03 november 2022

Marcel Ploegmakers over de begrotingsbehandeling 2023: slagkracht en ambitie zijn meer dan nodig!

In maart jongstleden gingen onze inwoners naar de stembus en hebben zij een nieuw gemeentebestuur gekozen. Er werd door zes partijen een coalitieakkoord gesloten en een nieuw College gevormd. Het coalitieakkoord kreeg als titel: Slagkracht en ambitie. Het CDA heeft haar handtekening eronder geplaatst en neemt daarmee bestuurlijke verantwoordelijkheid.
En dat in een tijd waarin verschillende factoren ons dagelijkse leven sterk beïnvloeden. Factoren die zorgen voor onrust en onzekerheid. Denk hierbij aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de torenhoge energieprijzen, de krapte op de arbeidsmarkt, het woningtekort, het tekort aan bouwmaterialen, de stikstofproblematiek etc. etc. In de huidige begroting zien we de ambities en slagkracht van het bestuursakkoord, dat door dit college ten uitvoer wordt gebracht terug. Slagkracht en ambitie zal in deze tijd meer dan nodig zijn. Er liggen op velerlei gebieden grote uitdagingen waar we met elkaar antwoorden op moeten zien te vinden, zoals onze woningbouwopgave, duurzaamheid en warmtetransitie.


Ik zeg het nogmaals: met elkaar. Juist deze tijd vraagt om samenwerking en niet om polarisatie. Niet ik of zij, maar wij. Natuurlijk zijn er ideologische verschillen tussen partijen, maar het CDA probeert deze opzij te zetten en samen met onze burgers te werken aan één ’s-Hertogenbosch. Één ’s-Hertogenbosch, waar plaats is voor iedereen, waar we niemand uitsluiten. Waar we een hand reiken aan de mensen die het nodig hebben. Door eenzaamheid tegen te gaan, sociale structuren te versterken. Armoede verzachten en zorgen dat geen kind opgroeit in armoede. Een gastvrije stad, waar we omkijken naar elkaar. We hebben op onze financiën voor 2023 op orde. Het huishoudboekje laat, op dit moment, geen tekorten zien en er is zelfs ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. We vullen het structuurfonds aan, om tegenvallers op te vangen, en trekken € 500.000,- uit voor onze harde plancapaciteit.

Het komend jaar gaan we voortvarend aan de slag, met de reeds ingang gezette ontwikkeling van het EKP-terrein, het Innovatiekwartier, de Stadsdelta en het Aartshertogenpark. Maar zet ook de studie van de ontwikkeling van de Meerendonk, zoals het CDA het graag noemt: Groot Zuid, in gang! Daar waar de gemeente handjes tekort heeft in de planontwikkeling, stellen we, wat het CDA betreft, kaders en geven we meer ruimte aan marktpartijen. Waarbij de gemeente wel de regie in handen houdt en toeziet op uitvoering van de gemaakte afspraken. Iedereen heeft immers recht op een dak boven zijn of haar hoofd.
Er is nog een enorme slag te maken op het gebied van duurzaamheid. Om de gedefinieerde doelstelling te behalen om in 2045 energieneutraal te zijn, moeten we met elkaar voortvarend aan de slag,  gemeente, inwoners, woningbouwcorporaties en bedrijven. We maken daar extra middelen voor vrij in 2023.
De realisatie van de Duurzame Polder komt komend jaar in een beslissende fase. Maar laten we bij deze ontwikkeling onze inwoners niet vergeten. Niet vergeten op het gebied van participatie en zeker ook bij deelname in dit project.

Daarnaast moeten we, zeker in tijd van energiearmoede, onze inwoners zoveel mogelijk hulp bieden bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Laten we op dit gebied onze inwoners zoveel als mogelijk ontzorgen.
De prijsontwikkeling in de energiemarkt zorgt voor veel onrust en financiële onzekerheid bij onze burgers, verenigingen en instellingen. Wat kunnen we doen om bijvoorbeeld onze sportverenigingen tegemoet te komen? Kunnen we de verduurzaming naar voren halen?

We proberen de financiële gevolgen van de energiecrisis zoveel als mogelijk te beperken. Iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid in en moet die ook pakken. Zoals het Rijk dit doet. Maar we kunnen trots zijn op datgene wat wij als gemeente al doen op het gebied van armoedebestrijding en schuldsanering. We zetten ook in op turbosanering en maken een start met de Bossche Pas.Ook de middenklasse wordt geraakt door armoede en er zijn meer werkende armen. Blijvend moeten we het brede palet van Eerste Hulp bij Geldzaken op een laagdrempelige manier aanbieden en kenbaar maken via communicatie. Blijvend inzetten op vroeg-signalering samen met de maatschappelijke organisaties. Daarnaast is het juist in deze tijd belangrijk dat we inzetten op positieve gezondheid. Zeker voor de middengroepen, die in deze tijd extra worden geraakt, zowel financieel als fysiek.
Het CDA is benieuwd naar de plannen van Den Bosch Partners. Een broedende kip moet je niet storen, maar het ei zal toch wel onderhand gelegd zijn?

In ieder geval bouwen we verder aan de Cultuurstad van het Zuiden, ’s-Hertogenbosch als Datastad (met toepassingen voor alle onze inwoners) en de opmaat naar 2029: 400 jaar Beleg van ’s-Hertogenbosch.
Wat het CDA betreft wordt 2023 het jaar van doorpakken!


Het bestuursakkoord ten uitvoer brengen met slagkracht en ambitie, voor al onze inwoners en ondernemers.

Marcel Ploegmakers, vice-fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.