10 augustus 2021

Nieuws uit de fractie - 9 augustus 2021

Beste CDA leden en geïnteresseerden,

Onze raadsleden hebben een drukke periode achter de rug. Natuurlijk is er het normale politieke werk welke almaar toeneemt om voor de herindeling nog over zaken te kunnen besluiten om de gemeente “netjes” te kunnen overdragen. Daarnaast zijn we in werkgroepen bezig de nieuwe gemeente Land van Cuijk voor te bereiden. En natuurlijk zijn we samen met de andere afdelingen volop bezig met de voorbereidingen richting de verkiezingen. Dat vraagt veel tijd maar geeft ook een hoop energie. 

Vanaf deze plek wil ik mijn waardering uitspreken richting onze voltallige CDA fractie die vol energie binnen en buiten de fractie het gesprek aan blijft gaan om vanuit ons CDA gedachtengoed er voor onze inwoners en ondernemers te staan. Nu is het vakantie en tijd om even uit te rusten. Ik wens hen en u fijne zomerweken toe, geniet ervan!

In dit bericht staan de volgende onderwerpen;

 • Terugkoppeling Raadsvergadering van 8 juli 
 • Eerste activiteiten van de raad na de zomer.
 • Algemene ledenvergadering zaterdag 28 augustus
 • CDA Land van Cuijk Whatsapp groep 

Raadsvergadering 8 juli jl.

De volgende onderwerpen hebben we besproken en van alle onderwerpen kunt u in de bijlage onze volledige inbreng lezen. 

 • Overlijden van de heer Louis Peters, oud burgemeester van voormalige gemeente Wanroij
 • Vragenronde; vragen over de uitvoering motie Participatie Molenbeek
 • Eerste bestuursrapportage 2021
 • Gemeentelijk programma 2021 wonen
 • Motie SAN / VVD Aanpassing structuurvisie buitengebied
 • Motie CDA Woningbouw Boerenbond en nieuwbouw basisschool Wanroij

Via onderstaande link kunt u alle stukken lezen en de vergadering ook terug kijken;

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/SintAnthonis/35e975ab-c525-4334-83bf-8bfedddcac93 

Overlijden van de heer Louis Peters, oud burgemeester van de gemeente Wanroij.

De raadsvergadering is geopend met een moment van stilte ter nagedachtenis aan de heer Louis Peters, oud burgemeester van voormalige gemeente Wanroij in de periode 1985-1992. Wellicht kennen sommige leden hem nog.

Vragen over de uitvoering motie Participatie Molenbeek Oploo

In deze motie is het college opgeroepen om betrokkenen niet alleen een reactie te kunnen laten geven, maar tevens betrokken te worden in de planvorming en het vervolgproces. Er kwamen serieuze geluiden uit het dorp, waaronder een brief ondertekend door 44 mensen, waaruit een flinke weerstand naar voren kwam over de manier waarop zij werden betrokken en in hoeverre er werd geluisterd naar een alternatief plan. In de vergadering hebben wij hier vragen over gesteld waarna de wethouder verzekerde dat iedereen serieus betrokken zou worden en dat het alternatieve plan serieus bekeken zou worden. Hiermee hebben we ons doel bereikt en blijven we de uitvoering hiervan volgen.

Jaarstukken 2020

De laatste jaarstukken die in de raad van Sint Anthonis worden behandeld! Samenvattend hebben we de volgende punten ingebracht;

 • Het was een bewogen jaar m.b.t. Corona en we bedanken alle ambtenaren en het college voor hun inzet.
 • Jammer dat we veel doelen niet bereikt hebben. Nu hebben onze inwoners daar geen profijt van. Hopelijk lukt dat dit jaar wel.
 • Zet puntjes op de i zodat er geen ongelukken gebeuren. Zoals bijvoorbeeld afronding straatverlichting of aanpakken gevaarlijke bermranden na de vele omleidingen.
 • Zorg tijdig voor een goede rapportage over het uitvoeringsprogramma waardoor onze inwoners en de raad precies weten wat de stand van zaken is en de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan nemen. 

Eerste bestuursrapportage 2021

We wezen erop dat het college een flinke PR machine heeft die veel ambtelijke capaciteit kost. We constateren ook dat de raadsbreed gestelde vraag om onze inwoners beter te informeren over woningbouwprojecten en de manieren van inspraak nog niet is uitgevoerd. Hier blijven vragen leven en bij ons binnen komen. We doen liever niet mee aan spiegeltje, spiegeltje aan de wand wie is de beste gemeente van het land ed als dit ten koste van onze inwoners gaat!

Daarnaast is te lezen dat van de uitvoering van €4 miljoen van de begrote €6,9 miljoen voor duurzaamheid niets is terecht gekomen. Dat is 16% van de gelden van ons financiële arrangement en we vragen ons af waarom de raad hier niet eerder over geïnformeerd is om de raad in positie te brengen.

De  gemeente heeft een subsidie gekregen waarmee onze inwoners duurzame spullen zoals led lampen of radiatorfolie kunnen aanschaffen. Omdat de regionale energiestrategie inzet op besparen van energie zou het goed zijn als een energieprestatie advies of een thermische scan van een woning ook een bestedingsmogelijkheid zouden zijn. Zo’n advies of scan doe je minder snel en levert een hoop op.

Gemeentelijk programma 2021 wonen

Omdat er in 2020 slechts 19 woningen bij kwamen in heel de gemeente Sint Anthonis en wij al vaak het college hebben gevraagd projecten af te ronden hebben wij grote vraagtekens bij de voortgang en realisatie van diverse woningbouwprojecten. We constateren dat prijzen voor woningen op de Roting 2 de pan uit rijzen. Een veel hogere prijs t.o.v. de intentie overeenkomst dan op basis van de gestegen bouwkosten verantwoord kan worden. Hoe kan dit een feestje voor de starters worden i.p.v. dat het geld in de zakken van de projectontwikkelaar verdwijnt? De behoudende houding van de provincie m.b.t. onze woningbouwprojecten was aanleiding om namens de gehele raad de provincie een brief te sturen. We gaan graag met hen het gesprek hierover aan. Ten slotte hebben we een motie ingediend om in alle dorpen bouwgrond voorhanden te hebben. Zie hiervoor ook de bijlage.

Motie SAN / VVD Aanpassing structuurvisie buitengebied

De coalitie wil een aanpassing van de structuurvisie voor het buitengebied en dit nog voor de herindeling vaststellen. Dit had de coalitie drie jaar geleden moeten inbrengen, nu is het symboolpolitiek. Als in het najaar dit wordt vastgesteld dan geldt dit korte tijd tot de omgevingsvisie in de nieuwe gemeente wordt vastgesteld. Daarmee maak je wisselend beleid voor onze ondernemers met 0,0 perpectief op wat wel kan. De coalitie heeft de motie desondanks aangenomen. 

Motie CDA Woningbouw Boerenbond en nieuwbouw basisschool Wanroij

We hadden het idee om de nieuwbouw van de school in Wanroij in het woningbouwplan op de plek van het af te breken Boerenbond gebouw te plaatsen. De eerste contacten met het schoolbestuur waren positief hierover tot er vlak voor de raadsvergadering bezwaren kwamen. We hebben bij de wethouder nagevraagd of deze bezwaren juist zijn en toen dat zo bleek te zijn onze motie ingetrokken.

Eerste activiteiten van de raad

 • 16 september 19.30 uur commissievergadering 
 • 23 september 19.30 uur raadsvergadering

Beiden zijn via een link op de site van de gemeente digitaal te volgen.

Namens de fractie wens ik u hele fijne zomerweken en hopelijk zien we u op 28 augustus!


Arjan Breijer
Fractievoorzitter CDA Sint Anthonis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.