10 februari 2023

Yvonne Schram is kandidaat voor het Waterschap: "U kiest voor een sterk bestuur! Wij zorgen voor sterke dijken!"

Even voorstellen:

Yvonne Schram, kandidaat nummer 5 op de lijst van het CDA voor de verkiezingen 15 maart 2023 van het Waterschap Aa en Maas. Ik ben geboren te ’s-Gravenhage in 1956 en studeerde onderwijskunde (specialisatie onderwijsrecht en onderwijseconomie) aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Werk

Ik heb 10 jaar ervaring in het onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs). Op 1 januari 1986 trad ik in dienst bij het Christelijk Nationaal Vakverbond. Op CNV-titel ben ik onder andere lid geweest van verschillende commissies van de Sociaal Economische Raad en van de Stichting van de Arbeid. Ik ben verder lid geweest van de Onderwijsraad (kroonbenoeming). Vanaf zomer 1998 heb ik een adviesbureau. De afgelopen jaren heb ik veel interim[1]functies gehad als algemeen directeur bij schoolbesturen en in verschillende gemeenten, waaronder de functie van gemeentesecretaris/ algemeen directeur in de gemeente Valkenswaard. Gedurende drie jaar heb ik de reorganisatie van de ambtelijke organisatie vormgegeven.

Het CDA

Binnen het CDA heb ik de afgelopen 25 jaar tal van bestuursfuncties gehad. Landelijk ben ik lid geweest van diverse commissies. Verder was ik 8 jaar lid van het bestuur CDA Noord-Brabant, vicevoorzitter van regio De Baronie en secretaris van een CDA-afdeling. Ik was vanaf 1994 fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad te ’s-Hertogenbosch. In totaal ben ik bijna 12 jaar gemeenteraadslid geweest in ‘s-Hertogenbosch. Ik heb mij destijds als wethouder ingezet voor de  gemeenten ’s-Hertogenbosch en later ook in Uden, als wethouder van buiten de gemeente. Sinds 2014 ben ik lid van de bestuursraad Engelen Bokhoven.

Lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas sinds 2019

Sinds de Waterschapsverkiezingen 2019 ben ik lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas. Graag zou ik, nu ik volledig ben ingewerkt, opnieuw gekozen willen worden als lid voor het Algemeen Bestuur. Het werken aan de kerntaak van het Waterschap om de omgeving veilig te houden, niet te nat en niet te droog door het waterpeil te beheren en te zorgen voor schoon water heeft mij de afgelopen jaren veel voldoening gegeven. Door de klimaatverandering is de taak van het Waterschap nog belangrijker geworden. Ik heb mij dan ook ingezet om het bewustzijn van burgers te vergroten voor problemen (zoals het hoog water in juli 2021) en mogelijke oplossingen voor de klimaatverandering door publicaties en contacten met de bewoners. Wonend in Engelen aan de Maas probeer ik een vraagbaak te zijn voor omwonenden en contactpersoon voor burgers. Verder heb ik in de commissie Algemene Zaken en Financiën een bijdrage kunnen leveren aan een financieel gezonde organisatie, waar ik zeer aan hecht, en een kostenefficiënte uitvoering van taken en ambities. Als lid van de Regionale Commissie Hertogswetering ben ik direct betrokken geweest bij ontwikkelingen in de stad ’s-Hertogenbosch en omgeving. Door het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas ben ik benoemd in het RNOB, een samenwerking van en door 11 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant. In 2019 ben ik gekozen als voorzitter van de Vereniging Waterschapsbestuurders, een platform voor de AB-leden van alle waterschappen in Nederland. Hierdoor ben ik sinds 2019 ook lid van het ORDPA (Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers).

Kandidaat voor het Waterschap Aa en Maas op 15 maart 2023

Zeker nu in 2023 waterschap Aa en Maas de voorverkenning start van de dijkversterking rond ’s-Hertogenbosch bij Engelen en Bokhoven is het belangrijk dat ‘s-Hertogenbosch een vertegenwoordiger heeft in het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa en Maas. 

Het CDA wil:

 • de mens centraal stellen en niet de regels. Het waterschap is er voor de inwoners en niet andersom.
 • dat procedures en regels voor iedereen eenvoudig blijven en niet te kostbaar om uit te voeren.
 • dat de keuzes/afwegingen die we maken altijd goed uitlegbaar en te verantwoorden zijn.
 • dat waterveiligheid (droge voeten) de hoogste prioriteit krijgt.
 • stimuleren dat er een overstromingsrisicoverzekering komt.
 • goed en voortvarend samenwerken aan concrete projecten voor schoon en voldoende water, ook met onze Belgische en Duitse buren.
 • dat graafschade door muskus-en beverratten en bevers, die een gevaar zijn voor de veiligheid van onze dijken, voorkomen wordt.
 • terug naar een watersysteem, aangepast op klimaatverandering.
 • dat het waterpeil agrarisch gebruik volgt. In relevante natuurgebieden wil het CDA het peil afstemmen op natuurgebruik. Samen werken aan de gebiedsgerichte aanpak tegen verdroging, vernatting, verbeteren van de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van water. 
 • meer water en groen in de stad en 50% infiltratie in het stedelijk gebied binnen 4 jaar.
 • het versterken van de kwaliteit van de natuur, middels een pragmatische aanpak, herziene toetsing en aanpassing van de regels om dit te bereiken.
 • geen vergunningsplicht om tuinen te sproeien. We gaan voor stimuleringsmaatregelen om water te besparen, zoals subsidie voor watertonnen.
 • het meer uitwisselen van beschikbare informatie in het belang van mens en dier en het blijvend investeren in nieuwe technieken.
 • terugwinning van grondstoffen uit te zuiveren rioolwater.
 • op al onze rioolwaterzuiveringen het water zuiveren van medicijnresten en microplastics en meer inzet op aanpak bij de bron. Ook moeten lozingen van afvalwater voorkomen worden.
 • geen kortetermijnpolitiek, maar nadenken over de toekomst en voor iedereen een betrouwbare partner zijn.
 • samenwerken met respect voor elkaar, tijdig en duidelijk communiceren en, besluitvaardig zijn.
 • inwoners, agrariërs en bedrijven bij de gebiedsplannen betrekken.
 • waar mogelijk, kansen vergroten voor de sportvisserij, watersport en recreatie langs het water met respect voor de cultuurhistorische waarden.
 • de visie en wensen van jongeren beter tot hun recht laten komen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
 • zoveel als mogelijk bouwen op een verantwoorde manier, dus niet bouwen in natte gebieden.
 • voldoende ruimte voor waterberging en groen bij bouw- en herontwikkelingslocaties.
 • zorgvuldig omgaan met middelen. De rekening mag niet worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.
 • kostenontwikkelingen beperkt houden door te sparen in goede tijden en dit in te zetten bij dure tijden. Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid en goede betalingsregelingen.
 • een mens en klantvriendelijke organisatie, waar betrokkenheid en een fijne werksfeer centraal staan.

Steun het CDA om deze doelen te bereiken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.