13 september 2013

Hoezo CDA-burgerraadslid niet integer gehandeld ???

Met ontsteltenis hebben fractie, bestuur en leden van CDA Sint Anthonis kennis genomen van de berichtgeving in ’De Gelderlander’ jongstleden vrijdag. Hierin werd op zijn minst de indruk gewekt dat het CDA burgerraadslid Jos de Kleijne niet integer heeft gehandeld inzake de behandeling van de nota pachtgronden in de commissievergadering. 

Het CDA Sint Anthonis hecht er waarde aan duidelijk te maken dat er geen enkele sprake is van niet integer handelen door heer De Kleijne en we twijfelen er niet aan dat de gehele gemeenteraad én het college van burgemeester en wethouders hier ook van overtuigd zijn.
 
Zoals elke burger heeft ook elk (burger)raadslid het recht om op te komen voor zijn of haar eigen persoonlijk belang ten aanzien van de overheid. Elke burger en daarmee ook elk (burger)raadslid heeft het volste recht om in te spreken bij een raads- of commissievergadering. Om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te vermijden doet een (burger)raadslid er wel goed aan vervolgens niet deel te nemen aan beraadslagingen aangaande het onderwerp waarvoor hij heeft ingesproken. 

Jos de Kleijne heeft precies volgens deze integere wijze gehandeld. Hij heeft van zijn burgerrecht gebruik gemaakt en vervolgens niet deelgenomen aan de besprekingen. Deze wijze van werken wordt door het CDA Sint Anthonis consequent gehanteerd. Zo hebben raadsleden de afgelopen periode bewust niet deelgenomen aan beraadslagingen inzake de subsidieverordening, het rekenkameronderzoek leerlingenvervoer, bestemmingsplannen en diverse andere onderwerpen. Deze zorgvuldige werkwijze is uiterst belangrijk omdat elk (burger)raadslid van elke partij in onze gemeente persoonlijke belangen heeft!

Ter verduidelijking waar het in dit geval om gaat: het college komt met een nota pachtgronden dat een aantal familiebedrijven direct in hun voortbestaan bedreigt. Een van deze bedrijven is van Jos de Kleijne. En vervolgens zou hij niet het democratisch recht hebben om als gewone burger voor zijn broodwinning op te komen? Het feit dat Jos de Kleijne zelf als burger in het openbaar heeft ingesproken vinden wij prijzenswaardig. Hij zorgde daarmee voor transparantie en dat is beter dan te kiezen voor een schijnheilige aanpak. 

Het is dan ook triest dat zijn naam op deze wijze in de media is verschenen. Uit het artikel blijkt dat de betreffende journalist contacten heeft gehad met alle politieke partijen en burgemeester Sijbers. Blijkbaar vonden deze betrokkenen het (nog) niet nodig op te komen voor de heer Jos de Kleijne. Zijn integriteit ter discussie stellen kent geen enkele grondslag, zoals hier boven duidelijk is geworden. Hem is hiermee volstrekt onterecht schade toegebracht. 
 
Het CDA gaat daarom dan ook op korte termijn in gesprek met de betrokken fractievoorzitters én burgemeester Sijbers om duidelijkheid te krijgen over hun rol in dit proces. Wij hopen en verwachten dat de uitkomsten van dit gesprek zullen leiden tot eerherstel van Jos de Kleijne.

Fractie en bestuur CDA Sint Anthonis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.