29 april 2019

CDA stelt vragen over crisissituatie MFC Oelbroeck

Het bestuur van Oelbroeck heeft besloten het MFC Oelbroeck tot nader order te sluiten. Dit heeft zij gedaan als gevolg van de situatie die is ontstaan nadat dit weekend vrijwel alle vrijwilligers hun vrijwilligerswerk per direct hebben opgezegd. Bovenstaande situatie volgt na een brief die op 24 april jongstleden namens het college is verzonden aan de gebruikers van Oelbroeck, waarin staat vermeld dat een extern bureau de bestuursfunctie van het stichtingsbestuur van MFC Oelbroeck zal overnemen.

Op 18 april heeft de raad het college opgedragen in gesprek te gaan met de gemeenschap van Sint Anthonis en te werken aan de samenwerkingsrelatie. CDA Sint Anthonis is in het licht van het raadsbesluit dan ook verbaasd over de actuele ontwikkelingen, waarbij we de indruk hebben dat het college vooralsnog niet in gesprek is gegaan met de betrokkenen maar zonder overleg er voor gekozen heeft een extern bureau in te schakelen en de betrokkenen hierover per brief te informeren.

De ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de samenwerkingsrelatie verder is verslechterd. CDA Sint Anthonis maakt zich grote zorgen over de ontstane situatie, over het sluiten van een belangrijke gemeenschapsvoorziening en over de toekomst hiervan.

Bijgaand onze vragen aan het college.

  1. Bent u, zoals verwoord in het raadsbesluit van 18 april jongstleden, in gesprek gegaan met de gemeenschap van Sint Anthonis? Zo ja, wanneer heeft dat plaats gevonden en wat was het resultaat? Zo nee, waarom niet?
  2. Wanneer was u van plan om persoonlijk, dus niet middels een ambtenaar of externe ondersteuning, het gesprek aan te gaan met de betrokkenen aangaande Oelbroeck?
  3. U heeft besloten een extern bureau in te schakelen (Drijver en Partners). Om welke redenen heeft u besloten dit bureau in te schakelen?
  4. Heeft u zonder overleg met de gemeenschap van Sint Anthonis besloten een extern bureau in te schakelen die de bestuursfunctie tijdelijk over neemt? Heeft u overwogen dit vooraf met de betrokkenen in Sint Anthonis te bespreken? Zo ja, waarom heeft u het gesprek niet gevoerd? Zo nee, waarom heeft u dit niet overwogen?
  5. Waarom heeft u dit bureau de opdracht gegeven (zo hebben we begrepen vanuit de coalitie) om een nieuw bestuur te zoeken? Heeft u geprobeerd persoonlijk hier een oplossing voor te vinden door middel van het voeren van gesprekken met de gemeenschap van Sint Anthonis? Zo ja, wat was het resultaat hiervan? Zo nee, waarom heeft u dat niet gedaan?
  6. Op welk bedrag raamt u de totale kosten van de inzet van het externe bureau? Bent u van plan om dit ten laste te laten komen van het beschikbaar gestelde bedrag van 1,4 miljoen euro voor een toekomstbestendig Oelbroeck of wilt u dit anderszins dekken? Kunt u dit toelichten?
  7. MFC Oelbroeck is per direct gesloten. Hoe zorgt u er voor dat de geplande activiteiten van onze dorpsgemeenschap en haar verenigingen toch zo snel mogelijk doorgang kunnen vinden?
  8. Hoe informeert u de dorpsgemeenschap en alle gebruikers van Oelbroeck over de ontstane situatie - met name het feit dat een belangrijke gemeenschapsvoorziening is gesloten - en over uw oplossing hiervoor?
  9. Bent u bereid om op zeer korte termijn zelf het initiatief te nemen tot een persoonlijk gesprek vanuit het college met het bestuur van MFC Oelbroeck en de vrijwilligers om naar hen te luisteren en samen met hen naar een oplossing te zoeken voor de acuut ontstane situatie? Zo ja, hoe gaat u dat vorm geven?
  10. Bent u bereid om persoonlijk het gesprek met de gemeenschap van Sint Anthonis aan te gaan om er voor te zorgen dat er in goede samenwerking gewerkt kan worden aan een nieuw plan voor een toekomstbestendig Oelbroeck? Zo ja, hoe gaat u dat vorm geven?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.