Verkeer en OV

Om het fietsverkeer naar de binnenstad te bevorderen, en daarmee autoverkeer waar mogelijk te weren, dient het gratis parkeren in de fietsenstalling te worden gehandhaafd en waar mogelijk moeten meer gratis parkeervoorzieningen voor fietsers worden gerealiseerd. Daarbij moeten de openingstijden van deze voorzieningen aansluiten op aanvangs- en sluitingstijden van evenementen in de binnenstad.

De parkeertarieven dienen zo veel mogelijk te worden beperkt waarbij het parkeren in de parkeergarages gestimuleerd moet worden.

Waar mogelijk moet doorgaand verkeer worden geweerd uit de woonwijken.

De gemeente moet er bij de hogere overheden voor pleiten dat het vervoer van gevaarlijke stoffen via spoorwegen binnen de bebouwde kom wordt beperkt en samen met hen zoeken naar alternatieven. Er moet onderzocht worden of het West Brabantse spoortracé geschikt is voor de jaarlijkse toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De wijk Tolberg ligt ingeklemd tussen twee spoorwegen en wordt vaak geteisterd door stremmingen vanwege storingen bij de spoorwegovergangen. Dit is een gevaarlijke situatie. De wijk Tolberg moet beter worden ontsloten. Dit onderwerp speelt al tientallen jaren en het is belangrijk dat dit nu tot een einde komt. Hiervoor zijn diverse oplossingen mogelijk, die allemaal als doel hebben de ontsluiting te verbeteren.

De gemeente blijft zich inspannen om de A58 om de stad heen te leiden. Dit is goed voor het milieu, het verbetert de verbinding tussen wijken en het is gunstig voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis.

Goed openbaar vervoer is noodzakelijk, zoals goede (buurt)busverbindingen tussen onze stad en onze dorpen en een goede treinverbinding met Antwerpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.