02 juni 2022

Bijdrage in Gemeenteraad over Bestuursakkoord

Bijdrage Freek van Genugten, fractievoorzitter in de Gemeenteraad | Bijdrage te bekijken vanaf moment 2u50 mins

Bestuursakkoord: Slagkracht en ambitie. Met lef en energie de toekomst in.

“De toekomst van ’s-Hertogenbosch gaat ons allemaal aan. Onze gemeente waar het voor iedereen fijn wonen is in een duurzame, groene en veilige omgeving. Waar we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Aan dit ’s-Hertogenbosch bouwen we samen.”

Dit voorzitter, was de tekst van mijn CDA verkiezingsfolder, maar had zomaar een tekst kunnen zijn uit het voorliggende bestuursakkoord. Als CDA-fractie zijn wij zeer gelukkig met dit bestuursakkoord omdat we vele punten uit ons verkiezingsprogramma terugzien. Een duidelijk herkenbaar CDA geluid in het bestuursakkoord dus.

Mag ik u daar even in meenemen?

De basis-uitgangspunten van het handelen van het nieuwe college onderschrijven wij van harte:  

  • starten vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid;
  • vereenvoudigen waar dat kan;
  • uitgaan van vertrouwen / een positieve grondhouding;
  • duidelijk communiceren;
  • spelregels en verwachtingen aan de voorkant helder hebben;
  • zorgen dat iedereen mee kan doen;
  • burgerparticipatie versterken: Niet alleen de luide stemmen horen maar ook de zachte stemmen. Tegenstanders maar ook voorstanders van een voorstel aan het woord laten;
  • zaken wegen in het Algemene (anders gezegd: Brede Bossche) Belang.

1) Wonen blijft topprioriteit, zo ook voor het CDA. Versnellen waar mogelijk. De beste manier om vooruit te gaan in de woningbouwopgave is niet te vertragen en te blijven zorgen voor een goede doorstroming. We zijn blij dat de Meerendonk actief wordt betrokken in de planvorming; tijdelijk een nieuwe rafelrand zal worden voor cultuur en wonen. En later tot verdere ontwikkeling kan komen.

Maar wonen is niet het stapelen van stenen alleen. Het gaat om fijn wonen. We weten dat thuiswerken belangrijker is geworden en daarmee de leefomgeving voor velen een hogere prioriteit heeft gekregen. Het op juiste peil houden van de voorzieningen en de leefomgeving vraagt om investeringen waar dit bestuursakkoord voor zorgt.

2) Den Bosch van place to buy naar place to be. Het CDA heeft hier meermaals aandacht voor gevraagd. In de vorige periode is het Economisch Perspectief Brede Binnenstad vastgesteld. Een mooie visie maar zonder uitvoeringsprogramma en middelen. In dit akkoord zijn er middelen bij deze plannen voor de binnenstad. De binnenstad wordt autoluwer en aantrekkelijker om te blijven fungeren als een ontmoetingsplek en een centrum waar je graag wilt verblijven. Meer ruimte voor voetgangers, vergroening, en terrassen, meer ruimte voor de ondernemers. En tegelijk ook rekening houdend met de bereikbaarheid en leefbaarheid van de inwoners van de binnenstad.

Een veilige leefomgeving, met extra inzet van BOA’s, tegengaan van zwerfafval en het prioriteren van de aanpak van hardrijders. Er wordt extra ingezet op verkeersveiligheid. En de bereikbaarheid van bijvoorbeeld Nuland en Vinkel met extra seniorenbussen. 

3) Wij zijn ’s-Hertogenbosch. Een gemeente die sterk is in haar sociale structuur. Wij hebben hier veel meer dan in vergelijkbare gemeenten vrijwilligers, mantelzorgers, mensen die naar anderen omzien. Mede door de vergrijzing komt dit onder druk te staan. Deze mensen samen met onze formele sociale structuur moeten we bemoedigen en koesteren. Het is het cement van de Bossche samenleving. Ja, de kurk waar onze samenleving op drijft.

Het CDA is verheugd dat we de wethouder van sociale structuur mogen leveren, (naast de brede portefeuille van werk en inkomen, sport, erfgoed en nog meer), om de sociale structuur van onze samenleving te versterken.

Verder bouwen aan een coöperatieve samenleving. Want daarmee zorgen we voor extra slagkracht. Het mobiliseren en aangehaakt houden van het maatschappelijk middenveld. Samen werken aan een samenleving van minder ik en meer wij. Werken aan onderlinge verbindingen om groeiende kloven tegen te gaan.

Niet op de laatste plaats om te zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen. Van jong tot oud, gezond of kwetsbaar, arm of bemiddeld. Extra inzet op het tegengaan van eenzaamheid. Verder bouwen aan een dementievriendelijke gemeente. Zorgen dat we écht inclusief zijn. Meer ruimte voor ontmoeting. Voor sport en spel. Mee te blijven doen in het arbeidsproces (via Weener XL). Voortzetten van het Arbeidsmarkt beleid. Zorgen dat er genoeg handjes zijn voor de opgaven in de markt.

Mee doen aan sport en cultuur via de Rijke Schooldag of via de Bossche Pas die acties en kansen biedt voor alle inwoners, maar gratis voor mensen in armoede. Waarmee we voorkomen dat iedere keer een armoedetoetsing moet plaatsvinden, extra bijdragen aan talentontwikkeling, kennismaken met andere verenigingen en clubs.

Tot slot wil ik ook de Bossche Vensters benoemen.

Er ligt een ambitievol document. Ambities bovenop het bestaande beleid. En dat in een roerige situatie. Is corona nu helemaal weg? Of krijgen we hier in het najaar alsnog mee te maken? Komt er snel vrede in Oekraine? Welke gevolgen brengt de huidige oorlog in de toekomst voor ons mee? De stijgende prijzen op gebied van grondstoffen en energie. Wat zijn de gevolgen voor onze economie?

In ieder geval wil dit bestuursakkoord geen zaken vooruit schuiven met alleen maar onderzoeken doen en visies vaststellen, maar samen met onze raad daadwerkelijk keuzes maken, middelen erbij en tot uitvoering brengen.

Keuzes maken, focus aanbrengen. Het bestuursakkoord is een onderhandelingsresultaat. Zonder wrijving geen glans. En zoals het bij onderhandelingen gaat. You win some and you lose some.

Een veer die wij gelaten hebben – dat zal voor niemand een verrassing zijn – zijn de coffeeshops. Maar deze kan ik uitleggen. Niet zomaar onafgebakend een aantal coffeeshops toevoegen maar juist door deze ene extra coffeeshop toe te staan, inzetten op het verminderen van de overlast in de Hinthamerstraat. Waarbij het cruciaal is waar deze nieuwe coffeeshop komt. Namelijk aan een van de toegangswegen van onze stad, om te zorgen dat alle drugstoeristen uit onze ommelanden niet voor deze behoefte de binnenstad in hoeven. En tegelijkertijd om coffeeshops uit de Hinthamerstraat te verleiden daar te vertrekken. Dit zorgt voor minder verkeersbewegingen daar, voor minder overlast, draagt bij aan meer leefbare binnenstad.  En tegelijk zal dit college ook extra inzet plegen op drugspreventie (met de horeca als partner tegen drugs) en ook de Rookvrije Generatie in onze gemeente krijgt een impuls.  

Voorzitter, nogmaals het CDA is erg positief over het bestuursakkoord. Het aanstaande college wil met lef en doortastendheid aan de slag. Het CDA heeft daar alle vertrouwen in en geeft onze vrouwelijke wethouder en het hele college daar graag het mandaat voor. Veel succes en ga samen aan de slag!

Tot zover, voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.