeer terecht onze aandacht opeisen.

Wij vinden bovendien dat als de bouw van de fabriek doorgaat, de handhaving van de gestelde eisen en voorwaarden bij de afgifte van de vergunning, een hoge prioriteit heeft en streng zal moeten worden toegepast, met productiestop en sluiting als mogelijk gevolg. Graag daarop een reactie vanuit t college. Gaat die handhaving ook plaatsvinden?

Wat wij betreuren en wat we ook niet correct vinden, is de ingreep die een aantal partijen in deze raad plegen. Ze grijpen in in het lopende proces van het al of niet verlenen van de noodzakelijke vergunningen. Zoals aan het eind van de hoorzitting werd gememoreerd, is het niet de bevoegdheid van de raad om vergunningen al of niet te verlenen. Daar gaat het college over. 

De raad heeft middels het bestemmingsplan de kaders meegegeven, waarbinnen de vestiging al of niet past. Of die kaders deugden wordt door een aantal partijen ernstig in twijfel getrokken. Ook wij hebben daar geen goed gevoel bij. Maar het feit ligt er, dat binnen de gestelde regels en de hoge milieu-eisen, het college gaat bepalen of de vestiging al dan niet kan doorgaan. 

Wat de indieners van de motie, die wij hier bespreken, nu doen, is tijdens het proces de kaders en de spelregels veranderen of be├»nvloeden. Daar heeft de CDA fractie ook geen goed gevoel bij. Sterker nog wij vinden dat dat niet kan. 

Het recht, de bestuursrechtelijke procedure moet zijn wettelijke loop hebben. Zo werkt dat in ons land en wat ons betreft ook in Roosendaal. 

Het college kiest ervoor om de uitkomsten van de hoorzitting van afgelopen maandag en de uitkomsten van dit lopende debat, mee te laten wegen in de beslissing om de fabriek al dan niet te laten bouwen. Het lijkt erop, dat het college zich verschuilt achter een niet bestaande bevoegdheid van de raad. Dat is niet echt stoer. 

Als er geen steekhoudende argumenten binnen de lopende procedures te vinden zijn en voldaan wordt aan de eisen die aan de vestiging worden gesteld, dan zal het college de uitkomst van vanavond naast zich neerleggen en de motie niet overnemen of uitvoeren. Weigert het college de vergunning toch af te geven als voldaan is aan de gestelde deugdelijke voorwaarden, dan kan men door de rechter worden teruggefloten en zal de vergunning en de fabriek er alsnog komen. 

Wat de raad met het aannemen van deze motie doet, is niet meer dan de bevestiging afgeven van de algehele bezorgdheid, die er bestaat over de eventuele nare gevolgen van de komst van deze industrie. Dat is op zich een belangrijk en goed signaal waaraan onze fractie zeker overweegt ook mee te werken, om het signaal krachtiger te laten zijn, maar het zal niet het effect hebben, wat de werkgroep biomineralen en de bezorgde bewoners voor ogen staat. 

Zij zullen de onmacht van deze raad uiteindelijk niet echt waarderen, als de vergunning toch wordt afgegeven vanwege het ontbreken van argumenten om dat niet te doen. 

Wat wij als CDA fractie aan het college willen meegeven is de boodschap om uiterst zorgvuldig om te gaan met deze vergunningaanvraag en strengst mogelijke eisen en voorwaarden toe te passen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.