02 juli 2019

Inbreng 27-6-2019 Regio BNO

Wat het CDA betreft, had het voorliggende voorstel een A- stuk kunnen zijn, ondanks dat wij al meerdere jaren kritische geluiden hebben laten horen, met name over de volgende punten:

  1. De concrete resultaten van de regionale samenwerking zijn onvoldoende zichtbaar. Wat levert het onze gemeente op?
  2. Onduidelijkheid over het verschil tussen Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital.
  3. Jaarplannen en jaarverslagen zijn in de loop der jaren veranderd van opzet, indeling en wijze van presenteren. Dit draagt niet bij aan duidelijkheid.
  4. Wat zijn de doelen en doelstellingen (Strategische Agenda)
  5. Het ‘wij-gevoel’ ontbreekt, waardoor raadsleden hun rol onvoldoende pakken, zowel binnen Regio Noordoost Brabant als AgriFood Capital. Welke bevoegdheden hebben we? Waar kunnen we nog op sturen?
  6. Er is een spanningsveld tussen lokale en regionale ambities en doelstellingen in de regio: Wat doen we wel en wat doen we niet samen in de regionale samenwerking?
  7. De communicatie is vaak onbegrijpelijk, er worden te veel Engelse termen gebruikt, kan meer concreet en doelgroepgericht en er wordt te weinig naar de raden teruggekoppeld.

 

Of zoals in het rekenkameronderzoek van de Rekenkamercommissie gemeente Bernheze, Boxtel en Meierijstad is vermeld: en ik citeer:

 

Het inzichtelijk krijgen van de beleidsmatige doelen en de ontwikkeling daarin vergde een grote inspanning. De wijze waarop met name jaarplannen zijn opgesteld, met een grote hoeveelheid programmalijnen, actielijnen, sleutelgebieden, prioriteiten en dergelijke, maakt het lastig om door de bomen het bos te blijven zien. De samenstelling van deze programmalijnen en dergelijke wisselt bovendien in de tijd.

Toch blijkt ook uit datzelfde rekenkameronderzoek dat bij Regio NOB ‘ het denken niet stil staat’. Voorbeelden hiervan zijn: de aanstelling van een nieuwe regiomanager en de werksessies met de verschillende gemeenteraden, zoals op 21 januari jl in onze gemeente. Daarnaast wordt geprobeerd een einde te maken aan de bestaande onduidelijkheid over wie nu wat is en wie nu wat doet. Dus werken vanuit 4 zelfstandige organisaties met eigen verantwoordelijkheid. En er komt een aparte Strategische agenda voor Regio NOB zoals ook in het vanavond voorliggende voorstel staat.

Als lid van de raadsgroep Regio NOB Communicatie uit St Anthonis is het mij wel duidelijk geworden dat het lastig is om vast te stellen of  maatschappelijke ontwikkelingen ondanks of dankzij de inspanningen van de regio NOB tot stand zijn gekomen. Hierdoor is het moeilijk om een concreet beeld te vormen van de bereikte resultaten. Een belangrijke kwaliteit van RNOB is dat zij succesvol alle 15 gemeenten (en ook waterschappen) in het gebied op 1 lijn heeft gekregen, ondanks de aanwezige verschillen met name tussen gemeenten onderling.

Verder is het positief is dat er gezocht wordt naar nieuwe kansrijke activiteiten om de realisatie van ambities dichterbij te brengen. Een voorbeeld daarvan is Agro As de Peel, het  proeftuingebied duurzame landbouw.

Ook heeft Regio NOB een belangrijke rol gespeeld in de analyse van het belang van de randwegen voor de regio, zoals de rondweg om Haps vooral ook omdat de provincie liever afspraken maakt met regio’s dan met afzonderlijke gemeenten. En diezelfde provincie ‘steeds meer gebruik’ maakt van de regionale overlegstructuur.

 

Waar echter nog steeds de zorg van de CDA fractie ligt, is dat de rol van RNOB in de komende jaren naar verwachting eerder zal toenemen dan afnemen. Het is daarom belangrijk om de regionale samenwerking zo dicht mogelijk bij de lokale bestuurders en met name de raadsleden te brengen, concreet en in Jip en Janneke taal, zoals ook in de werksessies met de raden naar voren is gekomen. Kortom, de CDA fractie is  gematigd positief maar wij zullen de toekomstige ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

 

In het begin van mijn betoog gaf ik al aan dat wat de CDA fractie betreft,  het voorliggende agendapunt een A stuk had mogen zijn, enerzijds omdat dit het laatste jaar is van de samenwerking op basis van het huidige bestuursconvenant en er geen nieuwe beleidskaders hoeven worden vastgesteld. Anderzijds omdat het jaarplan binnen de afgesproken beleids- en financiële kaders blijft.

 

Doreen de Hoog, 

Fractielid CDA Sint Anthonis

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.